שבועות דף כ"ו ע"א

נשבע שלא יאכל פת חיטין באופנים דלהלן, האם חייב?

חשב שנשבע שיאכל חשב שזה פת חיטין ונמצא שעורים
לר' אלעזר ואביי חייב חייב [1]
לרב יוסף חייב פטור [2]

שבועות דף כ"ו ע"ב

העובר על איסור בידיעה, רק שאינו יודע שיש באיסור זה קרבן, האם חייב חטאת?

בלאוים שחייב כרת (כל התורה) בלאו בלי כרת (שבועה)
למונבז חייב חייב
לרבנן פטור חייב

הגומר בלבו להשבע באופנים דלהלן האם חייב?

גמר בלבו סתם גמר בלבו להוציא בשפתיו - ולא הוציא
לשמואל פטור פטור
לרב ששת (קמא) חייב פטור

הנשבע שיאסרו פירות העולם עליו, ובלבו חושב רק להיום, האם מהני? [תד"ה גמר].

בסתם במקום אונס
לתלמיד חכם מהני [3] מהני
לעם הארץ לא מהני מהני

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לר' אלעזר שהדרשה שנעלמה ממנו שבועה חייב ולא שיעלם ממנו חפץ היא טעות, דבכל העלם חפץ יש העלם שבועה, דאף כאן שסבור שמה שבידו הוא פת שעורים גם חשוב העלם שבועה - דהא הוא סבור שלא נשבע עליה.

[2] ורב יוסף ס"ל דכיון שאם יאמרו לו עתה על הפת שבידו שהיא של חיטין - ימנע מלאוכלה, הרי שהיתה ידועה לו השבועה ונעלם ממנו החפץ, ולא חשוב העלם חפץ להעלם - ופטור.

[3] ולכך כאן בסוגיין מהני שבועתו אם חשב בלבו פת חיטין והוציא פת סתם, שלא יאסר אלא בפת חיטין.

עוד חומר לימוד על הדף