1)

TOSFOS DH Eimor d'Amrinan Chalitzasah Kesherah...

תוספות ד"ה אימור דאמרי' חליצתה כשרה היכא דלמילתיה מנא הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot use this reasoning to establish R. Yochanan's teaching like Rabanan.)

והא דלא מוקים לה אליבא דרבנן אבל לא לחליצה משום דלמילתיה דהיינו בשמאל לאו מנא הוא

(a)

Implied question: Why don't we establish [R. Yochanan's teaching] according to Rabanan; [they consider it a Kli for Shabbos, just like for Tum'ah,] but not for Chalitzah, because for its matter, i.e. the left (foot), it is not a Kli?

היינו טעמא משום דכיון דמנא הוא לדידהו לשבת ולטומאה אף על גב דלמילתיה לאו מנא הוא כשר הוא לחליצה כיון דשל שמאל בימין חליצתה כשרה

(b)

Answer: Since [Chachamim] hold that it is a Kli for Shabbos and for Tum'ah, even though it is not a Kli for its matter, it is Kosher for Chalitzah, since a left shoe on the right foot, the Chalitzah is Kosher;

אבל לר' יהודה דלמילתיה לאו מנא הוא ולמידי אחרינא נמי לאו מנא הוא מסתבר דלאו מנא הוא לחליצה:

1.

However, according to R. Yehudah, it is not a Kli for its matter, and also for other matters (Shabbos and Tum'ah) it is not a Kli, presumably, it is not a Kli for Chalitzah.

112b----------------------------------------112b

2)

TOSFOS DH Sandal she'Nifsekah Achas me'Aznav v'Tiknah v'Chulei

תוספות ד"ה סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that even if he did not fix it, it is Tamei Midras.)

פירש בקונטרס דהוא הדין לא תיקנה טמא מדרס דאי כשנפסקה פרחה לה טומאה תו לא הדרה לה

(a)

Explanation (Rashi): The same applies if he did not fix it. It is Tamei Midras. If you would say that when it snapped, the Tum'ah departs, it would not return!

והדין עמו דלא מצינו טומאה ישנה אלא בכלי מתכות

(b)

Support #1: He is correct. We find old Tum'ah (that returns afterwards) only regarding metal Kelim (it is a decree mid'Rabanan).

ולעיל נמי אמרי' ניטלה אחת מאזניו ואחת מתרסיותיו טמא

(c)

Support #2: Also above, we say that if one of the Oznayim (flaps) and one of them Tarsisiyos (places in which the straps are fixed) snapped, it is Tamei.

והא דנקט ותיקנה

(d)

Implied question: Why does it say that he fixed it (if it is Tamei even if he did not fix it)?

פירש בקונטרס דנקט משום סיפא לאשמעינן דאע''ג דתיקנה כי נפסקה שניה טהור מן המדרס

(e)

Answer #1 (Rashi): It is due to the Seifa, to teach that even though he fixed it, when the second snaps, it is Tahor from Midras.

אבל משום דקתני סיפא אבל טמא מגע מדרס לא נקט ותיקנה

(f)

Suggested Answer #2: Perhaps it says that he fixed it due to what was taught in the Seifa "but it is Tamei Maga (like something that touched a) Midras"!

דאפילו לא תיקנה ונפסקה שניה טמא מגע מדרס כדפי' בקונט' משום דעדיין כלי הוא לאישתמושי ביה תשמיש אחרינא

(g)

Rejection: Even if he did not fix it, and the second snapped, it is Tamei Maga Midras, like Rashi explained, because it is still a Kli to use for other uses.

וקשה דתנן בהדיא בסיפא דהך משנה במסכת כלים בפ' כ''ו (משנה ד) לא הספיק לתקן את הראשונה עד שנפסקה שניה טהור

(h)

Question: The Seifa of this Mishnah in Kelim (26:4) explicitly teaches that if he did not fix the first before the second snapped, it is Tahor!

ורש''י בעצמו חזר בו והגיה אבל טמא במגע מדרס דעדיין כלי הוא וחזי למילתיה דהא איתקנה לראשונה

(i)

Retraction: Rashi himself retracted and corrected [his Perush to say] "but it is Tamei Maga Midras, for it is still a Kli and proper for its use, for he fixed the first."

והשתא נקט ברישא דוקא ותיקנה דאי לא תיקנה כי נפסקה שניה אינו טמא אפילו מגע מדרס כדקתני סיפא בהדיא

(j)

Affirmation of Answer #2: Now, the Reisha needed to say that he fixed it, for if he did not fix it, when the second snapped, it second be Tamei even Maga Midras, like the Seifa teaches explicitly;

ואגב דנקט ברישא ותיקנה נקט נמי בסיפא

1.

Since the Reisha said that he fixed it, also the Seifa said so (but even if he did not fix the second, it is Tamei Maga Midras).

3)

TOSFOS DH Aval Tamei Maga Midras

תוספות ד"ה אבל טמא מגע מדרס

(SUMMARY: Tosfos discusses why Sava Lah Tum'ah does not apply here.)

הקשה ה''ר שמעון אמאי טמא מגע מדרס הא שבע לה טומאה

(a)

Question (Rabbeinu Shimon): Why is it Tamei Maga Midras? Sava Lah Tum'ah (since it was Tamei Midras, touching a Midras has no effect on it)!

ובהקומץ רבה (מנחוח כד.) בעי רבא גבי עשרון שחלקו מי אמרינן שבע לה טומאה או לאו

1.

In Menachos (24a), Rava asked about an Isaron that he divided - do we say Sava Lah Tum'ah, or not? (He should learn from here that we do not say so!)

וליכא למימר כיון שדרס עליו הזב ברגלו יחף דבא לו מדרס ומגע מדרס יחד דבבת אחת לא אמרינן שבע לה טומאה כדמוכח בהקומץ רבה (ג''ז שם)

2.

Suggestion: Since the Zav stepped on it with his bare foot, Midras and Maga Midras came together to it. When they come at once, we do not say Sava Lah Tum'ah, like is proven in Menachos (24a).

א''כ איכא פנים חדשות למגע מדרס כמו למדרס

3.

Rejection: If so, there are Panim Chadashos (it is not considered the same sandal he stepped on) for Maga Midras, just like for Midras!

אלא על כרחך אחר שנטלה הראשונה וניתקנה בא לו מגע מדרס כמו שפירש בקונט' שנוגע בעצמו ואם כן נימא דשבע לה טומאה

i.

Rather, you are forced to say that after the first was removed and he fixed it, Maga Midras came to it, like Rashi explained, that it touches itself. If so, we should say Sava Lah Tum'ah, like is proven in Menachos (24a)!

ולפי' הקונט' קמא ניחא דאפילו נפסקו שתי אזניו טמא מגע מדרס

(b)

Answer #1: This is fine according to Rashi's first Perush, that even if both Oznayim snapped, it is Tamei Maga Midras.

ומפרש ה''ר שמעון דלא אמרינן שבע לה טומאה כשהטומאה באה לו מגופו כמו הכא שטומאת מגע באה לו שנוגע בעצמו כדפי' בקונטרס

(c)

Answer #2 (R. Shimon): We do not say Sava Lah Tum'ah when the Tum'ah came from it itself, like here, that Tum'as Maga comes from touching itself, like Rashi explained.

ולפירושו אתיא כרבי מאיר דאמר טומאת בית הסתרים מטמא דמה שנוגע בעצמו טומאת בית הסתרים היא

(d)

Consequence: According to this, it is like R. Meir, who says that Tum'as Beis ha'Setarim is Metamei, for touching itself is Tum'as Beis ha'Setarim (it is not externally visible).

וזהו דוחק דבפ' בהמה המקשה (חולין דף עב:) ובפ' העור והרוטב (שם דף קכט:) פריך בפשיטות טומאת בית הסתרים היא משמע דלא קי''ל כר''מ

(e)

Question: This is difficult, for in Chulin (72b, 129b) it asks simply "it is Tum'as Beis ha'Setarim!" This implies that we do not hold like R. Meir.

ובפרק שני דעירובין (דף כד.) פירש בקונטרס דבשעת פרישתו דאוזן קיבל טומאה מאביו

(f)

Answer: In Eruvin (24a), Rashi explained that when it separated, the Ozen received Tum'ah from its father (the entire sandal).

ואין נראה דבפרק בהמה המקשה (חולין דף עב:) אמרינן דבעינן דבאות מבגד גדול

(g)

Question: This is difficult, for in Chulin (72b) we say that we require that [pieces that separate] come from a big garment [that still has a Shi'ur of Tum'as Midras, even after they separate, in order that the pieces receive Maga Midras]!

ונראה לר''י כשתיקן אוזן ראשונה באה לו לאוזן טומאת מדרס ומגע מדרס יחד והסנדל בטל לאוזן דאי אפשר להיות טומאה לזה בלא זה

(h)

Answer #3 (Ri): When he fixed the first Ozen, Tum'as Midras and Maga Midras came to the Ozen together, and the sandal is Batel to the Ozen, for one cannot be Tamei without the other.

4)

TOSFOS DH Niflog v'Nisni b'Didah ba'Meh Devarim Amurim

תוספות ד"ה נפלוג וניתני בדידה בד''א

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask even stronger than this.)

קשה לר''י אדפריך ניפלוג וניתני בדידה תיקשי ליה גופה (דברייתא) [צ"ל דמתני'] אמאי טמא מגע מדרס הלא כיון שנפסקה החיצונה בטל לה מתורת כלי

(a)

Question (Ri): Rather than ask that it should distinguish within the case itself, he should challenge our Mishnah itself - [in the Seifa] why is it Tamei Maga Midras? Since the outer one snapped, it no longer has the law of a Kli!

ואומר ר''י דהוה בכלל קושיית הש''ס דניפלוג וניתני בדידה וממילא ידעינן דטמא מגע מדרס אינו אמת

(b)

Answer (Ri): This is included in the Gemara's question. It should distinguish within the case itself (if the outer Ozen snapped, it is Tahor), and automatically we would know that Tamei Maga Midras (when both snapped) is not true!

5)

TOSFOS DH Ad she'Hishlimo l'Motzi Rimon Mahu

תוספות ד"ה עד שהשלימו למוציא רמון מהו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah in Kelim.)

והא דתנן במסכת כלים (פי''ז מ''ד) רימונים שאמרו שלשה אחוזים זה בזה

(a)

Implied question: A Mishnah in Kelim (17:4) says that the pomegranates discussed are three touching each other (i.e. the Shi'ur is for three pomegranates to leave at once! This is slightly more than twice the size of one pomegranate.)

לא שהשיעור בשלשה רימונים אלא מפרש מה שאמר למעלה הרימון לא גדול ולא קטן אלא בינוני וקאמר דהיינו בינוני כשלשה האחוזים זה בזה וגדילים יחד

(b)

Answer: The Shi'ur is not for three pomegranates [to leave at once]. Rather, it explains what it said above. The pomegranate discussed is not big or small, rather, medium. It says that medium is when three touch each other and grow together;

אבל הרימונים הגדילים אחד אחד או שנים הם גדולים ואותן שגדילים ארבעה יחד הם קטנים)

1.

However, pomegranates that grow individually or two together are big, and those that grow four together are small.

6)

TOSFOS DH Rebbi Shanisa Lanu Sandal

תוספות ד"ה רבי שנית לנו סנדל

(SUMMARY: Tosfos asks why he did not bring an earlier Mishnah.)

תמוה לה''ר אלחנן אמאי לא מייתי ההיא סייעתא דמטה דמתניה מקמי הך

(a)

Question (R. Elchanan): Why don't we bring the support from a bed, which is taught before this Mishnah?

(כלים פי''ח משנה ו) מטה שהיתה טמאה מדרס נשברה ארוכה ותיקנה טמאה מדרס נשברה שניה ותקנה טהורה מן המדרס אבל טמא מגע מדרס

1.

(Mishnah - Kelim 18:6): If a bed was Tamei Midras, and a long board broke and he fixed it, it is Tamei Midras. If the second [long board] broke and he fixed it, it is Tahor from Midras, but Tamei Maga Midras;

אם לא הספיק לתקן את הראשונה כו'

2.

If he did not fix the first [before the second snapped, it is totally Tahor].

7)

TOSFOS DH Lo Tzericha d'Eis Lei Shal'acha

תוספות ד"ה לא צריכא דאית לה שלאכא

(SUMMARY: Tosfos rejects a text that says that there are two.)

לא גרסינן דאית לה תרי שלאכי דלמה צריך לתרי שלאכי כיון שיש לו פתח:

(a)

Assertion: The text does not say "it has two spouts." Why should two spouts be needed, since it has a opening?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF