SUKAH 42 (10 Elul 5781) - This Daf has been dedicated in memory of Sheina Basha (daughter of Yakov and Dora) Zuckerman, who passed away on 10 Elul, by her children and sons in law.

סוכה דף מב. א

המוציא את הלולב לרה"ר בשבת כדי לשאול לבקי כיצד לצאת מה דינו?

כשלא יצא בו עדיין כשכבר יצא בו
לר' יוסי - דטעה בדבר מצוה פטור [1] פטור חייב
לחכמים (דפסחים) - דטעה בדבר מצוה חייב חייב חייב

מאימתי נותנים לכהן קטן תרומה? [תוד"ה היודע].

לחלק לו בבית הגרנות לשגר לו לביתו
לרש"י בקטן שהביא שתי שערות - שפורס כפיו בציבור בקטן ממש -
ויודע לשומרה בטהרה
לתוס' בקטן ממש - שנושא כפיו עם הגדולים [2]

סוכה דף מב: א

כמה ימים מתוך החג נוהגות המצות דלהלן

אופן אחד אופן שני
לולב ששה - כשחלה שבת באמצע החג [3] שבעה - כשחלה שבת ביום הראשון
וערבה ששה - כשחלה שבת באמצע החג שבעה - כשחלה שבת ביום השביעי
לגמור את הלל שמונה
שמחה בבשר שלמים [4] שמונה
מצות ישיבת סוכה שבעה (ביום השמיני לא נוהג)
מצות ניסוך המים שבעה (ביום השמיני לא נוהג [5])
חליל דבית השואבה חמשה - כשחלה שבת באמצע החג [6] ששה - כשחלה שבת
או בראשון או בשמיני
-------------------------------------------------

[1] וחידש רב הונא, דלשיטתו אפי' טעה בדבר מצוה ולא קיים מצוה, כגון שרצה לאכול חטאת העוף ועלתה בידו עולת העוף ג"כ פטור. ודוקא אם כבר נתקיימה המצוה - שאין עוד מצוה מוטלת לפניו אז חייב.

[2] כלומר, מזמן שכבר יודע לישא כפיו, ואף שאינו נושא כפיו כשהוא לבדו, וכן אינו נושא כפיו בקביעות בשעה שמרבים ברחמים כביוה"כ ותעניות ומעמדות, אלא רק מצטרף עם הגדולים.

[3] דרק אם חלה שבת ביום הראשון אז דוחה מצות לולב את השבת, אבל אם חלה בשאר ימי החג יש לגזור שמא ילך אצל בקי ויוציאנו ד' אמות ברה"ר, וגזרו דוקא בשאר ימי החג הקלים יותר דהרי אין להם חיוב מה"ת בגבולין.

[4] ובזמנים שלא יכול להקריב, (וכמו שציירו התוס' בד"ה לולב, בליל שמיני אם חל במוצאי שבת שלא היה בו בשר שלמים), משמחו בכסות נקיה וביין ישן.

[5] ולאפוקי מדעת ר' יהודה (לקמן דף מח:) דס"ל ד"בלוג היה מנסך כל שמונה".

[6] כיון שאין החליל דוחה לא שבת ולא יו"ט, אם חלה שבת באמצע החג נמצא שג' ימים לא יכולים לחלל בחליל, והם ב' ימי החג והשבת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף