1)

THE AIRSPACE ABOVE RESHUS HA'RABIM (Yerushalmi Perek 1 Halachah 1 Daf 4a)

א"ר יוחנן היה עומד בר"ה וקלט גשמים מאויר מחיצות והוציא חייב.

(a)

(R. Yochanan): If one was standing in Reshus ha'Rabim, and he collected rain from air within Mechitzos [of Reshus ha'Yachid] and took it outside, he is liable.

רבי בון בר חייה בשם ר' זעירא בחוטף כן הא אם קלט פטור. מה בין נתן לו אחר מה בין נתנו לו שמים.

(b)

(R. Bun bar Chiyah citing R. Ze'ira): This is if he snatched (deflected the rain with one hand to go to the other hand), but if he caught, he is exempt. What is the difference between someone else giving to him, and Shamayim giving to him?

אתייא כר'. דר' עבד אויר מחיצות כממשה.

(c)

This is like Rebbi, for Rebbi considers air within Mechitzos like substance. (It is as if the rain was resting in the air, so there is Akirah.)

היה עומד בפנים וידו מלאה פירות. פשוטה לחוץ וקדש עליו היום אסור להחזירה.

(d)

If one was standing inside and his hand was full of Peros stretched outside, and Shabbos came, he may not return it.

ר' אחא בשם ר' בא כמאן דמר אסור להשתמש באויר עשרה.

1.

(R. Acha citing R. Ba): This is like the opinion that forbids using airspace [within] 10 [Tefachim above Reshus ha'Rabim].

אית תניי תני מותר.

(e)

Some teach that it is permitted [to return one's hand].

הוין בעיי מימר מאן דמר מותר (בשיש שם רוחב ד' ומאן דמר אסור בשאין שם רוחב ד') [צ"ל כמ"ד מותר להשתמש באויר עשרה ומ"ד אסור כמ"ד אסור להשתמש באויר עשרה - שערי תורת ארץ ישראל]

(f)

Assumption: The one who permits holds like the opinion that permits using airspace [within] 10. The opinion that forbids holds like the opinion that forbids using airspace [within] 10.

אמר רבי יוסי בי רבי בין זה ובין זה כמאן דמר אסור להשתמש באויר עשרה.

(g)

Rebuttal (R. Yosi bei R. Bun): Both this (the one who forbids returning his hand) and this (the one who permits) hold like the opinion that forbids using airspace [within] 10. (We explained this like SHA'AREI TORAS ERETZ YISRAEL);

מיי כדון מאן דמר אסור למטה מעשרה. ומאן דמר מותר למעלה מעשרה:

1.

How is this? (If so, why does one opinion permit?) The one who forbids discusses below 10. The one who permits discusses above 10.

העני חייב ובעל הבית פטור.

(h)

(Mishnah): The Oni is Chayav and the Ba'al ha'Bayis is exempt.

רב יהודה בשם שמואל והוא [דף ד עמוד ב] שתהא ידו של עני בתוך עשרה לקרקע.

(i)

(Rav Yehudah citing Shmuel): This is when the Oni's hand is within 10 [Tefachim] of the ground.

א"ר זעירא ברחוק מן הכותל ד'. אבל אם אינו רחוק מן הכותל ארבעה כרמלית הוא.

(j)

(R. Ze'ira): This is when he is four [Tefachim] from the wall, but if he is not four from the wall, it is a Karmelis.

ר' לעזר בשם ר"ש כרסנה כשהיו פניו הפוכות לפלטיא. אבל אם היו פניו הפוכות לכותל כרמלית היא.

(k)

(R. Lazar citing R. Shimon Karsenah): This is when he was facing the street, but if his face was turned to the wall, it is Karmelis.

רבי חסדא בשם אשי קנה נעוץ בר"ה גבוהה עשרה טפחים (המשתמש מתוכו לרה"ר ומרשות רבים לתוכו חייב) [צ"ל מותר לכאן ולכאן. ובלבד שלא יחליף - מיכל המים, הגר"ח קניבסקי שליט"א, וכלקמן]

(l)

(Rav Chisda citing Ashi): If a stick was inserted in Reshus ha'Rabim and it is 10 [Tefachim] tall, one may transfer from it to here and here (Reshus ha'Rabim or from Reshus ha'Rabim, for it is Mekom Petur), as long as he does not transfer [from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim via the stick. We explained this like HA'GAON RAV C. KANIEVSKY, SHLITA.]

רב אמר תרכוס שהוא עומד בר"ה גבוה עשרה טפחים ורוחב ארבעה המשתמש מתוכו לרה"ר ומרה"ר לתוכו חייב.

(m)

(Rav): If a chest was standing in Reshus ha'Rabim, and it is 10 Tefachim tall and four [Tefachim] wide, one who transfers from it to Reshus ha'Rabim, or from Reshus ha'Rabim to in it, he is liable.

תני ר' הושעיה מנורה שהיא עומדת בר"ה גובהה עשרה ופירחה ארבעה המשתמש מתוכה לר"ה ומר"ה לתוכה חייב.

(n)

(R. Hoshayah): If a candelabra was standing in Reshus ha'Rabim, and it is 10 Tefachim tall and its Perach (the base on which the lamp stands) is four [Tefachim] wide, one who transfers from it to Reshus ha'Rabim, or from Reshus ha'Rabim to it, he is liable.

אמר ר' מנא לא סוף דבר מנורה. אלא אפילו קנה בר"ה גבוהה י' טפחים וטבלה נתונה בראשו המשתמש מתוכו לר"ה ומר"ה לתוכו חייב.

1.

(R. Mana): This is not only a candelabra. Rather, even a stick was inserted in Reshus ha'Rabim and it is 10 [Tefachim] tall and a tablet [four Tefachim wide] is on top, one who transfers from it to Reshus ha'Rabim, or from Reshus ha'Rabim to it, he is liable.

מנין למעלה מי' שהיא רשות אחרת.

(o)

Question: What is the source that above 10 [in a Reshus ha'Rabim] is a different Reshus?

ר' אבהו בשם רשב"ל [שמות כה כב] ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים. וכתיב [שם כ יט] אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם. מה דיבור שנאמר להלן רשות אחרת. אף דיבור שנאמר כאן רשות אחרת.

(p)

Answer (R. Avahu citing Reish Lakish): "V'No'adti Lecha Sham v'Dibarti Itcha me'Al ha'Kapores Asher Al Aron ha'Edus mi'Bein Shnei ha'Keruvim", and it says "Atem Re'isem Ki Min ha'Shamayim v'Dibarti Imachem" - just like the Dibur there was from a different Reshus, also the Dibur here (from above the Aron) was from a different Reshus.

וארון לא תשע טפחים הוא.

1.

Question: Wasn't the Aron nine Tefachim [tall? We should learn that above nine is a different Reshus!]

דבית ר' ינאי אמרו (בכפורת) [צ"ל וכפורת - הגר"ח קניבסקי שליט"א] טפח.

2.

Answer (R. Yanai's academy): And [we must add the thickness of the covering on the Aron, i.e.] the Kapores was a Tefach.

ר' זעירא בעי מניין לכפורת שהוא טפח.

3.

Question (R. Ze'ira): What is the source that the Kapores was a Tefach?

תנא ר' חנניה בר שמואל כל הכלים שהיו במקדש נתנה התורה מדת ארכו ורוחבו ונתנה שיעור קומתן. חוץ מן הכפורת שנתנה התורה מדת ארכה ורחבה ולא נתנה שיעור קומתה. תלמידנה מכלי קטן שבמקדש

4.

Answer #1 (R. Chananyah bar Shmuel): All the Kelim in the Mikdash, the Torah gave the measure of their length, width and height, except for the Kapores. The Torah gave the Shi'ur of its length and width, but did not give the Shi'ur of its height. We learn it from the smallest Kli in the Mikdash;

. [שם כה כה] ועשית לו מסגרת טפח סביב. מה כאן טפח אף כאן טפח.

i.

"V'Asisa Lo Misgeres Tefach Saviv" - just like here (the rim around the Shulchan) was a Tefach, also here (the thickness of the Kapores) is a Tefach.

או אינו אלא ועשית זר זהב למסגרתו סביב. מה כאן כל שהוא אף כאן כל שהוא. מאי כדון.

5.

Question: Perhaps we should learn from the gold crown around the rim. Just like it was Kolshehu (any amount), also here (the thickness of the Kapores) was Kolshehu! How can we answer this?

ר"א בר יעקב אומר [ויקרא טז יד] פני ואין פני פחות מטפח.

6.

Answer #2 (R. Eliezer ben Yakov): It says Pnei [ha'Kapores]. A [human] face is not less than a Tefach.

ר' יוסי בעי אילו מגדל שהיה עומד בתוך הבית גבוהה כמה שמא אינו מותר להשתמש מתוכו לבית ומן הבית לתוכו.

(q)

Question (R. Yosi): If a tower stood inside a house, and it was tall, is it not permitted to transfer from it to the house, and from the house to in it?! (This is like the Aron, which was in a Reshus ha'Yachid, and you say that it was a separate Reshus!)

אלא בשעה שהיה (מרבע) [צ"ל מכוין - שערי תורת ארץ ישראל] להן את הרוחות אנן קיימין.

(r)

Answer: Rather, we discuss when it coordinated the directions (before they erected the Mishkan, they put down the Aron, and it positioned itself to face exactly east to west. Then it stood in Reshus ha'Rabim, and it was a separate Reshus.)

ניחא כמ"ד באמת ששה. [דף ה עמוד א] ברם כמ"ד באמת חמשה. וארון לאו שבעה טפחים ומחצה הוא

1.

Question: This is fine for the opinion that the Amah [of Kelim in the Mikdash] was of six Tefachim (the Aron was one and a half Amos tall, so with the Kapores it was 10 tall). However, according to the opinion that the Amah was of five Tefachim, was not the Aron [only] seven and a half?!

ר' יעקב בר אחא אמר דבית ר' ינאי ור"ש בן יהוצדק חד יליף לה מן ארון. וחורנה יליף לה מן עגלות.

2.

Answer (R. Yakov bar Acha): R. Yanai's academy and R. Shimon ben Yehotzadak - one of them learns from the Aron, and the other learns from the wagons [used to carry the boards of the Mishkan. The one who holds that the Amah was of five Tefachim must learn from the wagons.]

מסתברא דבית ר' ינאי ילפין לה מן ארון. דבית ר' ינאי אמרין וכפורת טפח. ר"ש בן יהוצדק יליף לה מן עגלות.

(s)

Inference: Presumably, R. Yanai's academy learns from the Aron, for R. Yanai's academy said "and the Kapores was a Tefach" and R. Shimon ben Yehotzadak learns from the wagons.

ר' זעירא בעי מניין לעגלות שהן גבוהות עשרה.

(t)

Question (R. Ze'ira): What is the source that the wagons were 10 [Tefachim] tall?

א"ר יוסה ואפי' תאמר גבוה עשרה. ולא כן תני ר' נחמיה צב כמין קמרסטא היו.

1.

Question (R. Yosah): Even if you will say that the wagons were 10 tall [how can we learn from them]? Didn't R. Nechemyah teach "Tzav" - [the wagons] were like Kamarsata (they were covered and open from the sides, like turtles);

אילו חור בר"ה גבוהה י' ורחב ד' שמא (אינו - מרומי שדה מוחקו) אסור להשתמש מתוכו לר"ה ומרשות הרבים לתוכו.

i.

A hole in [something standing in] Reshus ha'Rabim, 10 tall and four wide, is it forbidden to transfer from it to Reshus ha'Rabim, and from Reshus ha'Rabim to in it?!

אלא בשעה שהיו מושיטין את הקרשים מזו לזו טרוטות היו:

2.

Answer: When they passed boards from one [wagon to the other], they were uncovered (PNEI MOSHE. Therefore, they put boards on Reshus ha'Yachid. R. Zeira's question is not answered.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF