1)

WHEN ARE MACHSHIRIM DOCHEH SHABBOS? (Yerushalmi Perek 19 Halachah 1 Daf 87a)

תני ר"א אומר כשם שהשחיטה דוחה שבת כך מכשירי שחיטה דוחין את השבת.

(a)

(Beraisa - R. Eliezer): Just like Shechitah is Docheh Shabbos, so Machshirim of Shechitah are Docheh Shabbos.

אמר לו ר"ע לא אם אמרת בשחיטה שאי אפשר לעשות מע"ש. תאמר במכשירי שחיטה שאיפשר לעשותן מע"ש.

1.

R. Akiva: No - if you will say that Shechitah, which cannot be done on Erev Shabbos [is Docheh Shabbos], you cannot learn to Machshirei Shechitah , that could be done on Erev Shabbos.

מה לי מכשירי שחיטה לפני שחיטה. מה לי מכשירי שחיטה לאחר שחיטה אמר לו ר"א אימורי ציבור יוכיחו שיכול לעשותן מע"ש. ודוחין את השבת.

2.

R. Eliezer: Eimurim of [Korbanos] Tzibur disprove this! One could [be Maktir them] on Erev Shabbos, and [if he did not,] they are Docheh Shabbos. What is the difference between Machshirei Shechitah before Shechitah, and Machshirei Shechitah after Shechitah?

אמר לו ר"ע מה לי מכשירי שחיטה לאחר שחיטה שכבר דחת שחיטה את השבת. ידחו מכשירי שחיטה לפני שחיטה שעדיין לא דחת שחיטה את השבת.

3.

R. Akiva You cannot learn from Machshirei Shechitah after Shechitah, for Shechitah was already Docheh Shabbos. Machshirei Shechitah before Shechitah, should they be Docheh?! Shechitah was not yet Docheh Shabbos!

ד"א שמא ימצא הזבח פסול ונמצא דוחה שבת בלא שחיטה.

i.

Also, perhaps the animal will be found to be Pasul. It turns out that one was Docheh Shabbos without Shechitah!

גבי תינוק מה אית לך.

(b)

Question: What can you say about a baby [to be circumcised? Pesul does not apply!]

שמא יחלה תינוק ונמצא דוחה שבת בלא מילה.

(c)

Answer: Perhaps the baby will get sick [and the Milah will be postponed]. It turns out one was Docheh Shabbos without Milah!

התיבון הרי מזבח שנפל בשבת הרי אינו ראוי לבנות בשבת

(d)

Question: [According to R. Akiva, who says that Machshirei Shechitah after Shechitah are Docheh Shabbos,] if the Mizbe'ach fell on Shabbos [after Shechitas Pesachim, before Zerikah, he should permit rebuilding it]. Is it not possible to build it on Shabbos? (Surely it is!)

מין מזבח ראוי לבנות מאתמול.

(e)

Answer: In other cases, it is proper to build a Mizbe'ach before Shabbos. (It is unlike Haktarah, which cannot be done before.)

הגע עצמך שחל (י"ד) [צ"ל שביעי שלו בי"ד שחל - קרבן העדה] להיות בשבת. הרי אינו ראוי להזות (בשבת) [צ"ל בערב שבת - פני מאיר]

1.

Source - Question: Exert yourself [and you will find the answer! If one became Tamei Mes, and] his seventh day was on [Nisan] 14 that fell on Shabbos [why does R. Akiva forbid Haza'ah?] It could not be done before Shabbos!

מין הזייה ראויה להזות מאתמול

2.

Answer: In other cases, it is proper to do Haza'ah before Shabbos. (Likewise, he forbids building a Mizbe'ach on Shabbos, for in other cases it could be built before Shabbos. We explained this like MEICHAL HA'MAYIM.)

2)

STAGES OF MILAH THAT OVERRIDE SHABBOS (Yerushalmi Perek 19 Halachah 2 Daf 87a)

מתני' עושין כל צרכי מילה מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה אספלנית וכמון

(a)

(Mishnah): One may do all needs of Milah on Shabbos - cutting the foreskin, Pri'ah (exposing the Milah), sucking out the blood (it is dangerous not to do so), putting on a bandage and cumin;

אם לא שחק מע"ש [דף פז עמוד ב] לועס בשיניו ונותן

(b)

If one did not grind [the cumin] before Shabbos, one chews it with his teeth and puts it on.

אם לא טרף יין ושמן נותן זה לעצמו וזה לעצמו

(c)

If one did not mix wine and oil (this was used to heal) before Shabbos, each is put by itself;

אין עושין לה חלוק לכתחילה אבל כורך עליה סמרטוט

(d)

One may not make a 'cloak' for the Ever (a piece of cloth with a hole for the crown to go through. The cloth covers the Ever and prevents the skin pulled back from returning), but one may wrap a rag around it;

אם לא התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא אפילו מחצר אחרת:

1.

If one did not prepare it before Shabbos, one may wrap it on his finger and bring it, even from a different Chatzer.

גמ' [בראשית יז יג] המול ימול. מיכן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה. אחת למילה ואחת לציצים.

(e)

(Gemara): "Himol Yimol" teaches about two Milos - both circumcision and Pri'ah are the same (they are Docheh Shabbos). Milah and strands [that are Me'akev] are the same.

1.

Note: Some explain that we expound two Chidushim (Pri'ah and strands) due to the double expression and the change of words. However, below R. Yishmael expounds both from one word! It seems that the two Chidushim are equal. There is no reason to favor one over the other, so we learn both of them.

עד כדון כר' עקיבה דו אמר לשונות ריבויין הן. כרבי ישמעאל דו אמר לשונות כפולות הן התורה דברה (ריבתה - קרבן העדה מוחקו) כדרכה. [שם לא ל] הלוך הלכת. נכסוף נכספת. [שם מ טו] גנב (גנבת) [צ"ל גנבתי] מנן ליה

(f)

Question: This is like R. Akiva, who says that [double] expressions are inclusions. According to R. Yishmael, who [does not expound] double expressions, for the Torah speaks in its style [like people do, e.g.] "Haloch Halachta", "Nichsof Nichsafta", "Gunov Gunavti", what is his source?

א"ר יודה בן פזי [שמות ד כו] אז אמרה חתן דמים למולות. מיכן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה. אחת למילה ואחת לציצים.

(g)

Answer (R. Yudah bar Pazi): "Az Amrah Chasan Damim l'Mulos" (plural) teaches about two Milos - circumcision and Pri'ah are the same. Milah and strands are the same.

רב אמר [בראשית יז יג] המול ימול מיכן לנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית.

(h)

(Rav): "Himol Yimol" teaches that if one was born circumcised (without foreskin), we must extract [from that place a drop of] blood for the Bris.

המול ימול מיכן לישראל ערל שלא ימול. ואין צ"ל עכו"ם ערל.

(i)

"Himol Yimol" (one who is circumcised will circumcise) teaches that an Arel (uncircumcised) Yisrael may not circumcise [others], and there is no need to teach that a Nochri Arel may not circumcise.

אמר רבי לוי כתיב [בראשית יז ט] ואתה את בריתי תשמור. כל שכיוצא בך.

(j)

(R. Levi): It is written "v'Atah Es Brisi Sishmor" - everyone like you (a Ben Bris, will circumcise).

תני ישראל מל את הכותי. וכותי אינו מל את ישראל מפני שמתכוין לשם הר גריזים דברי רבי יודן.

(k)

(Beraisa): A Yisrael may circumcise a Kusi, but a Kusi may not circumcise a Yisrael, for he intends for Har Grizim (his idolatry). R. Yudan says so;

אמר רבי יוסי וכי היכן מצינו שמילה צריכה כוונה יהא מל והולך לשם הר גריזים עד שתצא נפשו:

1.

R. Yosi: Where of we find that Milah needs intent? Let him circumcise for the sake of Har Grizim until he dies (the Milah is Kosher)!

המשוך לא ימול שלא יבוא לידי סכנה דברי רבי יודה.

(l)

A Mashuch (after Milah, skin was stretched to cover the crown) does not circumcise, lest he come to danger [of castration] R. Yudah says so;

אמר לו רבי יוסי הרבה משוכין היה בימי בן כוזיבא וכולן מלו וחיו והולידו בנים ובנות [צ"ל ואומר את בריתי הפר לרבות המשוך - פני משה]

1.

R. Yosi (to R. Yehudah): There were many Mashuchim in the days of Bar Koziva (the Romans forcibly did so to Yisraelim in Beitar. Later, Bar Koziva overpowered them,) and all circumcised and lived and fathered sons and daughters! And it says "Es Brisi Hefar" to include a Mashuch.

והמשוך ושנולד מהול וגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית.

(m)

A Mashuch, one born circumcised, and one who converted when he was already circumcised, we must extract [from that place] a drop of blood for the Bris.

תני אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנולד מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית שהיא ערלה כבושה.

(n)

(Beraisa - R. Shimon ben Elazar): Beis Shamai and Beis Hillel do not argue about one born circumcised, that one must extract a drop of Dam Bris, for it is covered Orlah;

על מה נחלקו על שנתגייר מהול שבית שמאי אומר שצריך להטיף ממנו דם ברית. ובית הלל אומרים אינו צריך להטיף ממנו דם ברית.

1.

They argue about one who converted circumcised. Beis Shamai say that we must extract a drop of Dam Bris. Beis Hillel say, we need not extract a drop of Dam Bris.

[צ"ל ר' אלעזר בנו של ר"א הקפר אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על זה ועל זה שצריך להטיף ממנו דם ברית - שערי תורת ארץ ישראל, מבראשית רבה מו:יג]

(o)

R. Elazar the son of R. Eliezer ha'Kapar says, Beis Shamai and Beis Hillel do not argue about this or this (a baby born circumcised, or one who converted circumcised Mahul. All agree that) he needs Hatafas Dam Bris;

[צ"ל על מה נחלקו על שנולד מהול בשבת שבית שמאי אומרים צריך להטיף ממנו דם ברית בשבת ובית הלל אומרים אינו צריך - שערי תורת ארץ ישראל]

1.

They argue about a baby born circumcised on Shabbos. Beis Shamai say that he needs Hatafas Dam Bris on [the next] Shabbos. Beis Hillel say that it does not (it is done the next day).

רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה הלכה כדברי התלמיד.

(p)

(R. Yitzchak bar Nachman citing R. Hoshayah): The Halachah follows the Talmid (R. Elazar the son of R. Eliezer ha'Kapar. We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL.)

אתא עובדא קומי רב (ימר) [צ"ל ומר - הגר"ח קניבסקי שליט"א] מן דתנינן מפני שהיא ערלה כבושה הדא אמרה ערל ברור הוא ודוחין עליו את השבת.

(q)

A case occurred in front of Rav. He said, since our Mishnah says "for it is covered Orlah", this teaches that he is a Vadai Arel, and we override Shabbos for him [to extract a drop of Dam Bris].

רבי אבהו אמר אין דוחין עליו את השבת וצריך להטיף ממנו דם ברית.

(r)

(R. Avahu): We do not override Shabbos for him, and one must extract a drop of Dam Bris [on a weekday].

ר' אדא בר אהבה איתיליד ליה חד בר (בי מימסמיס) [צ"ל כי ממסמיס - קרבן העדה] ביה מית.

(s)

A son was born [circumcised] to Rav Ada bar Ahavah. He was handling him [to extract a drop of Dam Bris], and he died.

ר' אבין אמר נעשה פצוע דכא ונתענה עליו ומת.

(t)

R. Avin: He became a Patzu'a Daka (castrated, and forbidden to marry a Bas Yisrael. Rav Ada) fasted for him [to be cured, but he was not answered,] and he died.

רבנן דקיסרין מרין כרות שפכה נעשה ונתענה ומת.

(u)

Rabanan of Kisarin: He became a Kerus Shafchah (another kind of castration). He fasted for him, and he died. (We explained this like RADAL.)

רבי יוחנן בר מרייה בעי נתערבו מלמטן מהו לחזור ולערות עליהן מלמעלן:

(v)

Question (R. Yochanan bar Maryei): If [before Shabbos wine and oil] were mixed below (but not so well), may one return to pour [more wine and oil] on them from above?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF