סוטה דף י. א

כיצד מתיישבים ב' הפסוקים האמורים גבי תמנתה, האם עולים לה או יורדים אליה?

הִנֵּה חָמִיךְ עֹלֶה תִמְנָתָה (בראשית לח:יג) וַיֵּרֶד שִׁמְשׁוֹן תִּמְנָתָה (שופטים יד:א)
לר' אלעזר יהודה נתעלה בה שנולדו לו פרץ וזרח [1] שמשון נתגנה בה שנשא בת פלשתים
לר' שמואל ב' תמנאות יש, של יהודה בהר - דרך עליה, ושל שמשון בעמק דרך ירידה
לרב פפא באמצע ההר, יהודה היה למטה ועלה אליה, ושמשון היה למעלה וירד אליה

סוטה דף י: א

מה הועיל דוד לאבשלום בזה שהזכיר בתפלתו שמונה פעמים "בני"? [תוד"ה דקרב].

שבעה פעמים שאמר בני הפעם השמינית שאמר בני
לר' מאיר ואיכא דאמרי שהוציאו מז' מדורי גיהנם שקריב רישיה לגביה גופיה [2]
לאיכא דאמרי השני שהוציאו מז' מדורי גיהנם שהביאו לעולם הבא [3]
-------------------------------------------------

[1] שמהם יצאו נביאים ומלכים, ועל שם השבח כתב בה לשון עליה, ואילו שמשון נתגנה בה ולכן כתוב בה לשון ירידה.

[2] דכיון שאבשלום מת ע"י מכת חרב והושלך ראשו בבזיון רחוק מגופו, וע"י תפלת דוד קירב ראשו לגופו. אכן ס"ל לר"מ והאי איכא דאמרי שלא העלה דוד את אבשלום לעולם הבא, וס"ל לר"מ בסנהדרין (דף קג:) דאבשלום אין לו חלק לעולם הבא. אכן לא מנאו עם אחז ואחזיה שנאמר בהם שאינם חיים לעולם הבא ואינם נידונים, משום שלא מנה אלא מלכים, ואילו אבשלום רק מרד במלכות ולא היה מלך.

[3] והגם שאין אבא מזכה ברא, ואין אברהם מציל את ישמעאל. תירצו התוס' (בד"ה דאיתיה), וז"ל: דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה, לכן הועילה לו תפלת אביו. ועוד, אבשלום לא עבד עבודת כוכבים, ודוקא גבי עובדי ע"ז אין מצילים. א"נ מצי למימר הא דאמר "אבא לא מזכי ברא" היינו משום כבוד האב אין מונעין מלמנותו עם רשעים בלא תפלה אבל תפלה מועלת ודוד התפלל על אבשלום.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף