סוכה דף ו: א

מה דין חציצות דלהלן? [תוד"ה דבר].

רובו המקפיד רובו שאינו מקפיד
מיעוטו המקפיד
מיעוטו שאינו מקפיד
בבשרו ליש מפרשים חוצץ מהתורה
בבשרו לר"ת הלכה למשה מסיני [1] גזירה דרבנן אינו חוצץ
בשערו לכו"ע הלכה למשה מסיני גזירה דרבנן אינו חוצץ

במה נחלקו רבנן ור' שמעון דלהלן, לפי האוקימתות השונות בגמ'?

לרבנן - שתים כהלכתן והשלישית טפח לר' שמעון - שלש כהלכתן והשלישית טפח
א. אם למסורת: בסכת בסכת בסוכות [2] אם למקרא: בסוכות בסוכות בסוכות [3]
ב. אם למקרא: הסכך צריך פסוק [4] אם למקרא: הסכך לא צריך פסוק
ג. אם למסורת: ההלכה באה לגרע אם למסורת: ההלכה באה להוסיף [5]
ד. אם למסורת: ואין דורשין תחילות אם למסורת: ודורשים תחילות [6]
ה. ----- לרב מתנה: צריך שתהיה סוכה שמגינה מגשם [7]
-------------------------------------------------

[1] פי', דבאה ההלכה למשה לפרש את דין התורה שאמרה "את בשרו" - לרבות שערו.

[2] וכאילו כתוב ד' פעמים, דל חד לגופיה - ללמד את עיקר מצות סוכה, והרי שנשאר למנין הדפנות רק ג', ובאה ההלכה וגרעה את השלישית לטפח.

[3] וכאילו כתוב ו' פעמים, דל תיבה אחת לגופיה - ללמד את עיקר מצות סוכה, והרי שנשאר למנין הדפנות ד', ובאה ההלכה וגרעה את הרביעית לטפח.

[4] כלומר, גם רבנן מודים דיש אם למקרא וכאילו כתוב ו' פעמים, אלא שדל חד לגופיה, ונשארו ד', ודל עוד אחד מהמנין לסכך, והרי שנשאר שלש ובאה ההלכה וכו'.

[5] כלומר, אף שיש לנו רק ג' למנין, מ"מ באה ההלכה להוסיף עוד דופן רביעית של טפח.

[6] כלומר, אף שאם למסורת ויש לנו רק ד' סוכות, וכן באה ההלכה לגרע דוקא, מ"מ כולם באו לדרשא ולא אמרינן שאותו שבא לגופיה לא אתא לדרשא.

[7] ודוקא סוכה שיש לה ד' מחיצות יכולה להגן מגשם שלא תכניסהו הרוח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף