סוכה דף מג. א

מה דורשים מהפסוקים דלהלן?

אליבא דר' אליעזר אליבא דרבנן
ולקחתם לכם "ביום" הראשון לולב וכל מכשיריו דוחין שבת נטילת לולב ביום ולא בלילה
ושמחתם וגו' שבעת "ימים" נטילת לולב ביום ולא בלילה ----- [1]

סוכה דף מג: א

האם היו עושים את הדברים דלהלן בערבות במקדש או לא?

נטילה -
שהיו הכהנים מנענים את הערבות ומקיפים בהם את המזבח
זקיפה -
שהיו הכהנים זוקפים
את הערבות סביב המזבח
לרב יוסף, לר' אלעזר לא היו עושים [2] היו עושים
לאביי, לרב נחמן, לרב שמואל היו עושים היו עושים
-------------------------------------------------

[1] וס"ל שאי אפשר ללמוד מדרשת "ימים" ולא לילות, דאדרבה יש לנו לדרוש "ימים" ואפי' לילות ונלמד גז"ש "ימים" "ימים" מסוכה, כמו שבסוכה ימים ואפי' לילות כך בלולב.

[2] וס"ל שאת הקפות של המזבח היו מקיפים בלולב, ולשיטה זו היו מקדימים את זקיפת הערבות סביב המזבח ואח"כ היו נוטלים לולב ומקיפים את המזבח. (אבל לחולקים היו מקיפים את המזבח בערבות ואח"כ היו מקיפים בהם). אכן נשארה הגמ' על שיטה זו ב"תיובתא" דאיתא להדיא במשנה בלשון זו "לפי שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת" - ולשון "חיבוט ערבה" יכול להתפרש רק אם היו הכהנים מנענעים אותה ומקיפים בה, ולא שייך לשון זו על זקיפת הערבות סביב המזבח בלבד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף