SHABBOS 80 (2 Sivan) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.

1)

TOSFOS DH Os Achas b'Kulmus v'Os Achas b'Kulmarin

תוספות ד"ה אות אחת בקולמוס ואות אחת בקלמרין

(SUMMARY: Tosfos points out that we could distinguish this from the cases taught.)

אע''פ ששני קולמוסים מצטרפי

(a)

Implied question: [Ink on] two quills or in two inkwells join! (Presumably, likewise ink on a quill and in an inkwell join.)

כה''ג שמא לא מצטרפי:

(b)

Answer: In such a case, perhaps they do not join.

2)

TOSFOS DH v'He'evirah Derech Aleha

תוספות ד"ה והעבירה דרך עליה

(SUMMARY: Tosfos discusses why it mentioned Derech Aleha.)

מפרש הרב פורת דה''ה אפי' שלא דרך עליה אם העבירה תוך שלשה לקרקע מצטרף

(a)

Explanation (Rav Pores): The same applies if he did not take it over [the first piece]. If he took it within three Tefachim of the ground, it joins!

דהא אמרינן בסמוך בהעלם אחד חייב אפילו לשתי רשויות ואפילו רבי יוסי לא בעי אלא רשות אחת אבל עליה לא בעי

1.

Source: We say below that in one Helam he is liable, even [if he took them] to two Reshuyos. Even R. Yosi requires only one Reshus, but he does not require taking it over [the first piece].

ונקט דרך עליה דאפי' גבוה מן הקרקע ג' טפחים חייב כיון דהוי תוך ג' לחצי גרוגרת המונחת ע''ג קרקע

2.

It mentions over it, for then even if it is three Tefachim above the ground, he is liable, since it is within three of the half Grogeres resting on the ground.

3)

TOSFOS DH v'Ha Amar Rava Toch Sheloshah l'Rabanan Tzarich Hanachah Al Gabei Mashehu

תוספות ד"ה והא אמר רבא תוך שלשה לרבנן צריך הנחה ע''ג משהו

(SUMMARY: Tosfos explains that Rava holds like R. Yehudah in Eruvin.)

תימה לר''י דתנן לקמן בריש הזורק (דף צו.) הזורק מרה''י לרה''י ורה''ר באמצע ר' עקיבא מחייב וחכמים פוטרין

(a)

Question (Ri): A Mishnah below (96a) says that if one threw from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Yachid and Reshus ha'Rabim was in the middle, R. Akiva obligates and Chachamim exempt;

ותני עלה בגמרא [צז.] תוך ג' לד''ה חייב אלמא לכ''ע לא בעינן הנחה ע''ג משהו תוך ג'

1.

A Beraisa in the Gemara (97a) teaches about this that within three Tefachim [of the ground], all obligate. This shows that when it is within three, all do not require Hanachah on something!

ותירץ דרבא סבר כרבי יהודה דהמוצא תפילין (עירובין צז:) גבי היה קורא על ראש הגג כו' רבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו

(b)

Answer (Ri): Rava holds like R. Yehudah in Eruvin (97b), regarding "he was reading on top of the roof [a rolled parchment, and it became unraveled, and he is holding one end], R. Yehudah says, even if the [the other] end is only a string's width above the ground (Reshus ha'Rabim), he may roll it back";

וטעמא דאפילו אין איגודו בידו ליכא איסור אם מביאו אצלו דבעי הנחה ע''ג משהו כדאמר התם בגמרא

1.

The reason is because even if he were not holding part in his hand, it would not be an Isur [Torah] to bring it to himself (because it is not resting on the ground), like it says there in the Gemara (98b).

וא''ת ומאי פריך התם לימא רבא כתנאי אמרה לשמעתיה דע''כ כתנאי אמרה דתנא דברייתא דהזורק לא סבר כוותיה

(c)

Question: What was the question there "let us say that Rava's teaching is k'Tanai (like one opinion in an argument of Tana'im)!"? You are forced to say that his teaching is k'Tanai, for the Tana of the Beraisa below (97a) does not hold like him!

וי''ל דהכי פריך לימא כתנאי דמתניתין דהתם אמרה לשמעתיה דבהא לא קפיד אם תנא דברייתא פליג עליה אלא דלא ליפלגו עליה רבנן דמתניתין דהתם

(d)

Answer: He asks as follows. Let us say that [Rava] taught like one opinion in the Mishnah there. [The Makshan] is not adamant if the Tana of a Beraisa argues with him, but Rabanan of the Mishnah there should not argue with him.

מיהו תימה לר''י דלקמן בהזורק (דף צז:) תנא מרה''י לרשות הרבים ועבר ד' אמות ברה''ר ר' יהודה מחייב וחכמים פוטרין

(e)

Question (Ri): Below (97b), a Beraisa teaches that [if one threw] from Reshus ha'Yachid to Reshus ha'Rabim and [before landing] it passed four Amos through Reshus ha'Rabim, R. Yehudah obligates and Chachamim exempt;

ומסיק לעולם רבי יהודה חדא הוא דמחייב וחכמים פוטרין לגמרי ומשכחת לה דאמר עד דנפקא לרה''ר תנוח דרבי יהודה סבר אמרי' קלוטה כמי שהונחה דמיא

1.

We conclude that really, R. Yehudah is Mechayev only once, and Rabanan totally exempt. We find such a case when he said that the object should rest once it reaches Reshus ha'Rabim. R. Yehudah holds that Kelutah k'Mi she'Hunchah Damya (something in the air is considered to be at rest. His intent was fulfilled);

אלמא לא בעינן לרבי יהודה הנחה ע''ג משהו

2.

Inference: R. Yehudah does not require that it rest on anything!

ונראה לר''י דהתם מיירי במתגלגל ברה''ר ועדיף משאר קלוטה באויר והוי כמונח לרבי יהודה

(f)

Answer (Ri): There we discuss when it rolled in Reshus ha'Rabim. This is better than other cases of Kelutah (suspended) in the air. It is as if it is at rest according to R. Yehudah.

והא דקשה ממתני' דהתם דקתני זרק לתוך ארבע אמות ונתגלגל חוץ לארבע כו' שם [בד''ה אחזתו] נפרש בעז''ה

(g)

Remark: The difficulty from the Mishnah there, which taught that if he threw within four Amos and it rolled outside four..., we will explain there (DH Achazto) b'Ezras Hash-m.

4)

TOSFOS DH b'Helam Echad li'Reshus Echad Chayav

תוספות ד"ה בהעלם אחד לרשות אחד חייב

(SUMMARY: Tosfos compares this to writing in two places.)

הקשה רבינו תם דאמר בהבונה (לקמן קד:) כתב אות אחת בטבריא ואות אחת בציפורי חייב

(a)

Question (R. Tam): It says below (104b) that if one wrote one letter in Tiverya, and one letter in Tzipori, he is liable!

ונראה לו כגירסת ר''ח מרשות אחת חייב מב' רשויות פטור דבעי' עקירה ממקום אחד

(b)

Answer #1 (R. Tam): The text of R. Chananel is correct. "From one Reshus he is liable, and from two Reshuyos he is exempt", for we require Akirah from one place.

ור''י אומר דודאי גבי כתיבה אית לן למימר מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי

(c)

Answer #2 (Ri): Surely, regarding writing, we should say that the need to bring [the two letters] close to each other is not like Mechusar Ma'aseh (he is liable even if they are far apart);

אבל הוצאה לא הויא עד דמייתי תרוייהו לרשות אחד

1.

However, Hotza'ah is only when he brings both of them to one Reshus.

5)

TOSFOS DH Aval Pisla Lo

תוספות ד"ה אבל פיסלא לא

(SUMMARY: Tosfos discusses the status of the Karmelis.)

בגיטין בפרק הזורק (דף עז:) משמע דאית ביה ד' על ד' (הגהת מהרש"א) ואינו גבוה י' א''נ גבוה י' ואינו רחב ד'

(a)

Observation: In Gitin (77b) it connotes that the piece of wood is four by four (Tefachim) and it is not 10 (Tefachim) tall, or it is 10 tall, and it is not four wide.

ואומר ריב''א דללישנא קמא צריך לפרש הכא שהוא רשות הרבים כגון שרבים מכתפין עליו

(b)

Opinion #1 (Riva): According to the first version, we must say that here it is Reshus ha'Rabim, e.g. many people adjust loads on it.

דאי כרמלית האמר אביי אפילו כרמלית

1.

It cannot be Karmelis, for Abaye said that [he is exempt] even if Karmelis [separates them, but not if a piece of wood separates them]!

ורבא דאמר אפילו פיסלא

(c)

Implied question: Rava holds that even a piece of wood [separates them. If it itself is Reshus ha'Rabim, how can it separate Reshus ha'Rabim?]

סבר אף על פי שהוא רשות הרבים כיון דלענין גיטין חשוב מקום בפני עצמו הכי נמי מחלק רשויות

(d)

Answer: He holds that even though it is Reshus ha'Rabim, since regarding Gitin it is considered like an independent place (if a man lent a place in his Chatzer to his wife to receive her Get, presumably, he lent only one place, so if the Get landed on the Pisla, she is not divorced), similarly it separates Reshuyos.

ולר''י נראה אפילו פיסלא שהוא כרמלית ושני ליה לאביי בין כרמלית המיטלטלת לשאינה מיטלטלת

(e)

Opinion #2 (Ri): The piece of wood can even be a Karmelis. Abaye distinguishes between a movable Karmelis and a Karmelis that cannot be moved.

6)

TOSFOS DH Meisivei R. Shimon ben Elazar Omer

תוספות ד"ה מיתיבי רשב''א אומר

(SUMMARY: Tosfos explains that he challenges Rav Huna.)

לרב הונא פריך דאי לאו רב הונא הוה מוקמי מתני' לרפואה

(a)

Explanation: He challenges Rav Huna. If not for Rav Huna, we would establish our Mishnah to discuss for Refu'ah!

7)

TOSFOS DH Im li'Refu'ah

תוספות ד"ה אם לרפואה

(SUMMARY: Tosfos gives different explanations of this.)

פי' רבינו שמואל אם לרפואה הצניעו זה חייבין עליו כל העולם כדי לכחול עין אחת דלרשב''א אית ליה דנתחייב זה במחשבתו של זה

(a)

Explanation #1 (Rashbam): If he stored it for Refu'ah, everyone is liable for Hotza'ah of enough to paint one eye. R. Shimon ben Elazar holds that one is liable through another's intent;

ואם לקשט כלומר אם לא הצניעו לרפואה אלא לקשט כדי שתי עינים דסתמו עומד לקישוט

1.

If it is for adornment, i.e. if he did not store it for Refu'ah, rather, for adornment, the Shi'ur is enough to paint two eyes, for Stam, it is destined for adornment.

ואין נראה לר''י דלעיל תנא דם כדי לכחול עין אחת בד''א במוציא אבל במצניע בכל שהוא אלמא במצניע חייב בפחות מלכחול בו עין אחת

(b)

Rebuttal (Ri): Above (78a), it taught blood enough to paint one eye. This refers to one who took out, but if one stored, he is liable for less than the amount to paint one eye!

ונראה לר''י דה''פ אם לרפואה שאותו כחול ראוי לרפואה שיעורו כדי לכחול עין אחת אפי' לא הצניעו לכך

(c)

Explanation #2 (Ri): It means as follows. If it was for Refu'ah, that the mascara is proper for Refu'ah, the Shi'ur is enough to paint one eye, even if he did not store it for this.

אי נמי אם לרפואה שבאותו מקום עושין אותו לרפואה

1.

Alternatively, for Refu'ah means that in that place they make it for Refu'ah;

ואם לקשט שעושין אותו לקישוט ואין רגילין לעשות ממנו רפואה כדי לכחול שתי עינים

2.

If it was for adornment, that they make it for adornment, and they do not normally make it for Refu'ah, the Shi'ur is enough to paint two eyes.

8)

TOSFOS DH Charsis Kedei La'asos Pi Kor

תוספות ד"ה חרסית כדי לעשות פי כור

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike the Shi'ur for mud.)

אע''ג דאמר לעיל (דף עט.) אין אדם טורח לגבל טיט כדי לעשות בו פי כור

(a)

Implied question: It says above (79a) that one does not toil to knead [a small amount of] mud enough to make a furnace opening!

חרסית חשיב טפי מטיט דמצניעין אותו לעשות פי כור של צורפי זהב

(b)

Answer #1 Charsis (a ground brick) is more important than mud. People store it in order to make a furnace opening of gold smelters.

אי נמי הכא מיירי במגובל:

(c)

Answer #2: Here we discuss when [the Charsis] is already kneaded.

80b----------------------------------------80b

9)

TOSFOS DH ha'Motzi Se'ar Kedei Legavel Bo Es ha'Tit Tit Kedei La'asos Pi Kor

תוספות ד"ה המוציא שיער כדי לגבל בו את הטיט טיט כדי לעשות פי כור

(SUMMARY: Tosfos brings two texts and what follows from them.)

כן גרס בתוספתא וכן גרס רש''י

(a)

Version #1: (The Shi'ur for Hotza'ah of hair is enough to knead with it mud; mud (its Shi'ur is) to make a furnace opening.) This is the text in the Tosefta, and Rashi's text.

ולהך גירסא שיער כדי לגבל בו את הטיט כשיעור טיט הנעשה מרביעית שופכין

(b)

Consequence: According to this text, [the Shi'ur for] hair is enough to knead with it mud, like the amount of mud made with a Revi'is of waste water.

אבל לספרים דגרסי שיער כדי לגבל בו טיט לעשות פי כור של צורפי זהב

(c)

Version #2: In some Seforim the text is "hair enough to knead with it mud to make a furnace opening of gold smelters."

קשה דאמר לעיל אין אדם טורח לגבל טיט כדי לעשות פי כור

(d)

Question: It says above that one does not toil to knead mud in order to make a furnace opening!

ויש לפרש דמיירי בטיט שהוא מגובל כבר ואחר הגיבול נותנין בו שיער כדי לתקנו

(e)

Answer: We can say that we discuss mud that was already kneaded, and after kneading they put hair in to improve it.

10)

TOSFOS DH she'Hegi'u l'Pirkan v'Lo Hegi'u

תוספות ד"ה שהגיעו לפירקן ולא הגיעו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is shortly before maturity.)

פירוש בסמוך לפירקן שקרובות להנשא ועושות כדי ליפות וללבן עצמן

(a)

Explanation: They are close to their time (maturity). Soon they will marry. They do so to beautify and whiten themselves;

כדאמרינן בפרק אע''פ (כתובות דף נט:) הרוצה ללבן את בתו ישקנה חלב ויאכילנה אפרוחין סמוך לפירקה

1.

This is like we say in Kesuvos (59b) that one who wants to whiten his daughter should give to her milk to drink and feed chicks to her close to her maturity.

11)

TOSFOS DH Lemeimra d'Shi'ura d'R. Yehudah Nafish

תוספות ד"ה למימרא דשיעורא דר' יהודה נפיש (שייך לדף הבא)

(SUMMARY: Tosfos explains the basis of this assumption.)

ואע''ג דאשכחן תרווד שהוא גדול הרבה

(a)

Implied question: We find spoons that are very big! (Why do we assume that it is smaller than a lock?)

כדאמר בנזיר בפרק כ''ג (דף נ:) גבי מלא תרווד רקב כמה שיעורו חזקיה אמר מלא פיסת יד ור' יוחנן אמר מלא חפניו

1.

It says in Nazir (50b) regarding a full spoon of Rekev (corrosion of a Mes) "what is the Shi'ur? Chizkiyah said, it is a palm full. R. Yochanan said, it is as much as he can hold between his hands."

התם ודאי מיירי בתרווד גדול כדתנן במסכת כלים בפ' י''ז (משנה. ב) ויש שאמרו (כן הגירסא שם) מידה גסה מלא תרווד רקב כמלא תרווד גדול של רופאים

(b)

Answer: There, surely we discuss a big spoon, like the Mishnah in Kelim (17:2) "and some say that a large Midah is a full spoon of Rekev, like a full big doctors' spoon";

אבל הכא להוצאת שבת מידי דחשיב בעינן ותרווד קטן חשוב הוא הרבה

1.

However, here for Hotza'ah of Shabbos, we require [only] an important measure. A small spoon is very important.

וחף (גירסת מהר"מ) סלקא דעתך שהוא חף גל שהוא גדול ומשני בחפי פותחת שהן קטנים:

2.

And we are thinking that "Chaf" is a tooth [used to close] a door, which is big. We answer that we discuss teeth of a lock, which are small. (Maharam - even a small spoon is bigger than a lock of a Kli. Therefore, Tosfos needed to say that we thought that Chaf is of a door.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF