1)

SHIMSHON WAS PUNISHED MIDAH K'NEGED MIDAH (Yerushalmi Perek 1 Halachah 8 Daf 7a)

מתני' שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו

(a)

(Mishnah): Shimshon went after his eyes, therefore, Pelishtim gouged out his eyes;

אבשלום נתנווה בשערו לפיכך נתלה בשערו

(b)

Avshalom was beautiful in (became haughty about) his hair, therefore he was hung by his hair;

לפי שבא על עשר פילגשי אביו לפיכך ניתנו בו עשר לנביות שנאמר [שמואל ב יח טו] ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב

1.

Because he had Bi'ah with 10 concubines of his father, 10 spears were cast into him - "va'Yasobu Asarah Ne'arim Nos'ei Klei Yo'av."

ולפי שגנב שלש גניבות לב אביו ולב בית דין ולב ישראל לפיכך נתקעו בו שלש שבטים שנאמר [שם יד] ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום:

2.

Because he deceived three hearts, i.e. his father's, Beis Din's, and Yisrael's, three staves were cast into his heart - "va'Yikach Sheloshah Shevatim b'Chapo va'Yiska'em b'Lev Avshalom."

גמ' תני ר' אומר לפי שתחלת קלקלתו בעזה לפיכך עונשו בעזה.

(c)

(Gemara - Beraisa - Rebbi): Because [Shimshon's] initial ruin was in Azah, therefore his punishment was in Azah.

והכתיב [שופטים יד א] וירד שמשון תמנתה.

(d)

Question: "Va'Yered Shimshon Timnasah" (he first married a Nochris in Timnah)!

אמר רבי שמואל בר נחמן דרך נישואין היו.

(e)

Answer (R. Shmuel bar Nachman): That was in the way of Nisu'in. (In Azah, it was Zenus.)

כתוב אחד אומר וירד שמשון תמנתה. וכתוב אחר אומר [בראשית לח יג] הנה חמיך עולה תמנתה.

(f)

Contradiction: It says "Shimshon descended to Timnah", and it says "your (Tamar's) father-in-law (Yehudah) is ascending to Timnah"!

רב אמר תמנתה שתי תימניות היו אחת של יהודה ואחת של שמשון.

(g)

Answer #1 (Rav): There are two places called Timnah, one regarding Yehudah (on a hill), and one regarding Shimshon (in a valley).

רבי סימון אמר תמנתה אחת היא ולמה כתב בה עלייה וירידה. אלא של יהודה על ידי שהיתה לשם שמים. לפיכך כתיב בה עלייה. ושל שמשון על ידי שלא היתה לשם שמים כתיב בה ירידה.

(h)

Answer #2 (R. Simon): There is one Timnah. Why is ascent and descent written regarding it? Of Yehudah, since [Tamar] intended l'Shem Shamayim, ascent is written. Of Shimshon, since he did not intend l'Shem Shamayim, descent is written.

אמר ר' אייבו בר נגרי כגון הדא בית מעין שיורדין בה מפלטתה ועולין בה מטבריה.

(i)

Answer #3 (R. Aibo bar Nagri): [Timnah is on a slope,] like Beis Ma'ayan. One descends to it from Platasah, and ascends to it from Tiverya.

כתיב [שופטים יד ה] ויבואו עד כרמי תמנתה אמר רב שמואל בר רב יצחק מלמד שהיו אביו ואמו מראין לו כרמי תמנתה זרועים כלאים ואומרים לו בני כשם שכרמיהן זרועין כלאים. כך בנותיהם זרועות כלאים.

(j)

"It says "va'Yavo'u Ad Karmei Simnasah" - Rav Shmuel bar Rav Yitzchak said, this teaches that his father and mother were showing him vineyards seeded with Kil'ayim, and telling him 'my son - just like their vineyards are seeded with Kil'ayim, so their daughters are seeded with Kil'ayim (Mamzerim, for their mothers were Mezanah under their husbands).

[שם ד] ואביו ואמו לא ידעו כי מי"י הוא כי תואנה הוא מבקש מפלשתים.

(k)

"V'Aviv v'Imo Lo Yad'u Ki me'Hashem Hu Ki So'anah Hu Mevakesh mi'Pelishtim."

אמר רבי לעזר בשבעה מקומות כתיב לא תתחתן בם אמר רבי אבין לאסור שבעה עממין והכא הוא אמר הכין.

(l)

Question: R. Elazar said, in seven places it says [that one must distance from marrying a Nochris, e.g.] "Lo Sischaten Bam" (Hagahah in YEFE MAR'EH). R. Avin says, this is to forbid the seven nations. And here it says so [that Hash-m wanted him to marry a Pelishti woman]?!

אמר ר' יצחק [משלי ג לד] אם ללצים הוא יליץ.

(m)

Answer (R. Yitzchak): "Im la'Letzim Hu Yalitz" (Hash-m led him in the path that he desired).

כתיב [שופטים יג כה] ותחל רוח י"י לפעמו במחנה דן [דף ז עמוד ב] בין צרעה ובין אשתאול תרין אמורין חד אמר בשעה שהיה רוח הקודש שורה עליו היו פסיעותיו כמצרעה לאשתאול.

(n)

It says "va'Tachel Ru'ach Hash-m Lefa'amo b'Machaneh Dan Bein Tzor'ah u'Vein Eshta'ol" - two Amora'im argued about this. One said that at a time that Ru'ach ha'Kodesh rested on him, his steps were [giant,] like from Tzor'ah to Eshta'ol; (PNEI MOSHE)

וחורנה אמר בשעה שהיתה רוח הקודש שורה עליו היו שערותיו מקישות כזוג וקולן הולך כמצרעה לאשתאול.

1.

The other said that at a time that Ru'ach ha'Kodesh rested on him (he shook from fear, and) his hairs (which were very long, for he never cut them) banged like a bell clapper, and the sound went (was heard) like the distance from Tzor'ah to Eshta'ol (YEFE MAR'EH).

[שופטים יג כד] ויברכהו י"י רבי הונא בשם רבי יוסי שהיתה תשמישו שוה לכל אדם [צ"ל וזרעו כנחל שוטף - שערי תורת ארץ ישראל, מהבבלי] .

(o)

"Va'Yvarchehu Hash-m" - Rav Huna said in the name of R. Yosi, his [Ever of] Tashmish was like of a normal man, but his semen was [great] like a flowing river (SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

כתיב [שם טז כח] ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים. אמר רבי אחא אמר לפניו רבונו של עולם תן לי שכר עיני אחת בעולם הזה ושכר עיני אחת מותקנת לי לעתיד לבוא.

(p)

It says "v'Inakmah Nakam Achas mi'Shesei Einai mi'Pelishtim" - R. Acha said, he said to Hash-m, Master of the world! Give to me the reward of one eye in this world (to regain my strength and take revenge on the Pelishtim), and the reward of one eye remains for me in the future (the world to come).

כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל (מ' שנה) [צ"ל בימי... - מיכל המים] וכתוב א' אומר [שם לא] והוא שפט את ישראל ך' שנה.

(q)

Question: It says (Shoftim 15:20) "va'Yishpot Es Yisrael bi'Ymei [Felishtim Esrim Shanah]", and it says (Shoftim 16:31) "v'Hu Shafat Es Yisrael Esrim Shanah"! (We do not find regarding any other Shofet that it repeats the amount of time that he judged! (MEICHAL HA'MAYIM)

אמר ר' אחא מלמד שהיו הפלשתים יראים ממנו ך' שנה לאחר מותו כדרך שהיו יראים ממנו ך' שנה בחייו:

(r)

Answer (R. Acha): This teaches that the Pelishtim feared him 20 years after his death, like they feared him 20 years in his lifetime.

2)

AVSHALOM'S MISDEEDS (Yerushalmi Perek 1 Halachah 8 Daf 7b)

אבשלום נתנווה בשערו.

(a)

(Mishnah): Avshalom was beautiful in (became haughty about) his hair.

ר' חנינא אמר כחרובית גדולה היה.

(b)

(R. Chanina): It was like a big carob tree. (The verse repeats "Alah" to teach this.)

יכול (ככידון) [צ"ל ככדור - מיכל המים]

(c)

Suggestion: Perhaps it was like a ball! (That is not so beautiful.)

רבי ביבי בשם רבי יוחנן בדין בדין היה עשוי.

(d)

Rejection (R. Bivi citing R. Yochanan): It was separate locks (each was curled by itself. We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

אמר רבי חנינה כד סלקית להכא נסבית איזורא דברי ואיזורא (דחמרי) [צ"ל דחמוי - דפוס ויניציה] מקפא כורתא דחרוביתא דארעא דישראל ולא מטון

(e)

R. Chanina: When I ascended to here (Eretz Yisrael), I took my son's belt and my father-in-law's belt to surround the trunk of a carob tree of Eretz Yisrael, and they did not reach (all the way around).

וקצית חד חרוב ונגד מלא ידויי דבש.

1.

I cut one [branch] of the carob tree, and enough honey flowed from it to fill my hands.

אמר רבי יונתן יפה סיפסוף שאכלנו בנערותינו מפנקריסין שאכלנו בזקנותינו

(f)

(R. Yonason): Remnant figs (they are the last to be picked; they do not ripen properly) that we ate in our youth, are better than Pankrisin (choice fruits) that we ate in our old age.

די ביומוי אישתני עלמא.

(g)

Explanation: In his days, the world changed (fruits lost their taste).

אמר רבי חייא בר בא בראשונה היתה סאה ארבלית מוציאה סאה סולת. סאה קמח סאה קיבר סאה סובין סאה מורסן.

(h)

(R. Chiya bar Ba): Initially, a Se'ah of [wheat of] Arbalis produced a Se'ah of fine flour, a Se'ah of [regular] flour, a Se'ah of coarse flour, a Se'ah of bran (that exudes when the wheat is crushed), and a Se'ah of bran (that exudes at the end of grinding).

וכדון אפילו חדא בחדא לא קיימא.

1.

Nowadays, we do not get even one [Se'ah of flour] from one [Se'ah of wheat].

כתיב [שמואל ב יד כה] וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד. יכול בכל

(i)

Suggestion: It says "uch'Avshalom Lo Hayah Ish Yafeh l'Chol Yisrael Lehalel Me'od" - perhaps in every way [he was the nicest in Yisrael]!

תלמוד לומר מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום.

(j)

Rejection: "Mi'Kaf Raglo Ad Kadkado Lo Hayah Vo Mum" (only in this way).

כתיב [שמואל א ט ב] ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. יכול בכל

(k)

Suggestion: It says "v'Lo Hayah Ven u'Shmo Sha'ul Bachur v'Tov v'Ein Ish mi'Vnei Yisrael Tov Mimenu" - perhaps in every way [he was the nicest in Yisrael]!

תלמוד לומר [שמואל א ט ב] משכמו ומעלה גבוה מכל העם.

(l)

Rejection: "Mi'Shichmo va'Ma'alah Gavoha mi'Kol ha'Am" (only in this way).

אבל באבנר מהו אומר [שמואל ב ג לח] הלא תדעו כי שר וגדול נפל (ביום הזה מישראל) [צ"ל היום הזה בישראל - קרבן העדה] ואבנר למה נהרג

(m)

Implied question: However, about Avner it says "ha'Lo Sed'u Ki Sar v'Gadol Nafal ha'Yom ha'Zeh b'Yisrael" ("b'Yisrael" implies that it refers to righteousness. If so,) why was Avner killed?

רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן לקיש ורבנן.

(n)

Remark: R. Yehoshua ben Levi and Reish Lakish and Rabanan argued about this.

רבי יהושע בן לוי אמר על ידי שעשה דמן של נערים שחוק. [שם ב יד] יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו.

(o)

Answer #1 (R. Yehoshua ben Levi): It is because he considered the blood of youths 'jesting' - "Yakumu Na ha'Ne'arim vi'Sachaku Lefaneinu."

ר"ש בן לקיש אמר על ידי שהקדים שמו לשמו של דוד. הדא הוא דכתיב [שם ג יב] וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר למי ארץ (כתיב) [צ"ל מכתב - ספר משביח] מן אבנר לדוד.

(p)

Answer #2 (Reish Lakish): It is because he put his own name before David - "va'Yishlach Avner Mal'achim El David Tachtav Leimor l'Mi Aretz" - a letter from Avner to David (Tachtav hints to this. He should have written 'to David, from Avner - HA'MASHBI'ACH.)

ורבנין אמרין על ידי שלא הניח לשאול להתפייס מדוד. הדא הוא דכתיב [שמואל א כד יא] ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי אמר ליה מה את בעי מן גלגוי דהדין בסירה הוערת

(q)

Answer #3 (Rabanan): It is because he did not allow Sha'ul to be appeased from David - "v'Avi Gam Re'eh Es Kenaf Me'ilcha b'Yadi." [Avner] told [Sha'ul] what do you want from his praises of himself? [Do not believe that he had an opportunity to kill you, and merely cut the corner from your garment. It] got caught on a thorn [and the corner was cut off!

וכיון שבאו למעגל אמר לו [שם כו יד] הלא תענה אבנר גבי כנף אמרת בסירה הורעת חנית וצפחת בסירה הוערת

1.

When they came to Ma'agal [and David took the spear and flask by Sha'ul's head, when he and his men were sleeping] "ha'Lo Sa'aneh Avner" - regarding the corner [of Sha'ul's garment], you said that it got caught on a thorn. The spear and flask - are they missing due to a thorn?!

ויש אומרים על ידי שהיתה ספק בידו למחות בנוב עיר הכהנים ולא מיחה:

(r)

Answer #4: Some say, it is because he could have protested against [killing] Nov, the city of Kohanim, and he did not protest.

ולפי שגנב שלשה גניבות. לב אביו. ולב בית דין. ולב אנשי ישראל.

(s)

(Mishnah): Because he deceived three hearts, i.e. his father's, Beis Din's, and Yisrael's...

לב אביו דכתיב [שמואל ב טו ז] ויהי מקץ ארבעים שנה. כל עצמו של דוד לא מלך אלא ארבעים. וכא הוא אמר הכין.

(t)

He deceived his father's heart - "va'Yhi mi'Ketz Arba'im Shanah" - David's entire reign was 40 years, and it says so?! (Avshalom's rebellion was not in the last year of David's life!)

אלא בשעה ששאלו ישראל מלך.

1.

Rather, it is 40 years from when Yisrael requested a king.

[שם ח] כי נדר נדר עבדך. א"ל ומה את בעי כדון. א"ל כתוב חד פיתק דתרין גוברין דנסבינון עימי

2.

"Ki Neder Nadar Avdecha" - [David] asked him, what do you want now? [Avshalom] said, write a text that two men go with me.

אמר ליה אמור לי למאן דאת בעי ואנא כתוב. אמר ליה כתוב לה סתם ואנא למאן דבעי אנא נסב. כתב ליה סתם.

3.

David said, tell me whom you want, and I will write [that they should go]. [Avshalom] said, write Stam (without names), and whom I want, I will take. He wrote Stam.

[דף ח עמוד א] אזל וצמת ליה תרין תרין גוברין עד דצמת ליה מאתן גוברין. הדא הוא דכתיב [שמואל ב טו יא] ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קרואים והולכים לתומם קרואים מדוד והולכים לתומם מאבשלום ולא ידעו כל דבר מעצת אחיתופל.

4.

[Avshalom] went and gathered two men at a time, until he gathered 200 men. This is why it says "v'Es Avshalom Halchu Masayim Ish mi'Yerushalayim Keru'im v'Holchim l'Sumam" - they were summonsed from David, and going unaware of Avshalom's [ruse. Each thought, I am one of the two that David commanded, and the rest chose to follow Avshalom - YEFE MAR'EH.] "V'Lo Yad'u Kol Davar" of Achitofel's counsel.

רבי הונא בשם רבי אחא וכולהו ראשי סנהדריות היו.

5.

(R. Huna citing R. Acha): All of them were heads of Sanhedrins.

וכיון דחמין מילייא אתיין לידי חילופין. אמרין רבון כל העולמים נפלה נא ביד דוד ואל יפול דוד בידינו

6.

Once [the men with Avshalom] saw that the matter is coming to the opposite [of David's intent], they said 'Master of all the worlds! May we fall into the hands of David, and David not fall into our hands;

שאם אנו נופלין ביד דוד הרי הוא מרחם עלינו. ואם ח"ו יפול דוד בידינו אין אנו מרחמין עליו.

i.

If we fall into the hands of David, he will have mercy on us. If, Heaven forbid, David falls into our hands, we (i.e. the 198 who chose to follow Avshalom - PF, based on YEFE MAR'EH above) will not have mercy on him.

הוא שדוד אמר [תהילים נה יט] פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי.

ii.

This is what David said Padah v'Shlomo Nafshi mi'Kerav Li Ki v'Rabim Hayu Imadi" (many were with me, i.e. hoping that I would win - PNEI MOSHE).

ולב בית דין [שמואל ב טו ד] ויאמר אבשלום מי ישימני שופט (הארץ) [צ"ל בארץ] וגו'. [שם ו] ויעש אבשלום כדבר הזה. ולב אנשי ישראל [שם ו] ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל:

(u)

He deceived Beis Din - "va'Yomer Avshalom Mi Yesimeni Shofet ba'Aretz... va'Ya'as Avshalom ka'Davar ha'Zeh." (YEFE MAR'EH - the judges thought that Avshalom wanted to judge properly. They did not realize that he merely sought to gain supporters.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF