1)

ONE MUST DO AKIRAH AND HANACHAH TO BE LIABLE (Yerushalmi Perek 1 Halachah 1 Daf 5a)

שניהן פטורין.

(a)

(Mishnah): Both of them are exempt.

רבי יעקב בר אחא בשם חזקיה רבנן בשם ר' יוחנן משום שנים שעשו מלאכה אחת.

(b)

(R. Yakov bar Acha citing Chizkiyah, and Rabanan citing R. Yochanan): This is because they are two who did one Melachah.

רב שאל לרבי. נתן לו אחר חבילה על כתיפו ושכח והוציאה

(c)

Question (Rav, to Rebbi): If Reuven put a bundle on Shimon's shoulder, and Shimon forgot and took it out, [what is the law]?

במחזורה תניינא. א"ל חייב שאינה דומה (לאותה) [צ"ל לידו - שערי תורת ארץ ישראל]

(d)

Answer: The second time, [Rebbi] said that he is liable. This is unlike that his hand (stuck in a different Reshus. Only then our Mishnah exempts.)

סבר רבי כיון שעקר את רגליו כמו שעקר את החפץ.

(e)

Inference: Rebbi holds that since he uprooted his legs, he is like one who uprooted the item.

על דעתיה דרבי היה עומד בר"ה וזרק וקידם וקלטה לרה"י מהו.

(f)

Question: According to Rebbi, if one was standing in Reshus ha'Rabim and threw and caught it in Reshus ha'Yachid before [it landed], what is the law?

ולא רבי הוא דרבי עביד אויר מחיצות כממשן.

(g)

Objection: (This is obvious!) Do you not ask according to Rebbi? Rebbi considered airspace within Mechitzos as if it were full (so it is as if there was Hanachah. Surely he is liable!)

לא צורכה דלא היה עומד (בר"ה) [צ"ל ברה"י] וזרק וקידם וקלטה לר"ה מהו.

(h)

Correction: We need to ask about one who was standing in Reshus ha'Yachid and threw and caught it in Reshus ha'Rabim. What is the law?

אשכח תני רבי פוטר עד שעה שתנוח.

(i)

Answer: A Beraisa was found that says "Rebbi exempts unless it landed."

א"ר אבין רבי ובן עזאי ורבי עקיבה שלשתן אמרו דבר א'.

(j)

(R. Avin): Rebbi, Ben Azai and R. Akiva, all three of them taught the same matter;

רבי עבד אויר מחיצות כממשן. בן עזאי עביד אויר כרמלית כממשה. רבי עקיבה עביד אויר רשות הרבים כממשה.

1.

Rebbi considers airspace within Mechitzos as if it were full. Ben Azai considers airspace above Karmelis as if it were full. R. Akiva considers airspace above Reshus ha'Rabim as if it were full.

2)

THE FOUR RESHUYOS OF SHABBOS

ארבע רשויות לשבת. רשות היחיד. רה"ר. וכרמלית. ומבואות שאינן מפולשין.

(a)

(Beraisa): There are four Reshuyos of Shabbos - Reshus ha'Yachid, Reshus ha'Rabim, Karmelis, and Mavo'os that are not Mefulash (open on both sides).

ואיזהו רה"י. חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבע. וגדר שהוא גבוה עשרה ורחב ארבע זו היא רשות היחיד גמורה.

(b)

What is [an example of] a Reshus ha'Yachid? It is a ditch 10 [Tefachim] deep and four [Tefachim] wide, or a fence that is 10 tall and four wide. This is a total Reshus ha'Yachid;

ואי זהו רשות הרבים גמורה. איסטרטייא ופלטיא ומדבר ומבואות המפולשין.

(c)

What is [an example of] a total Reshus ha'Rabim? It is a road between cities, a big market, wilderness or Mavuy Mefulash.

אין מוציאין מרה"י לרה"ר ולא מכניסין מרשות הרבים לרשות היחיד. ואם הוציא או הכניס שוגג חייב חטאת. מזיד [דף ה עמוד ב] חייב כרת ונסקל

(d)

One may not be Motzi from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim, or brings in from Reshus ha'Rabim to Reshus ha'Yachid. If one did so b'Shogeg, he is Chayav Chatas. If he was b'Mezid, he is Chayav Kares, and [if he was warned] he is stoned.

אחד המוציא ואחד המכניס אחד המושיט ואחד הזורק.

1.

The same applies to one who is Motzi or brings in (while carrying), extends or throws.

ים ובקעה ואיסטווה ואסקופה וכרמלית אינן לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. ואין נושאין ונותנין בהן. ואם נשא ונתן בהן פטור.

(e)

A sea, valley, Istavah (a covered place not surrounded by walls), threshold or Karmelis (a corner next to Reshus ha'Rabim; when it is crowded, people go there) is not like Reshus ha'Rabim nor Reshus ha'Yachid. One may not carry [four Amos] in them. If he carried in them, he is exempt.

אמר רב יוסף אף אנן תנינן כולהן. ים דתנינן תמן הזורק בים ארבע אמות פטור.

(f)

(Rav Yosef): Mishnayos teach all of these. We learn a sea from the Mishnah "one who throws four Amos in the sea is exempt";

לא סוף דבר ד' אמות בים אלא אפי' זורק בכל הים פטור. שכל הים נקרא כרמלית.

1.

This is not only four Amos in the sea. Rather, even if he throws in the entire sea he is exempt, for the entire sea is called Karmelis.

i.

Note: Meforshim question the Havah Amina that one is liable only for more than four Amos. I did not find a satisfying answer. Perhaps it is because we learn four Amos from "mi"Mkomo"; it is the extent of a person. It is normal to be at sea only in a boat. One might have thought that a sea is Reshus ha'Rabim, but the Shi'ur to be liable for passing or throwing is a boat's length (some say that this is the Shi'ur for Meshichah of a boat - Bava Basra 75b). Our Gemara teaches that this is not so.

בקעה דתנינן הבקע(ת)[ה] בימות החמה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. ובימות הגשמים רשות (הרבים) [צ"ל היחיד - קרבן העדה] לכאן ולכאן.

(g)

We learn a valley from the Mishnah "a valley in summer is Reshus ha'Yachid for Shabbos and Reshus ha'Rabim for Tum'ah (some people go there, for it is not seeded]). In winter it is Reshus ha'Yachid for this and for this" (no one goes there, for it is seeded).

אם אומר את רשות היחיד (לכאן ולכאן) [צ"ל ממש - קרבן העדה] לא תהא טעונה הקפה כלי בהמה. דתנינן הקיפוה כלי בהמה מטלטלין בתוכה.

1.

If you will say that it is truly a Reshus ha'Yachid, it would not need to be surrounded with Kelim for animals [to permit carrying inside]! A Mishnah teaches that if they surrounded it with Kelim for animals, one may carry inside. (Rather, it is called Reshus ha'Yachid because it is not Reshus ha'Rabim. Really, it is Karmelis.)

איסטווה דתנינן וכן גשרין המפולשין מטלטלין תחתיהן בשבת דברי ר' יהודה. וחכמים אוסרין.

(h)

We learn an Istavah from the Mishnah "and similarly bridges that are Mefulash, one may carry under them. R. Yehudah says so. Chachamim forbid." (Even Chachamim only forbid, but they do not obligate one who carried.)

אסקופה דתנינן המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור שלא עשה מלאכתו בבת אחת.

(i)

We learn a threshold from the Mishnah "if one was Motzi food and put it on the threshold, whether he later took it out [to Reshus ha'Rabim], or someone else took it out, he is exempt, for the Melachah was not done at once."

(הא אם עשה מלאכתו בבת אחת חייב. בן עזאי אומר אפי' אם עשה מלאכתו בבת אחת פטור - קרבן העדה מוחקו) כרמלית תני רבי חייא כרמל רך מלא אינו לא לח ולא יבש אלא בינוני (והכא אינה לא רה"ר ולא רה"י אלא כרמלית) [צ"ל ה"נ כרמלית אינו לא כרה"י ולא כר"ה - תוספות ו:א]

(j)

Karmelis - R. Chiya taught a Beraisa "Karmel" - Rach Malei. It is not moist or dry, rather, intermediate. Likewise Karmelis is not like Reshus ha'Yachid and not like Reshus ha'Rabim.

איזו היא כרמלית.

(k)

Question: What is [this] Karmelis? (The Beraisa gave four examples of Karmelis, and then added "Karmelis". It seems that it comes to add something else.)

רבי יסא בשם רבי יוחנן כגון חנותיה דבר יוסטיני.

(l)

Answer (R. Yosah citing R. Yochanan): It is like the store of Bar Yostini. (Many people frequented it, but it was not a public thoroughfare.)

חצר של רבים ומבואות שאינן מפולשין אם עירבו מותרין. ואם לא עירבו אסורין.

(m)

A Chatzer of Rabim (many houses open to it), or a Mavuy that is not Mefulash, if they made an Eruv, they are permitted [to carry inside]. If they did not make an Eruv, they are forbidden.

רבי זעירה בשם רב יהודה (רבי זעירה בשם רב חיננא) [צ"ל בשם רב חיננא בשם רב חנינה] (סימטיות) [צ"ל סטוויות - יפה עיניים בבלי ז:א] שבין העמודים נידונין ככרמלית.

(n)

(R. Ze'ira citing Rav Yehudah citing R. Chinena citing R. Chaninah): Platforms between the pillars [in the market, where merchants hang their wares] is a Karmelis.

ר' שמואל בר חייא בר יהודה בשם ר' חנינה (פירחי) [צ"ל כירחי - רשב"א] העמודים נידונין ככרמלית. לכן צריכין (בגבוהין) [צ"ל בשאינן גבוהין - רשב"א] ג'.

(o)

(R. Shmuel bar Chiya bar Yehudah citing R. Chaninah): They are considered like moons of the pillars, like a Karmelis. Therefore, we need to teach about when they are not three [Tefachim] tall. (A Stam platform is Karmelis, but only if it is at least three. These are inconvenient to walk on them, so they need not be three. We explained this like the Rashba, Daf 7a DH Ha.)

חייא בריה דרב כל המעכב דרסה בר"ה נידונין ככרמלית.

(p)

(Chiya brei d'Rav): Anything that impedes walking in Reshus ha'Rabim is considered Karmelis.

רבנן דקיסרין אמרין אפי' קוצין אפי' זכוכית.

(q)

(Rabanan of Kisarin): This applies even to thorns and glass.

לכן צריכין בשאינן גבוהין שלשה.

1.

They needed to teach about when they are not three tall.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF