12th CYCLE DEDICATION
SOTAH 12 (2 Sivan) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.

[12a - 52 lines; 12b - 49 lines]

1)[line 1]"ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפנה הקנזי אתה ידעת את הדבר אשר דבר ה' אל משה איש האלקים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע""VA'YIGSHU BENEI YEHUDAH EL YEHOSHUA BA'GILGAL, VA'YOMER ELAV KALEV BEN YEFUNEH HA'KENIZI: 'ATAH YADA'TA ES HA'DAVAR ASHER DIBER HASH-M EL MOSHE ISH HA'ELOKIM AL ODOSAI V'AL ODOSECHA B'KADESH BARNE'A.'" - "And the Benei Yehudah approached Yehoshua in Gilgal, and Kalev ben Yefuneh the Kenizi said to him: 'You know the thing that HaSh-m said to Moshe, the man of G-d, in connection with me and you, in Kadesh Barne'a." (Yehoshua 14:6) (HASH-M'S PROMISE TO KALEV)

(a)Forty-five years had elapsed since the episode with the Spies. As a reward for the role that Kalev ben Yefunah had played in that incident, combined with the fact that he had made his own way to pray in Chevron at the Me'aras ha'Machpelah, HaSh-m promised him Chevron as a special portion in Eretz Yisrael.

(b)That is what Kalev now reminded Yehoshua. Without hesitation, Yehoshua complied with Kalev's request and gave him Chevron.

2)[line 6]יריעותYERI'OS- [white] curtains

3)[line 7]בוניהBONEHA- her builders, i.e. her husband

4)[line 8]ששיבב את יצרוSHE'SHIVEV ES YITZRO- he was mischievous with (i.e. did not listen to) his Yetzer ha'Ra

5)[line 8]שרדה את יצרוSHE'RADAH ES YITZRO- he conquered his Yetzer ha'Ra

6)[line 9]פניה דומין לורדPANEHA DOMIN L'VERED- her face was [ruddy] like a rose

7)[line 15]חלאהCHEL'AH- sickly

8)[line 10]"ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה""UL'ASHCHUR AVI SEKO'A HAYU SHTEI NASHIM; CHEL'AH V'NA'ARAH."- "And Ashur, the father of Teko'a, had two wives: Chel'ah and Na'arah." (Divrei ha'Yamim I 4:5) - The Gemara goes on to interpret each word of this verse.

9)[line 16]"ובני חלאה צרת (וצהר) [וצחר] ואתנן""U'VNEI CHEL'AH, TZERES (V'TZOHAR) [V'TZOCHAR] V'ESNAN."- "And the sons of Chel'ah were Tzeres and Tzochar and Esnan." (Divrei ha'Yamim I 4:7) - The Gemara interprets the names of the sons as referring to traits of Miriam, who is called Chel'ah.

10)[line 19]אתנןESNAN- (lit. the wages of a harlot) a present [to his own wife so that she should consent to having relations]

11)[line 20]"ויצו פרעה לכל עמו [לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון]""VA'YTZAV PAR'OH L'CHOL AMO [LEIMOR; 'KOL HA'BEN HA'YILOD HA'Y'ORAH TASHLICHUHU V'CHOL HA'BAS TECHAYUN.']"- "And Pharaoh commanded his entire nation, [saying: 'Every son that is born you shall cast into the river, and every daughter you shall keep alive.']" (Shemos 1:22)

12)[line 23]"וילך איש מבית לוי [ויקח את בת לוי]""VA'YELECH ISH MI'BEIS LEVI [VA'YIKACH ES BAS LEVI.]"- "And a man from the house of Levi went and he took as a wife the daughter of Levi." (Shemos 2:1)

13)[line 30]"ותגזר אמר ויקם לך [ועל דרכיך נגה אור]""V'SIGZAR OMER V'YAKAM LACH [V'AL DERACHECHA NAGAH OR.]"- "You shall also decree a thing and it shall be established for you, [and the light shall shine upon your ways.]" (Iyov 22:28) - Elifaz ha'Teimani tells Iyov that if a person is righteous, he will have the opportunity to have all that he decrees come about. Chazal learn that this applies to all true Tzadikim.

14)[line 32]באפריוןAPIRYON- a sedan chair, esp. for a bride in the wedding procession to the Chupah

15)[line 39]שלא היו בפיתקה של חוהSHE'LO HAYU B'PISKAH SHEL CHAVAH- that they were not included in the decree of punishment of Chavah (Bereishis 3:16)

16)[line 43]"ותצפנהו שלשה ירחים""VA'TITZPENEHU SHELOSHAH YERACHIM"- "and she hid him for three months" (Shemos 2:2)

17)[line 44]"ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר""V'LO YACHLAH OD HATZEFINO [VA'TIKACH LO TEVAS GOME VA'TACHMERAH VA'CHEMAR UVA'ZAFES; VA'TASEM BAH ES HA'YELED VA'TASEM BA'SUF AL SEFAS HA'YE'OR.]"- "And she could not hide him any longer [and so she took for him a basket of bulrushes and daubed it with mortar and with pitch, and she put in the rushes by the brink of the river.]" (Shemos 2:3)

18)[line 46]ממטו ינוקאMEMATU YENUKA- they bring a baby

19)[line 46]ומעויU'ME'AVEI- and cry [along with the crying baby]

20)[line 47]"אחזו לנו שועלים שעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר""ECHEZU LANU SHU'ALILM, SHU'ALIM KETANIM MECHABELIM KERAMIM, U'CHRAMENU SEMADAR."- "The foxes have seized us, small foxes that damage vineyards, when our vineyard was budding [small grapes.]" (Shir ha'Shirim 2:15) - The small foxes refer to the Egyptian babies that were used to discover the Jewish babies (the small grapes).

12b----------------------------------------12b

21)[line 1]אגםAGAM- (O.F. maresc) a marsh

22)[line 1]"... קנה וסוף קמלו""... KANEH VA'SUF KAMELU."- "[And the rivers shall become foul, and the canals of Mazor shall be emptied and dried up;] the reeds and rushes shall wither." (Yeshayah 19:6)

23)[line 3]מגלולי אביהMI'GILULEI AVIHA- from the Avodah Zarah of her father

24)[line 11]וחבטןV'CHAVATAN- and he smote them

25)[line 14]דאישתרבב אישתרבוביD'ISHTARBEV ISHTARBUVEI- it became lengthened, stretched

26)[line 20]חופת נעוריםCHUPAS NE'URIM- a baby's canopy

27)[line 24]"וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים""V'CHI YOMRU ALEICHEM DIRSHU EL HA'OVOS V'EL HA'YIDE'ONIM HA'METZAFTZEFIM VEHA'MAHGIM..."- "And when they shall say to you, 'Consult mediums and wizards who peep and mutter,' should not a people consult their G-d? Why seek the living among the dead?" (Yeshayah 8:19)

28)[line 29]איצטגניני פרעהITZTAGNINEI PAR'OH- Par'oh's astrologers

29)[line 30]"... שש מאות אלף רגלי""... SHESH ME'OS ELEF RAGLI..."- "[And Moshe said, 'The people, among whom I am, are] six hundred thousand footmen...'" (Bamidbar 11:21)

30)[line 41]"את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים""ES MI YOREH DE'AH V'ES MI YAVIN SHEMU'AH, GEMULEI ME'CHALAV, ATIKEI MI'SHADAYIM."- "To whom shall one teach knowledge, and whom shall one make understand teachings? Those who are weaned from milk, and removed from the breasts." (Yeshayah 28:9)

31)[line 43]"ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד""VA'TOMER LAH BAS PAR'OH, 'LECHI.' VA'TELECH HA'ALMAH VA'TIKRA ES EM HA'YALED."- "And Pharaoh's daughter said to her, 'Go.' And the girl went and she called the mother of the child." (Shemos 2:8)

32)[line 47]"ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות""VA'TIKACH MIRYAM HA'NEVI'AH ACHOS AHARON ES HA'TOF B'YADAH, VA'TETZENAH CHOL HA'NASHIM ACHAREHA B'SUPIM UVI'MCHOLOS."- "And Miriam the prophetess, the sister of Aharon, took the timbrel in her hand, and all the women went out after her with timbrels and tamborines." (Shemos 15:20)