1)

TOSFOS DH ha'Nicha l'Man d'Amar Kerashim mi'Lematah...

תוספות ד"ה הניחא למ''ד קרשים מלמטה...

(SUMMARY: Tosfos explains why it is fine for this opinion.)

הקשה הרב פור''ת ולדידיה מי ניחא והלא כיון שהולכין וכלין עד כאצבע יכולין לסדר ששה סדרים או יותר

(a)

Question (Rav Pores): It is difficult also for him! Since the boards get narrower, down to the width of a finger [at the top], he can arrange six sets or more!

שיתנו חודו של זה כנגד עביו של זה ויחזיקו ששה סדרים שלש אמות ושלש אצבעות וישארו י''א טפחים לאויר וכי שדית להו ביני וביני כלבוד דמי

1.

He puts the thin (i.e. top) side of this board opposite the thick (bottom) side of another board (so together they are an Amah and a finger), and six sets fit in three Amos and three fingers, and 11 Tefachim remain for air! When you put the [11 Tefachim] in between (make the five gaps between boards equal, each gap is less than three Tefachim), it is Lavud (considered a solid wall)!

ותירץ דגנאי הוא להשים צד העב העומד סמוך לקרקע אצל הקצר שהיה למעלה מקום שהיריעות פרוסות עליהן ודמי להא דאמרינן מעלין בקדש ואין מורידין

(b)

Answer #1 (Rav Pores): It is disgraceful to put the thick side of a board, which is close to the ground (when the Mishkan is erected) by the thin side, which is above, where the curtains are spread on them. This resembles what we say "we ascend in Kodesh, and we do not descend."

ור''ת תירץ דכמו שהיו פורקין אותן מן המשכן כך היו מניחים על העגלה שהיתה אצל דופן המשכן כי כך היו עושין בלא טורח אבל להופכן היה טורח גדול

(c)

Answer #2 (R. Tam): Just like they used to remove them from the Mishkan, so they placed them on the wagon that was by the wall of the Mishkan. They did so without toil. To invert them (flip every other board so its top is near the bottom of the previous board) would be a big toil.

ורבינו יצחק אומר דשמא מחציין ולמעלה היו כלין והולכין והשתא אי אפשר לסדר יותר

(d)

Answer #3 (Ri): Perhaps (this opinion holds that they were an Amah thick until half their height, and) from their middle and above they narrowed [until a finger at the top]. Now, one cannot arrange more boards (than according to the other opinion, for at the time middle every board is an Amah thick).

וא''ת מנלן דילפינן ממה שאינו מקורה נילף מן המקורה שבו ויהא המעביר ד' אמות ברשות הרבים מקורה חייב

(e)

Question: What is the source that we learn from what was not covered? We should learn from what was covered, and one who carries four Amos in a covered Reshus ha'Rabim is liable!

וי''ל דמן האויר יש לנו ללמוד שדומה יותר רשות הרבים

(f)

Answer #1: We should learn from the air (what was not covered), for it resembles Reshus ha'Rabim more.

ור''י אומר דמהכא לא ילפינן רשות הרבים אלא ממחנה לויה כדאמר לעיל ומהכא לא ילפינן אלא שיעור רשות הרבים דהוי י''ו אמות

(g)

Answer #2: From here we do not learn Reshus ha'Rabim (whether or not it is covered), rather, from Machaneh Levi, like it says above (96b). From here we learn only the Shi'ur of Reshus ha'Rabim, that it is [at least] 16 Amos wide;

ומכל מקום אי לאו דתחתיהן וביניהן וצידיהן רשות הרבים לא הוה ילפינן מינייהו שיעור רה''ר

1.

Even so, if not that under, between and to the sides [of the wagons] was Reshus ha'Rabim, we would not learn from them the Shi'ur of Reshus ha'Rabim.

2)

TOSFOS DH Atba'ei Heicha Manach Lehu a'Gava d'Agalah Agalah Mekorah Hi

תוספות ד"ה אטבעי היכא מנח להו אגבא דעגלה עגלה מקורה היא

(SUMMARY: Tosfos explains that the wagon is covered with boards.)

פירש רש''י דסלקא דעתך שהעגלה היתה מקורה

(a)

Explanation #1 (Rashi): [The Makshan] is thinking that the wagon was covered.

ותימה למה היה סבר לומר כן

(b)

Question #1: Why would he think to say so?!

ועוד דבכל הספרים גרסינן אטבעי היכא מנח להו אגבא דעגלה מה לו להזכיר אטבעי בהך אתקפתא לא הוה ליה למימר אלא הא עגלה מקורה היא

(c)

Question #2: In all texts, it says "where did he put the rings? On the back of the wagon." Why does [the Makshan] mention rings? He should say only that the wagon was covered!

ועוד דגרס (הגהת הרש"ש) לעיל בדראתא ובכל ספרים גרסי' בדרא תתא

(d)

Question #3: [Rashi's] text above says "bid'Ra'asa" (with spaces between rows), and in all Seforim the text is b'Dara Tasa (the bottom row);

ולפי גירסתו (הגהת הרש"ש) נמי אין הלשון משמע בין השורות כמו שפיר'

1.

Also according to his text, [bid'Ra'asa] does not connote between rows, like he explained.

ונראה לר''ת כמו שפי' ר''ח בדרא תתא פי' בשורה ראשונה שעדיין לא הניח על העגלה אלא קרשים התחתיים בלבד שאינה מקורה כולה שיש ריוח בין השורות כדמפרש ואזיל

(e)

Explanation #2 (R. Tam, R. Chananel): B'Dara Tasa is the first row. He put on the wagon so far only the bottom boards. It is not totally covered, for there are spaces between the rows, like it proceeds to explain;

אבל כשמסדר שורה שניה ושלישית נסתם האויר שבין השורות שלא היו יכולים להיות מכוונים ולהשימן זה על זה בשוה ממש

1.

However, when he arranges the second and third row, the air between the rows is blocked. The [rows] could not be even, and to put a row exactly on top [of the row below it];

אלא כל אחד היה בולט לחוץ עד שנסתם כל האויר כמו באריח על גבי לבינה

2.

Rather, each (row) protruded outside, until all the air was blocked, like a half brick on top of a full brick.

ופריך אורכא דעגלה כמה הוי כו' כלומר אפילו בשורה ראשונה לא היה תחתיהן רשות הרבים כדמפרש ואזיל

(f)

Explanation #2 (cont.): The Gemara asks what was the length of the wagon...? I.e. even the first row, underneath was not Reshus ha'Rabim, like it proceeds to explain;

ומשני אמר רב כהנא באטבעי אע''ג דלא קאמר אלא הדר ביה דודאי כשיש קרשים על העגלה אפילו דרא תתאה לא הוו רשות הרבים תחתיה

1.

Rav Kahana answers "b'Atba'ei". Even though [the text] does not say "Ela", this is a retraction. Surely, when there are boards on the wagon, even [only] the bottom row, underneath was not Reshus ha'Rabim;

אלא כי קאמר דהוי רשות הרבים באטבעי שאין על העגלה אלא אטבעי גרידא פי' אטבעי שני עצים נקובים בשני ראשיהן נקובין כעין טבעות לכך קרי להו אטבעי

2.

Rather, [Rav] said that [underneath] was Reshus ha'Rabim b'Atba'ei, when only rings are on the wagon. The rings are two pieces of wood with holes at the two ends. They have holes like rings. Therefore they are called Atba'ei;

ותוחבין אותן על הקונדיסין העומדין בשני צדי העגלה לרחבה לפניה ולאחריה כדי שלא יפלו הקרשים ולפי שלא נזכר אמורא לעיל אין דרך הש''ס לומר אלא

3.

They insert them on the poles that stand at the two ends of the wagon along its width, in front of it and in back of it, lest the boards fall. Since no Amora was mentioned above (regarding what we retract from, in such a case) the Gemara is not wont to say "Ela".

ופריך אטבעי היכא מנחא להו אגבא דעגלה פירוש אחר שנתנו הקרשים על העגלה נותנין עליהן אטבעי טבעות ומסגרות כדפרישית לפניה ולאחריה כדי שיאחזו הקרשים ואז כבר עגלה מקורה היא

(g)

Explanation #2 (cont.): The Gemara asks, where were the rings placed? On top of the wagon. I.e. after they put the boards on the wagon, they put on them Atba'ei, i.e. rings and brackets, like I explained, in front of it and in back of it, to hold the boards, and then the wagon is already covered!

ולא גרסינן עגלה גופא אלא עגלה מקורה היא

1.

The text does not say "the wagon itself [is covered!", which connotes even without the boards], rather, "the wagon is covered!"

ומשני אמר שמואל ביתידות פירוש אטבעי דקאמר רב כהנא לא אותן עצים נקובים המשימין לרוחב העגלה כדפי'

(h)

Explanation #2A: Shmuel answers "with pegs." I.e. Atba'ei that Rav Kahana mentioned are not pieces of wood with holes placed along the width of the wagon like I explained;

אלא ביתידות פירוש שני עצים ארוכים שכמו כן נוקבין אותן בשני ראשיהן ונותנין על הקונדיסין לאורך העגלה

1.

Rather, they are pegs, i.e. two long pieces of wood that they similarly puncture them at their two ends, and they put them on poles along the length of the wagon;

ועל אותן עצים נותנין הקרשים כדי שיהו גבוהים למעלה מן האופנים ועשויין כמו אטבעי של רוחב העגלה שלאחר הטעינה

2.

On those pieces of wood they place the boards, so they will be elevated, above the wheels. They are made like the Atba'ei along the width of the wagon after loading it;

ולפי ששמואל אינו כ''א מפרש דברי רב כהנא לא קאמר אלא

i.

Because Shmuel merely explains Rav Kahana's words, it does not say "Ela".

אבל ר''ח מפרש דהדר ביה משינויא דרב כהנא

(i)

Explanation #2B (R. Chananel): [Shmuel] retracts from Rav Kahana's answer.

ואין נראה מדלא קאמר אלא

(j)

Rebuttal #1: This is wrong, since it does not say "Ela".

ועוד היאך היה טועה רב כהנא דהא אין רגילות להניח אטבעי עד לאחר טעינה:

(k)

Rebuttal #2: How did Rav Kahana err? It is normal to put the Atba'ei (that go along the width of the wagon) only after loading it!

98b----------------------------------------98b

3)

TOSFOS DH Dal Eser l'Igra

תוספות ד"ה דל עשר לאיגרא

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that Mishkan was 10 Amos wide.)

בכולה שמעתא אמר דרוחב המשכן י' אמות

(a)

Observation: In the entire Sugya, it says that the width of the Mishkan was 10 Amos.

וקשה לר''י דמנא ליה להש''ס הא דילמא המשכן היה רוחבו י''א אמה והקרשים נאמר שלא היה עוביין אלא חצי אמה

(b)

Question (Ri): What is the Gemara's source? Perhaps the Mishkan was 11 wide, and we can say that the thickness of the boards was only half an Amah;

1.

Note: The Torah did not say what their thickness is. Our Sugya assumes that it was an Amah; the width of the eight boards on the west (12 Amos) corresponds to 10 Amos width of the Mishkan's interior, and two Amos of the thickness of the boards.

ושני קרשים למקצעות המשכן היו סותמות אמת אויר מכאן ואמת אויר מכאן וחצי אמה העודפת ברוחב הקרש כנגד עובי הקרשים של צד צפון ודרום

2.

The two boards in the corners of the Mishkan, [one Amah of the width of the corner board] on each side enclosed one Amah of the Mishkan's interior, and the remaining half Amah of the [corner] boards' width corresponded to the thickness of the boards on the north and south!

ומאי חזית למימר איפכא שחצי אמה לכאן וחצי אמה [לכאן] הוא למלאות חסרון הכותל ואמה עובי להיות כנגד עובי הקרש הדרומי והצפוני

3.

Why does the Gemara say oppositely, that half an Amah on each side completed the lack of the [western] wall (corresponding to the Mishkan's interior - the total width of the six middle boards was nine Amos), and the remaining Amah [on each side] corresponded to the thickness of the boards on the south and north?

ואומר ר''י דמבית עולמים ילפינן לה שהיה אורכו ששים אמה ורוחבו עשרים ה''נ במשכן רחבו שליש ארכו

(c)

Answer (Ri): We learn from the Beis ha'Mikdash. Its length was 60 and its width was 20. Likewise, the Mishkan's width was a third of its length.

4)

TOSFOS DH Tana b'Nes Hayah Omed

תוספות ד"ה תנא בנס היה עומד

(SUMMARY: Tosfos points out that this is unlike the Beraisa of Meleches ha'Mishkan.)

אומר ר''י דהכא דקאמר שבריח התיכון היה מסבב ג' רוחות פליגא אברייתא דמלאכת המשכן דהתם אמר שלא היה נס

(a)

Observation (Ri): Here it says that the Bri'ach ha'Tichon surrounded three sides. It argues with the Beraisa of Meleches ha'Mishkan, which says that it was not a miracle;

אלא היו שם חמשה שנים למעלה אחד מתחיל מתחילת אורך המשכן עד חציו והשני מתחיל משם ואילך עד סוף הרוח וכן למטה היו שני בריחים כזה הענין

1.

Rather, there were five Brichim. Two were above; one began from the beginning of the length of the Mishkan, until midway, and the other began from there and onwards, until the end of that side. Similarly, below there were two Brichim like this;

אבל האמצעי היה הולך מרוח מזרח עד רוח מערב והיינו מן הקצה אל הקצה ולא היה מקיף כל שלש רוחות:

2.

However, the middle Bri'ach went from the eastern side to the western side, i.e. "Min ha'Katzeh El ha'Katzeh." It did not surround three sides.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF