שבת דף צח: א

מה דורשים מהפסוק (שמות כו:כד) "וְיַחְדָּו יִהְיוּ תַמִּים"?

וְיַחְדָּו תַמִּים
לר' יהודה כשיעמידם במשכן יעמיד ביושר
ולא זה נכנס וזה יוצא
הקרשים בראשם תמים
ונכרתים עד כאצבע
לר' נחמיה כשם שלמטה עוביין אמה
כך למעלה עוביין אמה
שיעשה כל הקרש מחתיכה אחת
ולא מכמה חתיכות

כיצד היו מכסות את המשכן [1] היריעות התחתונות [2]?

ברוחב המשכן באורך המשכן
לר' יהודה ט' אמות לכל צד -
אמת האדנים היתה מגולה
י' אמות לצד מערב -
והיתה מכוסה גם אמת האדנים
לר' נחמיה ח' אמות לכל צד -
וגם אמת הקרשים היתה מגולה
ט' אמות לצד מערב -
והיתה מגולה אמת האדנים

כיצד היו מכסות את המשכן היריעות העליונות - יריעות עזים [3]?

ברוחב המשכן באורך המשכן
לר' יהודה י' אמות לכל צד -
אמת האדנים היתה מכוסה
י"ב אמות לצד מערב -
וחצי מהיריעה היתה נגררת על הארץ
לר' נחמיה ט' אמות לכל צד -
אמת האדנים היתה מגולה
י"א אמות לצד מערב -
ואמה אחת מהיריעה היתה נגררת על הארץ
-------------------------------------------------

[1] הנה גודל המשכן ברחבו היה עשר אמות, ואורכו היה שלשים אמה. ואליבא דר' יהודה לא נוסף על שטח זה כלום, אמנם אליבא דר' נחמיה יש להוסיף לכל צד עוד אמה אחת של עובי הקרשים, ונמצא שרוחב המשכן הוא י"ב אמות, ואורך המשכן ל"א אמות.

[2] היו עשויות עשרה יריעות שכל אחת אורכה כ"ח אמות ורחבה ד' אמות. ותפרו ה' יריעות יחד למחברת אחת, ועוד ה' יריעות למחברת השנית, ונמצא שכל מחברת אורכה כ"ח אמות ורחבה עשרים. שוב חיברו בקרסי זהב את שתי המחברות, ונמצא שטח היריעות כ"ח אמה על מ' אמה. וכשנתנו את אורך היריעות שהוא כ"ח אמה על רוחב המשכן הרי שכיסה גם את צידי המשכן מימין ושמאל כדלהלן. וכן כשכיסו את אורך המשכן נתכסה גם צד המערב של המשכן. ושיעור הכיסוי תלוי בשיטות דלהלן.

[3] היו עשויות אחת עשרה יריעות שכל אחת אורכה ל' אמות ורחבה ד' אמות, ותפרו ה' יריעות למחברת אחת, ועוד ו' יריעות למחברת השנית. ונמצא שהמחברת הראשונה אורכה ל' אמות ורחבה עשרים, והמחברת השניה אורכה ל' אמות ורחבה כ"ד אמות. שוב חיברו את שתי המחברות בקרסי נחושת, ונמצא שטח היריעות ל' אמה על מ"ד אמה. וכשנתנו את אורך היריעות שהוא ל' אמה על רוחב המשכן, הרי שכיסה גם את צידי המשכן מימין ושמאל כדלהלן. וכן כשכיסו את אורך המשכן נתכסה גם צד מערב של המשכן, מלבד מה שכפלו את היריעה הראשונה גם בצד מזרח ב' אמות, (כלומר, שחצי היריעה הראשונה שרחבה ד' אמות, היתה מכסה על צד מזרח), שאר העודף כיסה את צד מערב כפי השיטות דלהלן.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף