1)

TOSFOS DH Ma'aseh v'Hevi'u Silon Shel Tzonen... (cont.)

תוספות ד"ה מעשה והביאו סילון של צונן... (המשך)

ולר''י נראה דמה שהיו מתערבין צונן בחמין לא הוה דמי להטמנה וליכא למילף מינה

(a)

Answer (Ri): This that they mixed cold water with hot, this is unlike Hatmanah. We cannot learn from it;

דאיכא למימר דאסרי להו מפני שמבשל המים צוננין

1.

We can say that they forbade because he cooks the cold water!

ונראה לו דסילון לא היה מתערב בחמין כי היה מוקף מחיצות מכל צד והיו מתחממין המים צוננים שבסילון מחמת חמי טבריא ולא היו רוחצות בחמי טבריא עצמן לפי שריחן רע

(b)

Explanation #3 (Ri): The [water in the] pipe did not mix with the hot water. It was surrounded by walls on every side. The water in the pipe was warmed due to the Chamei Tiverya. They did not bathe in the Chamei Tiverya itself, for it had an odor.

והשתא דמיא להטמנה שמים צוננין היו נטמנין בתוך החמין להתחמם

(c)

Support: Now, this is like Hatmanah, for the cold water was enveloped in the hot water, to become hot.

2)

TOSFOS DH Kol she'Ba b'Chamin mi'Lifnei ha'Shabbos

תוספות ד"ה כל שבא בחמין מלפני השבת

(SUMMARY: Tosfos discusses the Heter to rinse things that were not cooked.)

פירוש שנתבשל לגמרי כדמפרש לקמן בפרק חבית (דף קמה:) כגון תרנגולת דרבי אבא שורין אותו בחמין אפילו בכלי ראשון וכל שלא בא כו' מדיחין אותו

(a)

Explanation: It was totally cooked, like it explains below (145b), e.g. the hen of R. Aba. We may soak it in hot water, even in a Kli Rishon. Anything that did not come [in hot water before Shabbos], one may rinse it.

לפירוש רשב''א דמפרש דעירוי ככלי שני אתי שפיר הכא דאין שורין אותו בכלי ראשון אבל מדיחין אותו מכלי ראשון דרך עירוי

(b)

Observation: According to the Rashba, who says that Iruy (pouring from a Kli Rishon) is like a Kli Sheni, this is fine here that we may not soak it in a Kli Rishon, but one may rinse it from a Kli Rishon, in the way of Iruy.

אבל לפר''ת. דמפרש דעירוי הוי ככלי ראשון ע''כ מדיחין אותו מכלי שני קאמר

(c)

Question: However, according to R. Tam, who explains that Iruy is like a Kli Rishon, you are forced to say that "one may rinse it" is from a Kli Sheni;

וא''כ מאי איריא מדיחין אפילו שורין נמי

1.

If so, why does it say "one may rinse"? One may even soak it (in a Kli Sheni)!

ואומר ר''י דאפילו בכלי שני אין שורין דהואיל דהמים חמין מיחזי כמבשל

(d)

Answer #1 (Ri): One may not soak it even in a Kli Sheni. Since the water is hot, it looks like cooking.

ואע''ג דתנן לקמן (דף מב:) אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי

1.

Implied question: A Mishnah below (42b) says "but one may put into a bowl or plate"!

היינו דוקא תבלין שהן עשויין למתק את הקדירה ולא מיחזי כמבשל

2.

Answer: That is only regarding spices, which are made to sweeten the [food in the] pot, and it does not look like cooking [them].

א''נ ה''ה שורין אותו כיון דאיירי בכלי שני

(e)

Answer #2: Likewise, one may soak it, since we discuss a Kli Sheni;

והא דנקט מדיחין לאשמעינן דאפילו הדחה הויא גמר מלאכה במניח הישן וקולייס האיספנין

1.

The Mishnah mentioned rinsing to teach that even rinsing is the final Melachah for old salted fish and Kulyas ha'Ispanin (a very salty fish that is eaten only after rinsing it).

3)

TOSFOS DH Shema Yatmin b'Remetz

תוספות ד"ה שמא יטמין ברמץ

(SUMMARY: Tosfos explains why they didn't decree about wrapping eggs in scarves.)

אבל הפקעת סודרין לא גזרו אטו שמא יטמין ברמץ

(a)

Implied question: Why didn't they decree about wrapping in scarves, lest he insulate in hot coals?

דסודרין לא דמו לרמץ ואטו סודרין שנתחממו באור לא בעי ר' יוסי למיגזר דאין דרך לחממן כל כך שלא יהיו נשרפין

(b)

Answer: Scarves do not resemble hot coals. R. Yosi did not need to decree about scarves heated on a fire, for it is not normal to heat them so much, lest they burn.

4)

TOSFOS DH Mipnei she'Meziz Afar mi'Mkomo

תוספות ד"ה מפני שמזיז עפר ממקומו

(SUMMARY: Tosfos discusses three explanations of the Isur.)

פי' בקונטרס מתוך שלא יהיה לו חול עקור כל הצורך לכסות אתי לאזוזי עפר הדבוק והוי חופר גומא

(a)

Explanation #1 (Rashi): Because he will not have enough sand to cover [the food], he will come to move earth stuck [to the ground], and he digs a hole.

וקשה לריב''א דהא ליכא איסורא דאורייתא בחופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה לרבי שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

(b)

Question (Riva): There is no Isur Torah if he digs a hole and needs only the earth according to R. Shimon, who exempts for Melachah she'Einah Tzerichah l'Gufah (it is not done for a reason like its need in the Mishkan)!

וצריך לומר לפי פירוש הקונטרס גזירה שמא יחפור הגומא לטמון הביצה בתוכה

(c)

Answer: We must say that according to Rashi, it is a decree lest he dig a hole to insulate an egg in it.

ור''ת הקשה לפירוש הקונטרס דמאי דמשני בסמוך סתם גג לית ביה עפר אדרבה הא סתם גג יש בו מעזיבה וכיון דגזרינן שמא יחפור לגזור שמא יחפור במעזיבה ויכסה

(d)

Question #1 (R. Tam, against Rashi): What was the answer below "a Stam roof has no earth"? Just the contrary, a Stam roof has plaster. Since we decree lest he dig, we should decree lest he dig in the plaster, and cover!

ועוד שמצא בספרים ישנים מפני שמזיז עפר ממקומו ולפירוש הקונטרס צריך לגרוס שמא יזיז

(e)

Question #2: It is found in old Seforim "because he moves earth from its place." According to Rashi, the text must say "lest he move"!

ומפרש ר''ת שמזיז עפר שהוא מוקצה ממקומו כשתוחב הביצה בתוך העפר וסבר רב יוסף דטלטול מן הצד שמיה טלטול

(f)

Explanation #2 (R. Tam): He moves earth, which is Muktzah, from its place, when he inserts the egg in the earth. Rav Yosef holds that Tiltul Min ha'Tzad (he intends to move Heter, and as a result, Muktzah is moved) is considered moving;

ואיכא בינייהו עפר תיחוח היינו שהוא תיחוח כל כך כשמניח הביצה מידו ליפול נטמנת מעצמה בתוך העפר ואינו מזיז עפר ממקומו בידים

1.

[The Gemara says that Rabah and Rav Yosef, who argue about the reason [why R. Yosi forbids insulating an egg in earth], differ about loose earth. I.e. it is so loose that when he lets go of the egg, it is concealed by itself in the earth. He does not overtly move earth.

והשתא אתי שפיר דסתם גג לית ביה עפר כל כך שיוכל להטמין בתוכו דלחפירת מעזיבה לא חיישינן

(g)

Support: Now it is fine, for a Stam roof does not have so much earth that one can insulate in it. We are not concerned lest he dig in the plaster.

ולפירוש זה הוה מצי למימר איכא בינייהו עפר מוכן

(h)

Observation: According to this Perush, we could have said that they argue about prepared earth.

ובלאו הכי איכא בינייהו טובא כגון גג דאית ביה עפר שמא יטמין ליכא למימר ושמא יזיז איכא

(i)

Observation: Even without this, there are many differences between them, e.g. a roof that has earth. There is no concern lest he insulate, but there is concern lest he move;

וכגון מעשה דאנשי טבריא דשייך יטמין ולא שייך יזיז

1.

And [they differ about] the episode of people of Tiverya. Hatmanah applies, but not moving [earth].

אבל קשה לרשב''א דקאמר בסמוך אלא למ''ד שמא יזיז עפר לגזור ולהאי פירוש לא שייך למימר לגזור אלא הוה ליה למימר ליתסר

(j)

Question (Rashba): It says below "but according to the opinion that [R. Yosi forbids] lest he move earth, he should decree." According to this Perush, it should not say "decree", rather, it should be forbidden (this is the very same Isur)!

ויש ליישב דמשום דכל איסורי דרבנן הם גזירה אטו דאורייתא נקט האי לישנא

(k)

Answer: All Isurim mid'Rabanan are decrees due to mid'Oraisa. Therefore, it says so.

ועוד פירש רבינו תם בספר הישר שמזיז עפר ממקומו והוי חופר שהוא תולדה דחורש אפילו בעפר תיחוח כגון חול ואבק דרכים

(l)

Explanation #3 (R. Tam, in Sefer ha'Yashar): He moves earth from its place, and this is digging, a Toldah of plowing, even in loose earth, e.g. sand and dust of the road.

כדמוכח בביצה (דף ח. ושם) דקאמר והא קעביד כתישה בעפר תיחוח והא קעביד גומא אלמא בעפר תיחוח שייך נמי גומא

1.

Source: It is proven like this in Beitzah (8a. It asks why may he dig earth to cover the blood.) It says "he grinds!", and answers that we discuss loose earth. It asks "he makes a hole!" This shows that [the Isur of] making a hole applies also to loose earth.

והא דקאמר הכא איכא בינייהו עפר תיחוח

(m)

Implied question: It says here that they differ about loose earth!

היינו כל כך תיחוח כשמניח ביצה עליו נשקעת מאליה דבההוא ודאי לא שייך חורש

(n)

Answer: [Here] it is so loose that when he puts an egg on it, it sinks by itself. Surely plowing does not apply to such earth.

וקשה לפי' דאמאי פליג רבה ארב יוסף ולא חייש למה שמזיז עפר

(o)

Question (against Explanation #3): Why does Rabah argue with Rav Yosef, and he is not concerned for moving earth?

מדקאמר אלא למאן דאמר שמזיז כו' משמע דלרבה ניחא

1.

Since it says "but according to the opinion that he moves...", this connotes that it is fine for Rabah!

ויש לומר דרבה סבר דלא שייך גומא אלא כשנוטל בידו מן העפר ונשאר מקום מן הגומא אבל בנעיצת ביצה לא שייכא גומא לפי שאינה ניכרת

(p)

Answer: Rabah holds that [the Isur of making] a hole applies only when he overtly takes earth, and a hole remains. However, [the Isur of making] a hole does not apply to inserting an egg, since the hole is not evident (the egg fills the hole).

5)

TOSFOS DH Ika Beinaihu Afar Tichu'ach

תוספות ד"ה איכא בינייהו עפר תיחוח

(SUMMARY: Tosfos resolves Rashi's opinion with the Gemara in Beitzah.)

פירש בקונטרס דבעפר תיחוח לא שייכא גומא

(a)

Explanation (Rashi): [The Isur of making] a hole does not apply in loose earth.

והא דמשמע בביצה (שם) דבעפר תיחוח נמי שייך גומא

(b)

Implied question: In Beitzah (8a), it connotes that [the Isur of making] a hole applies in loose earth!

צריך לומר לפי' דהתם איירי שיש מעט עפר תיחוח וסביבו קרקע קשה דכשמסיר עפר תיחוח תשאר הגומא קיימת

(c)

Answer: According to Rashi, we must say that there is a little loose earth, and around it is hard land. When he removes loose earth, the hole remains;

אבל הכא כשיש עפר תיחוח הרבה כשיעשה גומא אינה מתקיימת כי דופני הגומא יפלו ולא יוכלו להתקיים לפי שאין הקרקע קשה

1.

Here, when there is much loose earth, when he makes a hole, it does not last, for the walls of the hole fall, and they cannot remain [firm] because the land is not hard.

6)

TOSFOS DH v'Ein Megalgelin Beitzah Al Gabei Sid Rose'ach

תוספות ד"ה ואין מגלגלין ביצה על גבי סיד רותח

(SUMMARY: Tosfos asks why we do not teach when even Toldos Chamah are forbidden.)

קשה אדמפליג בין תולדות חמה לתולדות האור לפלוג בתולדות חמה גופייהו בין גג רותח לחול ואבק דרכים וגג דאית ביה עפר

(a)

Question: Rather than distinguishing between Toldos Chamah (things heated through the sun) and Toldos Ohr (things heated through fire), we should distinguish within Toldos Chamah themselves, between a hot roof and sand and dust of the road, and a roof with earth!

ולמ''ד דשמא יטמין ברמץ אתי שפיר דמפליג בין גג רותח לסיד רותח שלא כדרך הטמנה

(b)

Partial answer: According to the opinion that [R. Yosi forbids] lest he insulate in hot coals, it is fine that he distinguishes between a hot roof and hot plaster not in the way of Hatmanah;

אבל בתולדות חמה גופייהו לא מצי למיפלג אלא בין דרך הטמנה לשלא כדרך הטמנה דבחול נמי אם אינו מטמינו בו אלא מגלגלו על גביו שרי

1.

However, Toldos Chamah themselves, we can distinguish only between in the way of Hatmanah and not in the way of Hatmanah, for also in sand, if he does not insulate [the egg] in it, just he lightly roasts it on [the sand], it is permitted.

7)

TOSFOS DH Ela l'Man d'Amar Shema Yaziz v'Chulei

תוספות ד"ה אלא למ''ד שמא יזיז וכו'

(SUMMARY: Tosfos resolves Rav Yosef's opinion.)

וא''ת לרב יוסף אטו מי לית ליה גזירה שמא יטמין ברמץ והא מהאי טעמא אסרינן להטמין בדבר המוסיף הבל

(a)

Question: According to Rav Yosef, does he not hold of the decree lest he insulate in hot coals? This is why we forbid Hatmanah in something that adds heat!

ויש לומר דמבעוד יום איכא למיגזר שמא יטמין ברמץ ושמא יחתה אבל הכא לא שייך למיגזר דאטו אי שרינן לבשל בחמי חמה ניחוש דילמא אתי לבשל בחמי אור בשבת

(b)

Answer: Before Shabbos we can decree lest he insulate in hot coals and lest he stoke. However, here it is not applicable to decree. If we permit to cook in Toldos Chamah, should we be concerned lest he come to cook on Shabbos in Toldos Ohr?!

וא''ת הא אסרינן משחשיכה להטמין אף כשאין מוסיף הבל גזירה שמא ירתיח

(c)

Question: We forbid after dark to insulate even when it does not add heat. This is a decree lest he heat it [before insulating]!

ויש לומר דהני מילי בדבר המבושל איכא למיחש שמא ירתיח. אבל בישול גמור כי הכא לא טעו אינשי אטו תולדות חמה:

(d)

Answer: Only regarding something that was cooked, there is concern for lest he heat it [before insulating]. However, proper cooking, like here, people will not err due to Toldos Chamah.

39b----------------------------------------39b

8)

TOSFOS DH mi'Ma'aseh she'Asu Anshei Tiverya v'Asru Lahem...

תוספות ד"ה ממעשה שעשו אנשי טבריא ואסרו להם...

(SUMMARY: Tosfos explains why we needed to learn from them.)

וא''ת מה צריך למילף ממעשה דאנשי טבריא הא מתני' היא דאין טומנין בדבר המוסיף הבל בפרק במה טומנין (לקמן ד' מז: ושם)

(a)

Question: Why do we need to learn from the episode with people of Tiverya? Our Mishnah teaches this. One may not insulate in something that adds heat (47b)!

ומבע''י איירי דמשחשיכה אפי' בדבר שאינו מוסיף הבל אסור כדאמרינן בפ''ב (לעיל דף לד.)

1.

It discusses from before Shabbos, for after dark, [Hatmanah] even in something that does not add heat is forbidden, like it says above (34a)!

ואור''י דמתניתין דלקמן איכא לאוקמא בבין השמשות אבל מבעוד יום ה''א דשרי

(b)

Answer #1 (Ri): Our Mishnah below, we can establish it Bein ha'Shemashos, but before Shabbos, one might have thought that it is permitted. (Therefore we must learn from the episode in Tiverya.)

וא''ת והא קתני טומנין בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן ואי בין השמשות איך טומנין בהן והא אסור לטלטלן

1.

Question: It teaches that we may insulate in wool shearings, but we may not move them. If it discusses Bein ha'Shemashos, how may we insulate in them? It is forbidden to move them!

וי''ל דהוה מוקמינן כר' דאמר (לעיל ד' ח:) כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות

2.

Answer: We establish it like Rebbi, who says that everything forbidden due to Shevus (mid'Rabanan), they did not decree Bein ha'Shemashos.

וא''ת אי כר' אתיא אי מבעוד יום שרי להטמין ביה''ש נמי שרי דכל דבר שהוא משום שבות כו'

3.

Question: If it is like Rebbi, if Hatmanah is permitted during the day, it is permitted also Bein ha'Shemashos, for everything forbidden due to Shevus... [is permitted Bein ha'Shemashos]!

וי''ל דה''א בהטמנה החמירו

4.

Answer: One might have thought that Chachamim were stringent about Hatmanah.

וה''ר שמואל מוורדין מפרש ממעשה אנשי טבריא בטלה הטמנה דאסור אפי' לאכול כדקתני ואסורין בשתיה

(c)

Answer #2 (R. Shmuel of Vardin): From the episode with people of Tiverya, [we learn that] Hatmanah (in something that adds heat) is Batel. It is forbidden even for eating, like it says "one may not drink [the water]."

וה''ר יונה מפרש בטלה אפי' בקדירה חייתא והיינו דקאמר בטלה משמע לגמרי מכל דבר

(d)

Answer #3 (R. Yonah): It is Batel even for a pot of raw meat. This is why it says "Batel", which connotes totally.

1.

Note: Here belongs DH Ha, which appears at the end of this Daf.

9)

TOSFOS DH Ela Panav Yadav v'Raglav v'Chulei

תוספות ד"ה אלא פניו ידיו ורגליו כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses other sources to learn this.)

הכל היה יכול לדקדק מסיפא דקתני בי''ט כחמין שהוחמו בי''ט

(a)

Implied question: We could have derived from the Seifa! It teaches that on Yom Tov, it is like water heated on Yom Tov;

אילימא רחיצת כל גופו הא הוחמו מעי''ט שרי והא לקמן אסר רחיצה בי''ט

1.

If you will say that this refers to bathing the entire body, [this implies that] if it was heated before Yom Tov, it is permitted. Below (40a) we forbid bathing on Yom Tov!

דקאמר למחר נכנס ומזיע אבל רוחץ לא ודוקא שטיפה שרי בבית החיצון

i.

It says "the next day, he enters and sweats (in the steambath), but he does not bathe. Only showering is permitted in the outer room [of the bathhouse].

אלא דרך הש''ס מה שיכול לדקדק מרישא מדקדק

(b)

Answer: It is the Gemara's style to infer as much as possible from the Reisha (even if it is easier to learn from the Seifa).

ומיהו קשה לרשב''א דמגופה דמתניתין הוי מצי למידק בלא הך ברייתא דמייתי מדקתני ואסורים בשתיה כ''ש פניו ידיו ורגליו דאסירי אלא אם כן ראויין לשתיה

(c)

Question (Rashba): From our Mishnah itself, we could have derived, without this Beraisa that we bring! Since it says "one may not drink it", all the more so [bathing] the face, hands and feet is forbidden, unless it is proper to drink the water!

נראה לר''י דווקא שמחמם אותם לצורך שתיה אבל לצורך רחיצה אע''ג דראויין לשתיה אסרי ב''ש דהא לית להו מתוך (ביצה ד' יב. ושם)

(d)

Answer (Ri): This is only if he heats them for the need of drinking, but for the need of bathing, even if it is proper to drink the water, Beis Shamai forbid, for they do not say Mitoch (since it is permitted for a need, i.e. Ochel Nefesh, it is permitted even not for a need - Beitzah 12a).

ובפ''ב דביצה (ד' כא: ושם) אסרי ב''ש מדורה להתחמם כנגדה ואע''ג דראויה היא לבשל ולאפות

(e)

Source #1: In Beitzah (21b), Beis Shamai forbid making a bonfire to warm himself in front of it, even though it is proper to cook and bake!

ועוד אומר ר''י דמהכא נמי יש לדקדק דאי שרו ב''ש לצורך רחיצה משום דראויין לשתיה א''כ לא אתיא מתני' אפי' כב''ש

(f)

Source #2 (Ri): Also from here we can learn. If Beis Shamai permitted for the need of bathing, because it is proper for drinking, if so our Mishnah is not even like Beis Shamai!

דקתני ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה ומדקתני ומותרין בשתיה מכלל דראויין לשתיה ואפ''ה קתני דאסורין ברחיצה

1.

It teaches that one may not bathe with it, and one may drink it. This implies that it is proper for drinking, and even so, one may not bathe with it!

אלא ודאי לא שרו ב''ש אלא כשעושה לצורך שתיה

(g)

Conclusion: Rather, surely Beis Shamai permit only when he [heats it] for the need of drinking.

ונראה לר''י דיכול לחמם אפי' ביותר מכדי שתיה כדאמר בפרק הדר (עירובין ד' סח.) נשייליה לאימיה אי צריכה נחיימו אגב אימיה

(h)

Assertion (Ri): He may heat even more than is needed for drinking, like it says in Eruvin (68a. They prepared hot water for Bris Milah (to bathe the baby afterwards), and it spilled. They said "ask his mother [if she needs to drink hot water. She is considered dangerously sick for a week after the birth, and we may do Melachah if she needs.] If she needs, heat up [also for the Bris] along with for his mother.

ודוקא בכדי שיעור לרגליו אבל לצורך כל גופו לא והיינו טעמא שהבלנים חשודים דפעמים שיחממו עיקרן לרחיצה

(i)

Limitation: Only the amount for his feet is permitted, but not what is needed for the entire body. This is because bathhouse attendants are suspected. Sometimes they heat primarily for bathing.

10)

TOSFOS DH u'Beis Hillel Matirin

תוספות ד"ה וב''ה מתירין

(SUMMARY: Tosfos discusses heating water for the entire body.)

משמע דוקא לרגליו אבל לצורך כל גופו לא

(a)

Inference: This implies that [they permit] only for his feet, but not for his entire body.

וכן משמע בכולה שמעתין דמחמירין בחמין שהוחמו בי''ט כחמין שהוחמו בשבת וגזרו על הזיעה ביו''ט כמו בשבת כדאמר בביצה בהמביא ולקמן (דף מ. ושם)

(b)

Support: Our entire Sugya connotes like this. We are stringent about hot water that was heated on Yom Tov like water heated on Shabbos, and they decreed about Zei'ah (a steambath) on Yom Tov just like on Shabbos, like it says in Beitzah (40a);

א''כ משמע שאסור לעשות הבערה משום רחיצה שאם לא כן לא היו גוזרים על הזיעה

1.

If so, it connotes that one may not burn for the sake of bathing. If not, they would not decree about Zei'ah.

ותימה דמ''ש הבערה דרחיצה מהבערה דזיעה דשרי מדאורייתא כדמוכח התם

(c)

Question: Why is burning unlike bathing? Burning for Zei'ah is permitted mid'Oraisa, like is proven there!

ואומר ר''י בשם ריב''א דרחיצה אינה אלא לתענוג ואסורה כמו מוגמר דאסור בפ''ק דכתובות (ד' ז. וסם) משום דאין שוה לכל נפש

(d)

Answer (Ri, citing Riva): Bathing is merely for pleasure. It is forbidden, like incense, which we forbid in Kesuvos (7a) because most people do not desire it.

וכן משמע בירושלמי דהיינו טעמא דרחיצה אבל זיעה שוה היא לכל נפש דאינה תענוג אלא לבריאות

(e)

Support: The Yerushalmi connotes like this. This is only for bathing, but most people desire Zei'ah. It is not for pleasure, rather, for health.

והא דתניא לקמן (ד' מ.) מרחץ שפקקו נקביו מעי''ט למחר נכנס ומזיע

(f)

Implied question: A Beraisa below (40a) says that if they plugged up the holes of a bathhouse from before Yom Tov, one may enter it and be Mezi'a [on Yom Tov. This implies that one may not be Mezi'a in water heated on Yom Tov!]

ה''ה אפי' הוחם בו ביום אלא נקט מעי''ט דאפ''ה דוקא מזיע אבל רוחץ לא

(g)

Answer: The same applies if the water was heated on Yom Tov (and one may heat it). It mentioned from before Yom Tov to teach that even so, only Zei'ah is permitted, but one may not bathe.

11)

TOSFOS DH Bein b'Chamin Bein b'Tzonen

תוספות ד"ה בין בחמין בין בצונן

(SUMMARY: Tosfos proves that this is even for hot water heated before Shabbos.)

נראה לר''י דהיינו אפי' חמין שהוחמו מע''ש דהא אוסר אפי' צונן ומסתמא בהנך חמין אסיר ר' יהודה

(a)

Assertion (Ri): [R. Meir forbids] even hot water that was heated from before Shabbos, for he forbids even cold water. Presumably, R. Yehudah forbids [even] in such hot water;

ועוד דמסתמא לא מיירי בדעבדי איסורא והאי תנא הוא דקאמר היינו ר''ש

1.

Also, presumably, we do not discuss people who transgressed [and heated water on Shabbos]. "This Tana" referred to is R. Shimon.

ועוד אומר ר''י דיש להוכיח דבחמין שהוחמו מע''ש פליגי דאמר בפרק חבית (לקמן ד' קמז. ושם)

(b)

Support (Ri): We can prove that they argue about water that was heated from before Shabbos, from the Gemara below (147a);

מה חמי טבריא חמין אף מי מערה חמין הרוחץ דיעבד אין לכתחילה לא מכלל דלהשתטף אפי' לכתחילה מני ר''ש היא דתניא לא ישתטף כו'

1.

Citation (147a): Just like Chamei Tiverya are hot, also cave water is hot. "One who bathes" is b'Di'eved, but l'Chatchilah it is forbidden. This implies that showering is l'Chatchilah. Who taught this? It is R. Shimon, for a Beraisa teaches "one may not shower... [R. Shimon permits]";

ואי בשהוחמו בשבת פליגי אבל מערב שבת שרי ר' יהודה אמאי צריך לאוקמה כר''ש לוקמה כר' יהודה ובהוחמו מע''ש דהא דומיא דחמי טבריא קתני

2.

If they argue about water heated on Shabbos, but R. Yehudah permits [water heated] from before Shabbos, why must we establish it like R. Shimon? We should establish it like R. Yehudah, and it was heated from before Shabbos, for it was taught similar to Chamei Tiverya!

12)

TOSFOS DH v'Ha Ma'aseh d'Anshei Tiverya b'Karka Havah v'Asrei Lehu

תוספות ד"ה והא מעשה דאנשי טבריא בקרקע הוה ואסרי להו

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction in R. Meir's opinion.)

הקשה ה''ר אליעזר ממי''ץ מאי פריך התם הוחמו בשבת כדקתני כחמין שהוחמו בשבת

(a)

Question (R. Eliezer mi'Mitz): What was the question? There, it was heated on Shabbos, like it teaches "like water heated on Shabbos";

משמע דבהוחמו מע''ש שרי והכא בהוחמו מע''ש פליגי כדפרישית

1.

Inference: If it was heated from before Shabbos, it is permitted. Here they argue about when it was heated from before Shabbos, like I explained!

ומפרש הר''ר יוסף דס''ל להש''ס מדמחמיר ר''מ כ''כ דאוסר אפי' צונן מחמיר נמי לאסור ע''ש אטו שבת

(b)

Answer (R. Yosef): The Gemara holds that since R. Meir is so stringent to forbid even cold water, he is stringent also to forbid [what was heated] from before Shabbos due to [water heated on] Shabbos.

ולהכי פריך והא מעשה דאנשי טבריא בקרקע הוה ואסרי להו בהוחמו בשבת ורב חסדא קאמר אבל בקרקע ד''ה מותר

1.

This is why it asks "the episode of people of Tiverya was in the ground, and they forbade", when it was heated on Shabbos, and Rav Chisda said that in land, all permit;

אפי' בהוחמו בשבת דהא לר''מ אי הוה אוסר להו בהוחמו בשבת בהוחמו מע''ש נמי הוה אוסר

i.

This is even if it was heated on Shabbos, for according to R. Meir, if he forbids when it was heated on Shabbos, he would forbid also when it was heated from before Shabbos.

וקשה דר''מ אוסר להשתטף בצונן אפי' בקרקע כדמסיק דבקרקע פליגי

(c)

Question: R. Meir forbids showering [even] in cold water, even in land, like we conclude that they argue about in land;

ובפרק שמונה שרצים (לקמן דף קט. ושם) משמע דשרי דקאמר התם רוחצין במי גרר ובמי חמתן ובמי עסיא ובמי טבריא אבל לא בים הגדול

1.

Below (109a) it connotes that he permits [even bathing], for it says there "we may bathe in water of Gerar, and of Chamsan, Asya, or Tiverya, but not in the Yam ha'Gadol (Mediterranean Sea);

ורמינהו רוחצין במי טבריא ובים הגדול כו' ומוקים בתרייתא כר' מאיר

2.

We ask a contradiction from a Beraisa that permits bathing in water of Tiverya or Yam ha'Gadol, and we establish the latter like R. Meir!

וי''ל דבקרקע דהכא דאסר היינו דומיא דכלי דדמי לרוחץ בחמין והתם בנהר התירו שנראה כמיקר בנהר ואפי' בחמי טבריא לא דמי לאדם רוחץ בחמין

(d)

Answer: Here he forbids in land, i.e. similar to the case of a Kli. (Rav Chisda contrasts them, so presumably, they are similar. I.e. a small amount of water is enclosed in land, so it is feasible to heat it - PF.) It resembles bathing in hot water. There in a river they permitted, for [it is unfeasible to heat it, so] he looks like one who cools off in the river, and even in Chamei Tiverya, he does not resemble one who bathes in a bathhouse.

13)

TOSFOS DH Amar Rabah bar Rav Chana Halachah k'R. Yehudah

תוספות ד"ה אמר רבה בר בר חנה) הלכה כר' יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not rule like the Stam Mishnah.)

אע''ג דר' יוחנן אית ליה הלכה כסתם משנה

(a)

Implied question: R. Yochanan holds that the Halachah follows a Stam Mishnah!

הכא משום דר' יהודה מכריע הוא אין הלכה כסתם

(b)

Answer: Here, because R. Yehudah is Machri'a (the mediating opinion), the Halachah does not follow the Stam Mishnah.

וקשה דבפרק קמא דפסחים (דף יג. ודף כא. ושם) פריך ונימא מר הלכה כר' מאיר דסתם לן תנא כוותיה אע''ג דסבר דרבן גמליאל מכריע הוא דפריך בתר הכי ונימא מר הלכה כרבן גמליאל דהוה ליה מכריע

(c)

Question: In Pesachim (13a, 21a) it asks "you should say that the Halachah follows R. Meir, for the Stam Mishnah is like him", even though he holds that R. Gamliel is Machri'a, for he asks after this "you should say that the Halachah follows R. Gamliel, for he is Machri'a!

וי''ל דסתם דהכא גריע מההוא סתם דהכא סתם במתני' ומחלוקת בברייתא והלכה כמכריע

(d)

Answer: The Stam Mishnah here is worse than there. Here the Mishnah is Stam, and there is an argument in a Beraisa, and the Halachah follows the Machri'a. (There, the Stam follows the argument. We know that Rebbi concluded like the Stam.)

ומיהו אי לאו הכרעה הוה הלכה כסתם מתני' אע''ג דמחלוקת בברייתא

1.

However, if not for the Hachra'ah, the Halachah would follow our Stam Mishnah, even though there is an argument in a Beraisa.

14)

TOSFOS DH Ha Chamin she'Huchmu mib'Od Yom (pertains above, before DH Ela)

תוספות ד"ה הא חמין שהוחמו מבעוד יום מותרים (שייך לעיל קודם ד"ה אלא מפני)

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not say that in the ground is more lenient.)

תימה לוקי ההיא ברייתא דאסרה בכלי משום דהרואה אומר היום הוחמו ומתניתין בקרקע כמשמעה כדמפליג בסמוך בין כלי לקרקע

(a)

Question: We should establish the Beraisa that forbids in a Kli because one who sees will say that it was heated today, and our Mishnah discusses in the ground, like it connotes. Below we distinguish between a Kli and the ground!

וי''ל דדוקא בשיטוף דקיל איכא לפלוגי אבל ברחיצה דחמירא לא מסתברא לפלוגי בהכי:

(b)

Answer: Only regarding showering, which is lenient, we can distinguish [in the ground from in a Kli]. Bathing, which is stringent, it is unreasonable to distinguish like this.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF