1)

SPECIAL MITZVOS GIVEN TO WOMEN (Yerushalmi Halachah 6 Daf 19b)

[דף יט עמוד ב] מתני' על שלש עבירות נשים מיתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר:

(a)

(Mishnah): Women die when giving birth due to three transgressions -- they are not careful about Nidah, Chalah, and lighting Ner [Shabbos].

גמ' אית תניי תני ילדות. אית תניי תני יולדות.

(b)

(Gemara): Some teach that [due to three transgressions, women die] Yaldos (when they are young), and some teach Yoldos (they die when giving birth).

מאן דמר ילדות תני בשם רבי יודה בעון הנדרים הבנים מתים. ומה טעמא [ירמי' ב ל] לשוא הכיתי את בניכם.

1.

The one who says Yaldos, he taught in the name of R. Yehudah that due to the sin of Nedarim, children die [unlike the opinion that one's wife dies due to this sin]. What is the source? "La'Shav Hikisi Es Beneichem" (for Shav matters, i.e. Nedarim that were not fulfilled).

ומאן דמר יולדות מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת סכנה.

2.

The one who says Yoldos, this is a source that the Satan prosecutes at a time of danger.

רבי פנחס רבי ירמיה בשם ר' חייה בר בא כתיב [במדבר כז כא] ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים. בסדר האורים אין כתיב כאן אלא במשפט האורים.

(c)

(R. Pinchas citing R. Yirmeyah citing R. Chiyah bar Rav) Question: "V'Lifnei Elazar ha'Kohen Ya'amod v'Sha'al Lo b'Mishpat ha'Urim" - it does not say b'Seder ha'Urim, rather, "b'Mishpat ha'Urim"!

אלא מלמד בשעה שישראל יוצאין למלחמה ב"ד של מעלה יושבין עליהן אם לנצוח אם להינצח.

1.

Answer: Rather, this teaches that when Yisrael go out to war, the Beis Din above sits over [and judges] whether they will defeat or be defeated.

א"ר חייא בר בא כתיב [דברים כג י] כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. הא אם אינו יוצא אינו צריך ליה שמירה.

(d)

(R. Chiya bar Ba) Question: It says "Ki Tzetzei Machaneh Al Oyvecha v'Nishmarta mi'Kol Davar Ra" - do we infer that if he will not go out, he does not need Shemirah?

אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.

1.

Answer: Rather, this shows that the Satan prosecutes only at a time of danger.

אמר ר' אחאי בר יעקב כתיב [בראשית מב לח] וקרהו אסון בדרך. הא בבית לא.

(e)

(Rav Achai bar Yakov) Question: It says "v'Karahu Ason ba'Derech" - could fatality not occur in the house?!

אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.

1.

Answer: Rather, this shows that the Satan prosecutes only at a time of danger.

רבי ביסנא בשם ר' לייא כתיב [ישעי' לז ג] יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה. הא יום אחר לא.

(f)

(R. Bisna citing R. Liya) Question: "Yom Tzarah v'Sochechah u'N'atzah ha'Yom ha'Zeh" implies that another day would not be [affliction and rebuke...]

אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה

1.

Answer: Rather, this shows that the Satan prosecutes only at a time of danger.

. רבי אייבי בר נגרי כתיב [תהילים קט ז] בהשפטו יצא רשע. [צ"ל אל - פני משה] יצא צדיק אין כתיב כאן אלא בהשפטו יצא רשע.

(g)

(R. Aibav) Question: It says "b'Hishafto Yetzei Rasha." It does not say "he should not come out Tzadik (vindicated in his judgment), rather, "b'Hishafto Yetzei Rasha";

אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה.

1.

Answer: Rather, this shows that the Satan prosecutes only at a time of danger.

א"ר בא בר כינא נסר שהוא מתוח מגג לגג אפי' רחב כמה אסור להלך עליו.

(h)

(R. Ba bar Kina): If a board is stretched from roof to roof, even if it is very wide, one may not walk on it.

אלא מיכן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה. למה

1.

What is the reason? This shows that the Satan prosecutes only at a time of danger.

רב אמר היושב בבית מרועע עושה מלאך המות דניסטיס שלו. דכתיב [שם נה טז] ישי מות עלימו.

(i)

(Rav): One who sits in a rickety house, he makes the Satan his creditor - "Yashi Maves Aleimo... [Ki Ra'os bi'Mguram b'Kirbam"];

כמה דתימר [דברים כד י] כי תשה ברעך משאת מאומה..

1.

["Yashi" is an expression of a creditor,] like it says "Ki Sashe v'Re'acha Mashas Me'umah."

א"ר לוי בג' מקומות השטן מצוי לקטרג. המהלך בדרך בעצמו. והישן בבית אפל לעצמו. והמפרש בים הגדול.

(j)

(R. Levi): The Satan commonly prosecutes in three places - one who walks on the road alone, one who sleeps in a dark house alone, and one who embarks on the great (Meditarranean) Sea.

א"ר יצחק בר מריון אילולי דכתיב [ישעי' מג טז] כה אמר ה' הנותן בים דרך. כיון שהיה אדם יורד לתוכו היה מת.

(k)

(R. Yitzchak bar Meryon): If not for the verse "Ko Amar Hash-m ha'Nosen ba'Yam Darech" (Hash-m commanded the sea to let people pass through), once a person entered the sea, he would die (waves would cover him).

ורבנן אמרין הנותן בים דרך מן העצרת ועד החג. ובמים עזים נתיבה מן החג ועד חנוכה.

(l)

(Rabanan): "Ha'Nosen ba'Yam Darech" is from Shavu'os until Sukos (it is a Derech for all). "Uv'Mayim Azim Nesivah" (there is a small path, for there are great winds and few people pass through) is from Sukos until Chanukah.

רבי יוסה בריה דרבי תנחום דכפר אגין עובדא הוה באסיא אחא בעי מיפרוש מן חגא ועד חנוכתה. חמתיה חדא מטרונה א"ל כדון מפרשין. איתחמי ליה אבוי [קהלת ו ג] וגם קבורה לא היתה לו.

(m)

(R. Yosi brei d'R. Tanchum of Kefar Agin): A case occurred in Asiya, in which a man named Acha wanted to embark between Sukos and Chanukah. An esteemed woman saw him, and said "do we embark like this [at this time]?!" His father appeared to him in a dream, and said "v'Gam Kevurah Lo Haysah Lo" (you will die without burial)!

ולא שמע לא לדין ולא לדין ואזיל בימא.

1.

He did not heed this (woman) or this (dream), and he went on the sea [and died without burial].

ר' כהן אחוי דרבי חייה בר בא הוה פריש. אתא בעי מיפרוש מן חגא לחנוכתה. [דף כ עמוד א] אמר לאחוי צלי עלי.

(n)

R. Kohen the brother of R. Chiyah bar Ba used to embark [on the sea]. He wanted to embark between Sukos and Chanukah. He told his brother "pray for me."

א"ל אין דצלייתי עלך. אלא אין חמיתינון לצבור מצליין למטרא לא תתרחץ על צלותי. הא דאת קטר לולבך קטור רגלך:

1.

R. Chiyah bar Ba: I will pray for you - however, since you see that the Tzibur is praying for rain [at this time], do not rely on my prayer! From when you tie (put aside) your Lulav (on Hoshana Raba, and take Aravos (PNEI MOSHE) and request rain), tie your feet (refrain from embarking).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF