סוכה דף ז. א

מה הן השיטות השונות בסוגיא היכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית?

היכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית?
לרב ושמואל בשם לוי מעמידו כנגד היוצא - בצמוד לאחת מראשי הזוית של שתי הדפנות [1]
לר' סימון / לריב"ל עושה טפח שוחק ומעמידו תוך ג' טפחים מאחת מראשי הזיות [2]

לרבא
בסתמא [3] את הטפח יחלק לב' חצאים ויתן קנה למעלה - שיהיה צורת הפתח
ללישנא קמא יכול לחלק הטפח לב' חצאים, ונותן קנה למעלה - שיהיה צורת הפתח [4]
לאיכא דאמרי מלבד מה שעושה טפח כנגד היוצא, עושה עוד צורת הפתח

סוכה העשויה כמבוי - ששתי דפנותיה זה מול זה, היכן מעמיד הטפח של הדופן השלישית?

היכן מעמיד את הטפח של הדופן השלישית?
לרב יהודה מעמידו איפה שירצה, באחד מד' מקומות של סיום הדפנות
לר' סימון / לריב"ל עושה פס ד' ומשהו ומעמידו תוך ג' טפחים באחד מד' מקומות הנ"ל [5]
-------------------------------------------------

[1] רב כהנא ורב אסי הקשו שיעמידו בראש תור, ופירושו לפי הציור ברש"י שיטה את הטפח המחובר לאחת הזיות בזוית של ארבעים וחמש מעלות כדי שיראה כנגד שתי הדפנות, - וכך פירש המהרש"ל. אכן בראשונים מבואר בדעת רש"י שיעמיד אותו מול אמצע הזוית של ב' הדפנות, וכגון אם עשה דופן בצד מזרח ובצד צפון, יתן את הטפח בקרן דרומית מערבית.

[2] ובאופן זה יש לנו רוב דופן של ז' טפחים - ע"י דין לבוד.

[3] כן נראה מהסוגיא שיש כאן ג' פירושים, אכן בערוך מבואר ששתי הלשונות נחלקו מה אמר רבא, ואין כאן אלא ב' פירושים.

[4] כלומר או שיעשה טפח כנגד היוצא וכנ"ל או שיעשה את הטפח צורת הפתח.

[5] שע"י זה יש כאן דופן שבעה ממש, ומה שהצרכנו כאן פס ד', ולא סגי בטפח שוחק שיהיה רוב דופן כדלעיל. ביארה הגמ', שמתי ששתי הדפנות נתונות בזוית - שיש לנו שתי דפנות כהלכתן סגי להו בטפח שוחק, אולם בשתי דפנות זו מול זו - שאין כאן ב' דפנות כהלכתן צריך פס ד'.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף