1)

WHEN WE ARE CONCERNED FOR DARCHEI HA'EMORI (Yerushalmi Halachah 9 Daf 38b)

יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב משום רפואה דברי ר' יוסי

(a)

One may go out [on Shabbos] with a locust egg, the tooth of a fox, or a nail from a crucifix for the sake of a cure. R. Yosi says so;

ור"מ אוסר אף בחול משום דרכי האמורי:

(b)

R. Meir forbids these even during the week due to Darchei ha'Emori (following Nochri superstitions).

גמ' הבנים יוצאין בקשרים. בקישרי פיאה:

(c)

(Gemara): Boys may go out with Kesharim. These are herbs tied [and hung on the neck for Refu'ah].

ובני מלכים בזוגין.

(d)

(Mishnah): Princes may go out with bells;

ר' זעירא אמר בזוגין שבצוארו.

(e)

Opinion #1 (R. Ze'ira): These are bells on his neck.

מהו וכל אדם בין קטנים עניים בין קטנים עשירים.

1.

What does it mean "anyone"? It is whether they are poor minors or rich minors. (However, adults do not go out like this at all. For them, it is a load.)

רבי אילא אמר בזוגין שבכסותו.

(f)

Opinion #2 (R. Ila): These are bells in his garment.

מהו וכל אדם. בין גדולים בין קטנים.

1.

What does it mean "anyone"? It is whether they are adults or minors.

מתניתא פליגא על רבי זעירא יוצא הוא אדם בזוגין שבכסותו. ואינו יוצא בזוגין שבצוארו.

(g)

Question (against R. Ze'ira - Beraisa): One may go out with bells in his garment, but not with bells on his neck.

אלא כאן בגדולים וכאן בקטנים:

(h)

Answer: Here (the Beraisa) discusses adults. Here (our Mishnah) discusses minors.

יוצאין בביצת החרגול. טב לאודנא: ובשן של שועל. טב לשינה: ובמסמר הצלוב. טב לעכביתא

(i)

[R. Yosi says that] one may go out with a locust egg. This is good for the ear. One may go out with the tooth of a fox. This is good for the tooth. One may go out with a nail from a crucifix. This is good for a thorn wound.

אית תניי תני ומחליף.

(j)

Some switch [the opinions of R. Meir and R. Yosi in our Mishnah].

ר' חנניה בשם ר' יוחנן כמתני'.

(k)

R. Chananyah citing R. Yochanan taught like our Mishnah.

(ר' שמואל ור' אבהו בשם רבי יוחנן כמתני' - יש למוחקו, ע"פ דפוס ויניציה) ר' שמואל ר' אבהו בשם ר"י כל שהוא מרפא אין בו משום דרכי האמורי.

(l)

(R. Shmuel citing R. Avahu citing R. Yochanan): Anything that heals is not [forbidden] due to Darchei ha'Emori.

(דרגי דרגיבת משום דרכי האמורי. ר' יודה אמר משום דגון ע"ז. [שמואל א ה ד] וראש דגון ושתי כפות ידיו) [צ"ל האומר דגן קררן הרי זה מדרכי האמרי ר' יהודה אומ' דגן על שם דגון ע"ז שנאמ' לדגון אלהיהם ולשמחה - תוספתא ז:ב]

(m)

(Tosefta): One who says "Degen Kareran" (my grain should radiate, transgresses) Darchei ha'Emori. R. Yehudah says, [he transgresses mentioning the name of idolatry, for] Degen is based on the name Dagon, which is idolatry - "l'Dagon Eloheihem ul'Simchah."

דונו דני משום דרכי האמורי. ר' יהודה אומר משום דן עכו"ם. [עמוס ח יד] ואמרו חי אלהיך דן.

(n)

[One who says] "Dunu Dani" (my barrels should be strengthened, transgresses) Darchei ha'Emori. R. Yehudah says, [he transgresses for mentioning] Dan, which is idolatry - "v'Amru Chei Elohecha Dan."

לאו לאו משום דרכי האמורי. ר' יהודה אומר משום ע"ז [איוב כא יד] ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו.

(o)

[One who says] "Lav Lav" [transgresses] Darchei ha'Emori. (CHASDEI DAVID, Tosefta 8:4 - he denies everything,) R. Yehudah says, it is due to idolatry - "va'Yomru la'Kel Sur Mimenu v'Da'as Derachecha Lo Chafatznu" (two expressions of rebuffing).

תני ר' חייא עמד עצם בגרונו נותן מאותו המין על ראשו ואין בו משום דרכי האמורי.

(p)

(R. Chiya - Beraisa): If a bone is stuck in one's throat, one puts [a bone] of the same species on his head, and Darchei ha'Emori does not apply.

תני ר' ליעזר בן יעקב [ויקרא יט כו] לא תנחשו ולא תעוננו אף על פי שאין נחש יש סימן. ובלבד לאחר ג' סימנים. כגון [בראשית מח ז] ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. [שם מב לו] יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין וגו'.

(q)

(Beraisa - R. Eliezer ben Yakov): "Lo Senachashu v'Lo Se'onenu" - even though there is no [Heter for] Nichush (to be sure that a Siman guarantees success or failure), there is Siman (one may strive to do things with a good Siman), provided that it was established three times - "va'Ani b'Vo'I mi'Padan Mesah Alai Rachel", "Yosef Einenu v'Shimon Einenu v'Es Binyamin..." (three of his family died on the road - MEKOR BARUCH).

א"ר אלעזר הולכין אחר שמיעת בת קול.

(r)

(R. Elazar): We follow what we hear from a Bas Kol.

מה טעמא [ישעי' ל כא] ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו.

(s)

What is the source? "V'Aznecha Tishmanah Davar me'Acharecha Leimor Zeh ha'Derech Lechu Vo."

ר' לעזר עאל לפונייה אתא אבטיונס דרומאי ואקומי' (מאחריה) [צ"ל מאתריה - משבי"ח, - הגר"ח קניבסקי שליט"א] ויתב ליה.

(t)

R. Lazar went to [the place where people] excrete. The head guardian of Romi (SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL) made him get up from his place, and [the guard] sat [in his place].

אמר הכין כל עמא [דף לט עמוד א] לא אקים לבר נש אלא לי. לית איפשר דאנא נפיק מיכא עד דנידע מה הוה בסופיה.

1.

R. Lazar [thought that] of everyone here, he made only me get up! I cannot leave here until I know what will happen to him in the end.

והוה תמן חיוי שרי נפיק ויהב ליה עדרו תמן אחת דריבוי. וקרא עלוי [ישעי' מג ד] ואתן אדם תחתיך וגו'.

2.

There was a snake there. It began to leave, put its venom in him, and his innards came out. [R. Elazar] applied to him "v'Eten Adam Tachtecha."

חד תלמיד מן דבר קפרא הוה נפיק מקטוע כיסין חמתיה חד קייט חיויא פרי בתריה א"ל חיויא פרי בתרך. שבקיה ואזיל ליה בתריה וקרא עלוי ואתן אדם תחתיך.

(u)

A Talmid of Bar Kapara went to cut wood. Someone drying figs saw a snake running after [the Talmid]. He said 'a snake is running after you!" The snake abandoned the Talmid, and went after him. [The Talmid] applied to him "v'Eten Adam Tachtecha."

גרמניא עבדיה דר' יודה נשייא נפיק בעי מילוויה לר' הילא. אתא כלב שוטה בעי איתגרייא ביה בר' אילא. גער ביה גרמני שבקיה ואזל ליה בתריה וקרא עלוי ואתן אדם תחתיך.

(v)

Germanya, a slave of R. Yudan ha'Nasi, wanted to accompany R. Heila. A rabid dog wanted to bite R. Heila. [The slave] snarled at the dog. It abandoned [R. Heila], and went after the slave [and bit him. R. Heila] applied to him "v'Eten Adam Tachtecha."

בר קפרא היה איעלל לחדא קרייא. מי עלל נכשל באצבעו. עאל ושמע קליה דטלייא קרי [שמות כא ג] אם בגפו יבא בגפו יצא. אמר דומה שלא עלת בידי אלא הטחה זו בלבד. וכן הוות ליה.

(w)

Bar Kapara entered a village. When he entered, he bruised his finger. He entered and heard a child recite 'Im b'Gapo Yavo b'Gapo Yetzei." Bar Kapara [thought] "nothing will come out of [my stay in this city], except for this bruise", and so it was.

ר' יוחנן ורשב"ל הוי מתחמדין מיחמי אפוויי דשמואל. אמרין נלך אחר שמיעת בת קול. עברין קומי סידרא שמעין קליה דטלייא [שמואל א כח ג] ושמואל מת. וסיימון וכן הוות ליה.

(x)

R. Yochanan and Reish Lakish wanted to see Shmuel. They said, let us follow a Bas Kol! They passed in front of a Beis Midrash, and heard a child recite "u'Shmuel Mes", and they recorded [when he said this], and so happened to him (Shmuel died just then - HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA).

רבי יונה ורבי יוסה סלקין מבקרה לרבי אחא דהוה תשיש. אמרין נלך בתר שמיעת בת קול. שמעין קליה דאיתתא אמרה לחבירתה איטפי בוצינה. אמרה לה לא יתטפי ולא מיטפי בוציניהון דישראל.

(y)

R. Yonah and R. Yosi left after visiting (PNEI MOSHE) R. Acha, who was sick. They said, let us follow a Bas Kol [to see if he will recover]! They heard a woman say to her friend "did your lamp extinguish?" She said back "it did not extinguish, and should not extinguish the lamps of Yisrael!"

2)

YISRAELIM ARE ABOVE NICHUSH AND MAZEL (Yerushalmi Halachah 9 Daf 39a)

רבי יוחנן הוה עבר בשוקא חמא חד מזבין מן אילין מלטומה. אמר ליה מן אילין את חיי. אמר ליה אין. שבקיה ואזיל ליה.

(a)

R. Yochanan was passing in the market. He saw someone selling sweets. He said "is your livelihood through selling this?!" He said yes. [R. Yochanan] went away;

בתר שעה עבר גביה. א"ל רבי צלי עלוי דמן ההיא שעתא לא זבנית כלום

1.

Later, he passed again. [The seller] said "Rebbi, pray for me - from that time [that you first passed by], I did not sell anything!"

וא"ל שני אתרך פעמים ששינוי השם גורם פעמים ששינוי המקום גורם.

2.

R. Yochanan: Change your place - sometimes changing name causes [change of Mazel], and sometimes changing place causes.

תרין תלמידין מן דרבי חנינא הוין נפקין מקטוע כיסין. חמתין חדא איסטרלוגי'. אמר אילין תרין מי נפקין ולא חזרין.

(b)

Two Talmidim of R. Chanina went to chop wood. An astrologer saw "these two will go out and not return."

מן נפקין פגע בהון חד סב אמר לון זכון עמי דאית לי תלתא יומין דלא טעמית כלום. והוה עמון חד עיגול קצין פלגא ויהבינה ליה. אכל וצלי עליהון.

1.

When they went out, an elder encountered them. He told them "do Tzedakah with me - I have not tasted anything for three days!" They had with them one fig cake. They cut half and gave it to him. He ate, and prayed for them.

אמר לון תתקיים לכון נפשיכון בהדין יומא היך דקיימתון לי נפשי בהדין יומא. נפקין בשלם וחזרן בשלם.

2.

He told them "you should survive today, just like you sustained me today!" They went out safely and returned safely.

והוון תמן בני אינש דשמעין קליה. אמרין ליה ולא כן אמרת אילין תרין מי נפקין ולא חזרין אמר אי (דהכא גברא שקר) [צ"ל דההוא גברא שקר אי - שערי תורת ארץ ישראל] דאיסטרולוגיי' דידיה שקרין.

3.

There were people who had heard the astrologer's words. They told him "did you not say that these two will go out and not return?!" He said, either that man (I) is a liar, or his astrology is false!

אפי' כן אזלין ופשפשון ואשכחון חכינתה פלגא בהדא מובלא ופלגא בהדא מובלא. אמרו מה טיבו עבידתכון יומא דין. ותניין ליה עובדא.

4.

Even so, [the people] searched, and found a snake, half in this bundle and half in this bundle (they were unaware that they had cut it). They said to [the Talmidim] what good deed did you do today? They told [the astrologer] the episode [of the Tzedakah].

אמר ומה ההוא גברא יכיל עביד דאלההון די יהודאי מתפייס בפלגיה עיגול.

5.

He said, what can that man (I) do? The G-d of the Yehudim is appeased with half a cake [and saved them]!

ר' חונה משתעי הדין עובדא חד גיור הוה איסטרולוגוס חד זמן אתא בעי מיפיק. אמר כדון נפקין.

(c)

R. Chunah told the following episode. One convert was an astrologer. Once, he wanted to go out. He said, does one go out like this?! (The astrology says that it is a bad time!)

חזר ומר כלום אידבקת בהדא אומתא קדישתא לא למיפרש מן אילין מילייא. ניפוק על שמיה דבריין [דף לט עמוד ב]

1.

He retracted and said "did I not cling to this holy nation - was it not to refrain from things like this?!" He went out with the name of our Creator.

קריב (למכסח) [צ"ל ליה חכינתה - שערי תורת ארץ ישראל] יהב לה חמרה ואכלה. מאן גרם ליה דיפל בגין דהרהר. מאן גרם ליה דאישתיזיב בגין דאתרחץ על ברייה.

2.

A snake came close to him. He gave to it his donkey, and he was saved. He said, what caused that I came [to danger]? It is because I [initially] thought not to go out [due to the astrology]. What caused that I was saved? It is because I trusted in the Creator.

אמר (לו) [צ"ל לוי - הגר"ח קניבסקי שליט"א] כל המנחש סופו לבוא עליו. ומה טעמא [במדבר כג כג] כי לא נחש ביעקב. כי לו נחש.

(d)

(Levi): Anyone who does Nichush, in the end [the mishap he foresaw] will come upon him. What is the source? "Ki Lo Nachash b'Yakov" - we read this [as if Lo was written with a Vov] Ki Lo Nachash (Nichush is fulfilled on him).

אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו מנחש מחיצתו לפנים (כמלאכי) [צ"ל ממלאכי - קרבן העדה] השרת. ומה טעמא [במדבר כג כג] כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל.

(e)

(R. Acha bar Ze'ira): Anyone who does not do Nichush, his place is further inside [closer to Hash-m] than that of the angels that serve Hash-m. What is the source? ["Ki Lo Nachash b'Yakov...", therefore] "... ka'Es Ye'amer l'Yakov ul'Yisrael Mah Pa'al Kel" (the angels will ask Yisrael, for Yisrael are closer to Hash-m).

אמר ר' חנינא בריה דר' אבהו כבחצי ימיו של עולם היה אותו רשע עומד מ"ט כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל.

(f)

(R. Chanina brei d'R. Avahu): That Rasha (Bil'am, said this verse) in the middle of the days of the world. What is the source? "Ka'Es Ye'amer l'Yakov ul'Yisrael Mah Pa'al Kel" (after another period equal to the time from creation until he said so, i.e. 2488 years, Nevu'ah will return to Yisrael and Nevi'im will tell us what Hash-m is doing - RAMBAM, Igeres Teiman. I.e. Mashi'ach should have come then; our sins delayed this - KORBAN HA'EDAH.)

1.

Note: The Rambam cited a "tradition"; he did not explicitly cite the Yerushalmi. According to the calculation, Mashi'ach should have come shortly after the Rambam died. The Rambam's 12th principal of Emunah is to anticipate Mashi'ach's coming every day. How could R. Chanina expound that he will come after almost 1000 years?! Perhaps this is the Ketz, but if Yisrael merit, he can come sooner (Sanhedrin 98a). Or, R. Chanina expounds when Nevi'im will tell us what Hash-m is doing; this could be a long time after Mashi'ach comes.

א"ר ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו.

(g)

(R. Yirmeyah ben Elazar): In the future, a Bas Kol will resonate in the tents of Tzadikim, saying "whoever did with Hash-m (one who engages in Torah and Mitzvos builds worlds, and the Shechinah is with him), come and take his reward!"

רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת ומלאכי השרת שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל. מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא.

(h)

(R. Berachiyah citing R. Aba bar Kahana): In the future, Hash-m will make the place of Yisrael further inside than the place of the angels that serve Hash-m, and the serving angels will ask them, and [Yisrael] will tell them what Hash-m did - "what did Ha'Kadosh Baruch Hu instruct you?"

אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר עשה כן בעולם הזה

(i)

R. Levi: Didn't He already do so in this world (put Tzadikim before angels)?!

הה"ד [דניאל ג כה] ענה (נבוכדנצר ואמר הא אנא חזי) [צ"ל ואמר הא אנא חזה] גוברין ד' שריין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון. ומה ת"ל וחבל לא איתי בהון. אלא מלמד שהיו סריסים ונתרפאו

1.

"Ane [Nebuchadnetzar] v'Amar Ha Ana Chazeh Guvrin Arbe'ah Sherayin Mahlechin b'Go Nura v'Chaval Lo Isai Behon" - what do we learn from "v'Chaval Lo Isai Behon"? Rather, it teaches that [Chananyah, Misha'el and Azaryah] were Serisim (did not develop like normal males), and were healed.

וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלא וריויה די רביעאה. הן היו מכבשין לפניו את האור.

2.

It does not say 'the form of the first [was like an angel]', rather, "v'Revei Di Revi'a'ah" (the form of the fourth). They were extinguishing the fire in front of [the angel].

דמי לבר אלהין. (אמר ראובן) [צ"ל א"ר - יפה מראה] באותו שעה ירד מלאך וסטרו לההוא רשיעה על פיו. א"ל תקין מיליך ובר אית ליה.

(j)

(Rebbi): "Dame l'Var Elakin" - at that time, an angel descended and slapped that Rasha (Nebuchadnetzar) on his mouth. He told him "fix your words - does [Hash-m] have a son?!"

חזר ומר [שם כח] בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח בריה לית כתיב כאן. אלא די שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי די התרחיצו עלוהי:

1.

[Nebuchadnetzar] retracted and said "Baruch Elakahon Di Shadrech Meishach v'Aved Nego Di Shelach' - it is not written 'His son', rather, "Di Shelach Mal'achei v'Sheziv l'Avdohi Di Hisrechatzu Alohi."

הדרן עלך פרק במה אשה

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF