סוכה דף כה. א

האם חייב אדם לקרוא ק"ש באופנים דלהלן?

והוא טרוד ואינו טרוד
כשעוסק במצוה [1] פטור - כגון כונס בתולה חייב - כגון כונס אלמנה
כשאינו עוסק במצוה חייב - כגון אבל [2], או טבעה ספינתו חייב

סוכה דף כה: א

האם האבל חייב במצות?

ביום הראשון בשאר הימים
בתפילין פטור - שנאמר בהם פאר [3] חייב
בשאר מצות חייב

האם חתן ושושבינים חייבים בסוכה?

היכא דשכיחי אינשי התם היכא דלא שכיחי רבים
לר' אבא בר
זבדא אמר רב
לאביי - משום יחוד [4] חייבים - דאין יחוד פטורים - דיש יחוד
לרבא - משום צער חתן [5] פטורים פטורים
לר' זירא חייבים חייבים
-------------------------------------------------

[1] הדין הוא שעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכן שלוחי מצוה פטורים מן המצוה. וכתבו התוס' (בד"ה שלוחי), שפטורים בין ביום ובין בלילה אפי' בשעת חנייתן, דרק כשהולכים לדבר הרשות פטורים רק בשעת הליכתם. ועכ"פ מיירי שאם יהיה טרוד בקיום מצוה יתבטל מהמצוה, דאל"כ שאפשר לו לעשות שניהם, אין סיבה שיבטל מהמצוה, דאטו מי שיש לו ציצית בבגדו פטור מכל המצות. אכן הר"ן חולק בזה.

[2] דאף שטרוד הוא בצערו, מ"מ אין מצוה להיות מצטער דזה רק רשות, והחיוב הוא רק לנהוג אבילות של נעילת הסנדל ורחיצה וסיכה להראות כבוד מתו.

[3] ואבל לאו בר פאר הוא, ואם יתפאר בתפילין מראה בעצמו שאינו אבל - ואסור. ודוקא ביום הראשון שאז הוא עיקר המרירות כדכתיב "ואחריתה כיום מר", אבל בשאר הימים מניח.

[4] כלומר הטעם שאי אפשר לעשות את החופה בסוכה ולשמוח שם הוא משום יחוד, כיון שסתם סוכה עושים בגג ואין דרך ביאה ויציאה שם לרבים תמיד, ושמא ירד החתן למטה לעשות צרכיו ויתייחד אחר עם הכלה.

[5] שהסוכה צרה ואין לה אלא שלש דפנות, ובוש החתן לשחק עם כלתו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף