סוכה דף לד. א

מה דרשינן מ"ערבי נחל" ומה דין ערבה דלהלן? [תוד"ה ורבנן].

מה דרשינן מ"ערבי נחל" מה דין הגדלה בבעל ובהרים
לברייתא הראשונה הגדלים על הנחל [1], שעלה שלהם משוך כנחל לכאורה פסולה [2]
לת"ק דתניא אידך לרבות הגדלות בשדה מושקת ובהרים כשרה
לאבא שאול לרבות אחת ללולב ואחת למקדש [3] לכאורה פסולה
רבנן דר"ע דלקמן דצריך ב' ערבות לכאורה פסולה

מה הם סימני הערבה?

קנה - העץ שלה צורת העלה פיה - שפת העלה
ערבה - כשרה אדום משוך חלקה בלא פגימות
חילפא גילא - כשרה אדום משוך דומה למגל -
עם פגימות קטנות [4]
צפצפה - פסולה לבן עגול

סוכה דף לד: א

כמה הדסים וערבות צריך לתת בהושענא?

הדסים ערבות
לר'
ישמעאל
קודם חזרה שלשה שאינם קטומים שתים
אחר חזרה אחד ולא קטום -----
לר' טרפון שלשה אפי' קטומים -----
לר' עקיבא אחד ולא קטום אחד
-------------------------------------------------

[1] ומזה למדנו למעט את הצפצפה שאין מקום גידולה על הנחל אלא בהרים.

[2] כן נקטו התוס' (בד"ה ורבנן), דמשמע שלא דורשים ב' דרשות מ"ערבי" (דלכן הוצרכו רבנן לדינו של אבא שאול הלכה למשה מסיני), וא"כ כיון שדרשה המשנה "ערבי" שגדלים על הנחל ושעליהם משוך, אי אפשר לדרוש לרבות ערבה של בעל ושל הרים.

[3] ורבנן דהברייתות האחרות ס"ל שלומדים זאת מהלכה למשה מסיני.

[4] ויש שדומה למסור עם פגימות גדולות - והיא פסולה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף