1)

TOSFOS DH RAVA

תוספות ד"ה רבא

(SUMMARY: Tosfos explains that Abaye and Rava are not arguing.)

לכאורה משמע דרבא לטעמיה דבפרק הדר (עירובין דף סח.) גבי ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא נישייליה לאימיה אם צריכה ניחיימו אגב אימיה

(a)

Explanation #1: It seems that Rava's opinion is based on his understanding in Eiruvin (68a) regarding a baby whose hot water for his Bris was spilled. Rava said, "Let us ask the baby's mother. If she needs hot water, we can heat up more water for the baby once we are heating it for the mother."

דמסתמא ביום שמיני היה קודם מילה שהיה צריך חמין למולו דלאחר מילה מסוכן הוא ובלא אימיה ביום שמיני מחללין עליו שבת והיינו לאחר שבעה דבנסתם הקבר בעינן צריכה

1.

Explanation #1 (cont.): It seems that this happened on the eighth day before the Bris, as they needed hot water to go ahead with the Bris as if he does not have hot water after the Bris it is dangerous, and at that point they would desecrate Shabbos for him. Accordingly, this incident must have occurred after the seventh day, as when the womb is closed we require her to need water to desecrate Shabbos for her.

מיהו ללישנא דאמרי לה לרבא שלשים תיקשי למה צריכה

(b)

Implied Question #1: However, according to the version that Rava holds thirty days, one could ask why Rava in Eiruvin (ibid.) required that she should say she needs hot water. (Why does she need to ask?)

ועוד דבקונטרס פי' התם ניחיימו אגב אימיה ע"י נכרי וכן פירש ר"ח

(c)

Implied Question #2: Additionally, Rashi in Eiruvin (ibid.) explains Rava's question to be that we should ask a Nochri to heat up the water for the mother. This is also the explanation of Rabeinu Chananel. (Why should this be required according to the version of thirty days?)

לכך יש לפרש דאביי ורבא ואמרי לה מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכולהו קיימו כנהרדעי

(d)

Explanation #2: This is why the explanation appears to be that Abaye and Rava are each saying separate statements and they are not arguing. They both agree with Neharda (that there are three separate times: 3, 7, 30 etc.).

129b----------------------------------------129b

2)

TOSFOS DH MI SHE'YESH LO

תוספות ד"ה מי שיש לו

(SUMMARY: Tosfos explains what was done before the decree of Ezra.)

וקודם תקנת עזרא אע"פ שהיו דנין בכל יום שהיו צריכים לא היו קובעים לישב בכל יום

(a)

Explanation: Before the decree of Ezra, even though they would judge every day they needed to judge, they would not permanently sit (and be available) on a certain day.

3)

TOSFOS DH D'KAI

תוספות ד"ה דקאי

(SUMMARY: Tosfos explains why Wednesday does not have the same problem with Madim as does Tuesday.)

ברביעי נמי קאי מאדים בזווי בסוף היום

(a)

Implied Question: Wednesday also has two appearances of Madim, including one at the end of the day. (Why is one allowed to blood let on Wednesday?)

אלא לא חשו חכמים לכך דאין דרך להקיז כל כך בסמוך ללילה

(b)

Answer: The sages were not worried about this, as it is not common to blood let so close to nightfall.

4)

TOSFOS DH D'LEKA

תוספות ד"ה דליכא

(SUMMARY: Tosfos explains that the Gemara means there are not four days left in the month.)

שאין ד' ימים עד סוף החדש כדפירש בקונטרס דליכא למימר רביעי בשבת דהא ד' דהוא עשרין וארבע היינו דליכא רביעי בתריה

(a)

Explanation: This means that there is not four days left to the end of the month, as Rashi explains. One cannot say that it means Wednesday, as "four meaning twenty four" means there are no Wednesdays afterwards in that month.

5)

TOSFOS DH ME'AH

תוספות ד"ה מאה

(SUMMARY: Tosfos explains the meaning of "a mustache day.")

לפירוש הקונטרס תימה מה שייך הכא

(a)

Question: According to Rashi's explanation, why is this in our Gemara?

ור"ח גריס מאה קרני בזוזא ומפרש מאה רישי מאה ראשי בני אדם (ונראה) שהיה מנהג קצוב לספר לגלח בזוזא וכן מנהג ק' קרני להקיז בזוזא כמו קרנא דאומנא (לקמן דף קנד:)

(b)

Explanation: Rabeinu Chananel has the text "One hundred Karni for a Zuz." He explains that the previous statement, "one hundred heads for a Zuz" means that it was a set custom for the barbers to cut hair for a Zuz. Similarly, the phrase, "one hundred blood letters" means it was the custom to do bloodletting for a Zuz. "Karni" is from the term "Karna d'Umna" (154b, meaning blood letters).

אבל מאה שפמי לתקן השפה בולא כלום דבשכר גילוח והקזה היה מתקן השפה וביום שהיה מתקן שפמו לא היה נוטל כלום ועל כן היה למשל כל מי שהיה יגע ולא עלה בידו שכרו היו קורין אותו יומא דשפמי

1.

Explanation (cont.): However, one hundred mustaches, meaning to fix and trim one hundred mustaches costs nothing. This is because when someone would pay for a haircut and blood letting (the same person usually did both), he would also fix and trim his mustache. When he would trim and fix a mustache, he did not receive any extra wages. This therefore is a parable that whoever toiled and did not receive money would say he had "a mustache day."

6)

TOSFOS DH MEFAGRI

תוספות ד"ה מפגרי

(SUMMARY: Tosfos explains that Mefagri means they became weak.)

תשש כחם והיו מתחלשין ולא יכלו למיגרס

(a)

Explanation: They became weak, and were weak to the point that they could not learn Torah.

כדכתיב (ש"א ל) וירדוף דוד הוא וארבע מאות איש (עמו) ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבור את נחל הבשור

1.

Proof: This is as the Pasuk states in Shmuel, "And David chased, him and four hundred men, and two hundred men stopped as they were too weak to cross Nechal Besor."

7)

TOSFOS DH KOL HA'AMUR

תוספות ד"ה כל האמור

(SUMMARY: Tosfos explains that the reason for the law is logic, not a derivation.)

לאו מקרא מפיק אלא מסתמא כיון שבא בפרשת תוכחה אם כן צער הוא אם אין עושין והקילו חכמים לעשות ובכולן אין בהן איסורא דאורייתא

(a)

Explanation: This is not a derivation from the Pasuk. Rather, it must be that if it is in the Parshah of the curses that it is painful if one does not attend to it. The sages therefore allowed attending to these things, as none of these treatments involves a Torah prohibition.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF