סוכה דף לז. א

מה הן ההלכות שאמר רבה בסוגיין, ועל מה נחלק עליו רבא?

אליבא דרבה אליבא דרבא
א. לא לאגוד ההושענא עד למטה -
אלא לשייר בית יד [1]
אפשר לאגוד עד למטה -
דכל לנאותו אינו חוצץ
ב. לא יכרוך צעיף על ידו כשנוטל את ההושענא [2] גם לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה
ג. כשאגד ההושענא לא יכניס בכח שם הלולב [3] מין במינו אינו חוצץ
ד. כשאגד ההושענא לא יחתוך את חלק התחתון של הלולב הנותר - דישארו עלים ויחצצו מין במינו אינו חוצץ
ה. הדס של מצוה אסור להריח בו
אתרוג של מצוה מותר להריח בו [4]
-----
ו. הדס במחובר בשבתות כל השנה מותר להריח
בו אתרוג במחובר בשבתות כל השנה אסור [5]
-----
ז. כשנוטל לולב יטול ג' המינים בימין
ואת האתרוג בשמאל
-----

סוכה דף לז: א

מה הביאור "בהודו לה' תחלה וסוף"? [תוד"ה בהודו].

תחלה וסוף
לרש"י "הודו" שבתחילת פרק קי"ח "הודו" שבסוף פרק קי"ח
ליש מפרשים שמנענע כל הנענועים בתחלת פסוק
"הודו" בתיבות "הודו לה' כי טוב"
ושוב מנענע כל הנענועים בסוף הפסוק
בתיבות "כי לעולם חסדו"
-------------------------------------------------

[1] רבה ס"ל כרבנן דר' יהודה (דלעיל דף לג.) דס"ל דלולב אין צריך אגד, ולכך כל מה שאוגדים את הלולב הוא רק למצוה בעלמא לנאותו - אבל אין זה חלק ממצות ד' מינים, ולכן כשאגדו הוא חוצץ. וכתבו התוס' (בד"ה כי היכי) דלסברת רבה אפי' במינו ג"כ חוצץ, כיון שאינו נצרך שם.

[2] כן פירש"י, אכן תוס' (בד"ה דבעינא) הוקשה להם, דא"כ תיפו"ל דאינו מהני משום חציצה. ולכן העמידו הם, שלא מיירי שכורך סודר על ידו, אלא מיירי שכורך סודר ועושהו כבית יד ותוחב בתוכו את הלולב.

[3] דעי"ז ינשרו עלי ההדס והערבה ויחצצו.

[4] דכיון שכל תכלית ההדס הוא בשביל ריחו, הרי כשהוקצה למצותו - הוקצה שלא יריח בו. משא"כ אתרוג שעיקר תכליתו היא לאכילה, וכשהוקצה למצותו הוקצה שלא יאכלנו שהיא עיקר הנאתו, אבל לא הקצהו מלהריח בו שאין זה עיקר הנאתו.

[5] דכיון שההדס עומד לריח, גם כשהוא מחובר - מריח בו טוב, ולא יבוא לקוצצו. משא"כ אתרוג שעיקרו לאכילה, אם נתיר לו להריחו ולהתעסק בו - יש לחוש שישכח ויבוא לתולשו בשבת כדי לאוכלו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף