סוכה דף לה. א

אתרוג של ערלה פסול, מאיזה טעם?

משום שאין בו היתר אכילה משום שאין בו שווי ממון
לר' חייא בר אבין מטעם זה אינו מטעם זה
לרב אסי [1] מב' טעמים אלו

אתרוג של מעשר שני בירושלים האם יוצא בו ידי חובה בדיעבד?

אליבא דר' מאיר -
מעשר שני ממון גבוה
אליבא דחכמים -
מעשר שני ממון הדיוט
לר' חייא בר אבין - בעינן היתר אכילה יוצא ידי חובה [2] יוצא ידי חובה
לרב אסי - בעינן דין ממון אינו יוצא יוצא ידי חובה

סוכה דף לה: א

האם יכול ליטול לכתחילה [3] אתרוג תרומה טהורה?

כשגם הקליפה
תרומה
כשקרא שם
חוץ מהקליפה
כשכבר הוכשר
(תוס')
לר' אמי
ור' אסי
חד אמר - מפני שמכשירה [4]
לקבל טומאה
לא יטול לכתחילה לא יטול לכתחילה יטול אפי' לכתחילה
וחד אמר - מפני שמפסידה במשמוש היד לא יטול לכתחילה יטול אפי' לכתחילה [5] לא יטול לכתחילה

נטלה פטמתו - פסול, ניטל עוקצו - כשר, מה היא "פטמתו" ומה הוא "עוקצו"? [תוד"ה נטלה].

פטמתו - פסול עוקצו - כשר
רש"י בשם ר' יעקב הזקן ראש האתרוג למעלה בראשו זנב האתרוג למטה
רש"י בשם ר' יצחק הלוי הזנב שבתוך הגומה למטה הזנב שמחוץ לגומא למטה
לרבינו תם הפטם השוקע בגומת ראשו הפטם הבולט מעל ראשו [6]
-------------------------------------------------

[1] כן הוכיחה הגמ' ב"תסתיים" - דרב אסי הוא זה שאמר את הטעם משום שאין בו דין ממון.

[2] דאף שאינו ממונו, מ"מ יש בו היתר אכילה וסגי בזה.

[3] אכן בדיעבד לכו"ע יצא, דהא יש בתרומה היתר אכילה וגם דין ממון.

[4] דכיון שהדרך לתת את הלולב במים כדי לשומרו, וכשבא לקיים את מצות לולב הרי הוא מצמיד את הלולב לאתרוג ומרטיבו במים - ומעתה הוא מוכשר לקבל טומאה אם יגע בו שרץ, ואסור לגרום טומאה לתרומה, דרחמנא אמר "משמרת תרומתי" - עשה לה שימור. והמ"ד דס"ל משום שמפסידה, חולק ואומר שמותר לגרום לה הכשר - דהא אינו מטמאה.

[5] דכיון שאין הקליפה בכלל התרומה, לא איכפת לי מה שתפסד במשמוש היד.

[6] ר"ת מפרש דשניהם בפיטם בראש האתרוג, אלא שאם ניטל כל כך עד שנראית גומא תוך האתרוג - זה הוא ניטל פטמתו ופסול, ואם ניטל רק החלק הקשה כעץ הבולט לבחוץ - זה הוא ניטל עוקצו וכשר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף