סוטה דף ה. א

מה הוא העונש לאדם הגאה המתבאר בפסוק (איוב כד:כד) "וּכְרֹאשׁ שִׁבֹּלֶת יִמָּלוּ"?

לשון מחלוקתם מה הוא הביאור

רב הונא
ורב חסדא
חד אמר "כי סאסא דשיבלתא" -
זקן השיבולת
זקן השיבולת הוא בראשה -
ישבר ויפול מאליו
וחד אמר "כשיבולת עצמה" -
מקום הגרעינים
השיבולת הגדולה והגבוהה -
אותה יקטפו

מה הוא ביאור הפסוק (ישעיה נז:טו) "מָרוֹם וְקָדוֹשׁ אֶשְׁכּוֹן וְאֶת דַּכָּא וּשְׁפַל רוּחַ"?

לשון מחלוקתם מה הוא הביאור
רב הונא
ורב חסדא
חד אמר "אתי דכא" שאני מעלה את העניו לשכון אתי
וחד אמר "אני את דכא" אני מכופף עצמי ומשרה שכינתי אצלו

סוטה דף ה: א

המקנא לאשתו באופנים דלהלן מה דינו?

דברה עמו נסתרה עמו
אל תדברי עם פלוני אינו כלום אינו כלום [1]
אל תסתרי עם פלוני אינו כלום אסורה לבעלה ולאכול בתרומה

מה המשא ומתן בסוטה שחולצת ולא מתייבמת, בקרא "ויצאה מביתו וגו' לאיש אחר"?

אמר רב יוסף אמר אביי ענה רב יוסף
הלשון הראשון "אחר" - ולא ליבם א"כ גם חליצה לא הרי גט צריכה
לאית דאמרי ויצאה מביתו" -
שלא תהרוס ביתו
גם לאחר תאסרנה - שלא תהרוס ביתו הוא כונסה מרצונו, אבל ביבם מכריחים
לאיכא דאמרי "אחר" - אין זה זוגו [2] גם ליבם השני לא [3] אצלו היתה בשם טוב
-------------------------------------------------

[1] ומותרת לבעלה ומותרת לאכול בתרומה, דאין זה לשון קינוי אלא כשאומר לה "אל תסתרי עם פלוני" - דרק אז הוא לשון קינוי, ורק אז אם נסתרה עם אותו פלוני נאסרת.

[2] וכיון שהכתוב קורא את השני "אחר" - כלומר שאין זה בן זוג של ראשון - אלא גרועה ממנו, שזה הראשון הוציא רשעה מביתו וזה השני הכניס רשעה לתוך ביתו. ומזה יש לנו ללמוד שגם אינה מתייבמת, דאיך תאמר התורה לאדם לייבם אשה כזו שהיא רשעה.

[3] מקשה אביי אם מחמת שהיא אשה רשעה אין בה מצות יבום, א"כ גם אם ימות אותו השני בלא בנים ותפול לפני אחיו של השני, נאמר שאין שם מצות יבום.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף