1)

TOSFOS DH Safek l'Tum'ah ul'Korban (cont.)

תוספות ד"ה ספק לטומאה ולקרבן (המשך)

וכן הא דתניא בתוספתא דמסכת זבים בפ''ק דשני בין השמשות ודאי לטומאה וספק לקרבן מיירי נמי דידעינן כגון שראה בשניהם בתחילת בין השמשות

(a)

Explanation #3 (cont.): Similarly, the Tosefta in Zavim (1:13) of one who saw two Bein ha'Shemashos, he is Vadai for Tum'ah and Safek for a Korban. Also this discusses when we know, e.g. he saw both days at the beginning of Bein ha'Shemashos.

ועוד י''ל דמיירי כשראה כל בין השמשות דר' יוסי תני לה דאמר בין השמשות כהרף עין וליכא ביה שיעור שלשה ראיות

1.

Alternatively, we discuss when he saw all of R. Yosi's Bein ha'Shemashos. He says that Bein ha'Shemashos is like an eye's blink, and there is not a Shi'ur for three sightings.

2)

TOSFOS DH Trei Tilsi Mil

תוספות ד"ה תרי תילתי מיל

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction about the time from Shki'ah until night.)

קשה דהכא משמע דמשקיעת החמה עד הלילה ליכא אלא תלתא ריבעי מיל

(a)

Question: Here it connotes that from Shki'ah until night is only [the time to walk] three quarters of a Mil;

ור' יהודה גופיה בפסחים בפרק מי שהיה טמא (דף צד. ושם) סבר דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ארבע מילין

1.

R. Yehudah himself holds in Pesachim (94a) that from Shki'ah until Tzeis ha'Kochavim night is [the time to walk] four Mil;

וצאת הכוכבים לילה הוא כדאמרינן בריש פ''ק דפסחים (דף ב. ושם) וכדמוכח קרא (נחמיה ד) ואנחנו עושים במלאכה וגו' דמיניה מפיק בפ''ב דמגילה (דף כ:) דמעלות השחר יממא הוא

2.

Tzeis ha'Kochavim is night, like we say in Pesachim (2a) and it is proven in a verse "v'Anachnu Osim Melachah...", from which we prove in Megilah (20b) that day begins at dawn!

ואומר ר''ת דהתם מיירי בתחילת שקיעה והכא משתשקע מסוף שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי

(b)

Answer (R. Tam): There we discuss from the beginning of Shki'ah, and here "from Shki'ah" is the end of Shki'ah, after the sun enters the thickness of the Raki'a.

אבל תימה לר''י דבמאי פליגי דהא ודאי משעת צאת הכוכבים הוי לילה כדפי'

(c)

Question (Ri): What do [Rabah and Rav Yosef] argue about? Surely from Tzeis ha'Kochavim is night, like I explained!

וי''ל דאמרינן לקמן לא גדולים הנראים ביום ולא קטנים כו' אלא בינונים והשתא פליגי דלר' יהודה מספקא ליה בכל כוכבים הנראים משקיעת החמה עד שהכסיף העליון אם הם בינונים אם לאו

(d)

Answer: We say below that we do not refer to big [stars] that are seen [even] during the day, and not to small [stars]... rather, to medium stars. They argue, for according to Rav Yehudah there is a Safek about all the stars visible from Shki'ah until the top [of the sky] darkens, whether or not they are medium stars.

וע''ק דניחזי אנן באדם בינוני שילך מתחילת שקיעת החמה ד' מילין כדאמר בפסחים

(e)

Question: We can see how long it takes an average person to walk four Mil from Shki'ah, like it says in Pesachim (and then is Tzeis ha'Kochavim. Why do Rabah and Rav Yosef argue about this?!)

י''ל דמספקא להו מהו אדם בינוני

(f)

Answer: They are unsure what is considered an average person.

1.

Note: Tosfos assumes that they agree to Pesachim 94a, and when is Tzeis ha'Kochavim, and about the duration of Bein ha'Shemashos. He answers that they argue about how far a person walks in this time, i.e. three quarters of a Mil (Rabah) or two thirds (Rav Yosef). This is difficult. In Pesachim, a Beraisa teaches that one walks 40 Mil in a day of Nisan or Tishrei, and four Mil between dawn and sunrise, and four between Shki'ah and Tzeis. If "day" is from dawn until Tzeis, there are 32 Mil from sunrise until Shki'ah (12 hours, i.e. 720 minutes), so each Mil takes 22.5 minutes. If "day" is from sunrise until Shki'ah, 40 Mil are 720 minutes, so each Mil is 18 minutes. Perhaps for walking, "day" is from dawn until Shki'ah (even though in mid'day', the sun is not in the middle of the sky), for one should finish traveling each day "b'Chi Tov" (while the sun shines, i.e. before Shki'ah) and start b'Chi Tov. Many say that he begins from sunrise, but Bava Kama 60b and Ta'anis 10b connote that he begins from day, i.e. dawn. If Rabah holds like this, he walks 36 Mil in 720 minutes, so each Mil is 20 minutes. If Rav Yosef counts from sunrise until Tzeis, each Mil is 22.5 minutes, so both agree that Bein ha'Shemashos is 15 minutes. However, if so they argue about whether there are 80 or 90 minutes between Shki'ah and Tzeis, and whether Bein ha'Shemashos begins 65 or 75 minutes after Shki'ah! Why didn't Tosfos say that they differ only (by one part in 12 of a Mil, less than two minutes) about when Bein ha'Shemashos begins? The signs of this (based on darkness of the sky, or seeing two medium stars) are subjective! (Alternatively, perhaps 'three quarters' and 'two thirds' are not precise - Chachamim may give approximations to be stringent - and Rabah counts from sunrise until Tzeis, and Rav Yosef counts from sunrise until Shki'ah.) Alternatively, both agree when Bein ha'Shemashos begins. They argue about Shki'ah - is it when the sun starts to go below the horizon, or when it is totally below, about two minutes later? Both agree that Tzeis is four Mil after this.

3)

TOSFOS DH v'Afilu Bas Trei Kori Lo Shara Li

תוספות ד"ה ואפילו בת תרי כורי לא שרא לי

(SUMMARY: Tosfos rules unlike this.)

לית הילכתא הכי שיתבטל ממנו תורת כלי משום כובדו

(a)

Pesak: The Halachah does not follow this, that it loses the status of a Kli due to its weight.

דאמר בפ''ב דעירובין (דף קב. ושם) ההיא שריתא דהוה בי רבי פדת דהוי שקלי לה עשרה ושדי לה אדשא אמר תורת כלי עליה

1.

Source: It says in Eruvin (102a) that there was a beam in R. Pedas' house that required 10 people to move it [due to its weight]. They put it next to the door. He said [that it is permitted] because it is considered a Kli.

אפילו אביי גופיה לא קיבלה כדאמרינן בפרק כירה (לקמן דף מה:) מנרתא שאני שאדם קובע לה מקום

(b)

Support: Even Abaye did not accept [Rabah's teaching], like we say below (45b. R. Yochanan and Reish Lakish say that even R. Shimon forbids a Menorah. Rabah explained that) a Menorah is different (one may not move it), because a person fixes a place for it;

א''ל אביי והרי כילת חתנים דאדם קובע לה מקום ומותר לנטותה ולפורקה בשבת אלא אמר אביי כו'

1.

Abaye said to him, a person fixes a place for Kilas Chasanim (a canopy over a bed), yet one may spread [the covering] or take it down on Shabbos! Rather, Abaye said [that they discuss a Menorah composed of rings. We are concerned lest it come apart and he will fix it.]

והא דאמרינן בשילהי כל כתבי (לקמן קכא:) פמוטות של בית רבי מותר לטלטלן בשבת א''ל ר' זירא בניטלין בידו אחת או בשתי ידים אמר ליה כאותן של בית אביך

(c)

Citation: [R. Aba bar Kahana] said below (121b) that one may move candlesticks of Rebbi's house on Shabbos. R. Zeira asked, is this only if they can be moved with one hand, or even if they require two hands? [R. Aba] said "they are like those of your father's house."

פירוש שהן גדולות

(d)

Explanation #1: They are big.

ולא כר''ח ורש''י שפירשו כאותן של בית אביך שהם קטנות

(e)

Explanation #2 (R. Chananel, Rashi): They are small, like those of your father's house.

דהא מוכח בהדיא בפ' כירה (לקמן מו.) דמנורות דלית להו חדקי דכולי עלמא שרי דהיינו פמוטות גדולות

(f)

Rejection: It is proven below (46a) that a Menorah without grooves (it does not look like it must be assembled), all permit it. These are big candlesticks!

4)

TOSFOS DH va'Yered va'Yitbol v'Ya'aleh

תוספות ד"ה וירד ויטבול ויעלה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether after this it is Bein ha'Shemashos or night.)

פי' בקונטרס ובתוך כדי שירד ויעלה הוי לילה

(a)

Explanation #1 (Rashi): After the time to descend and ascend, it is [Vadai] night.

וקשה דלא ה''ל למינקט סימנא דטבילה אי לאו דאתא לאשמעינן דטבילה מעליא היא

(b)

Objection: He should not have given the Shi'ur based on Tevilah, if not to teach that it is a proper Tevilah! (I.e. it is Vadai during the day, so at night he has Ha'arev Shemesh and he is totally Tahor.)

ובירוש' משמע בפ' (ב') [א'] דברכות דמשיעלה מתחיל בין השמשות והשתא קמ''ל דשפיר טבל ועלה לו הערב שמש

(c)

Explanation #2: The Yerushalmi in Brachos connotes that when he ascends, Bein ha'Shemashos begins. Now, it teaches that he had a proper Tevilah, and he gets Ha'arev Shemesh.

וה''ה דלפי זה הוה ליה למינקט הרוצה לידע בין השמשות דרבי יהודה

(d)

Implied question: According to this, [R. Chanina] should have said also "one who wants to know Bein ha'Shemashos of R. Yehudah!" (Perhaps Tosfos asks why he mentioned only Bein ha'Shemashos of R. Nechemyah. Alternatively, since R. Yochanan rules like R. Yehudah, it would be better to teach "... of R. Yehudah." However, perhaps R. Chanina taught "... of R. Nechemyah" because he rules like him!)

אלא שמא סבר כרב יוסף דבין השמשות דרבי יהודה אינו מתחיל משתשקע החמה אלא משהכסיף התחתון:

(e)

Answer: Perhaps he holds like Rav Yosef, that Bein ha'Shemashos of R. Yehudah does not begin from Shki'ah, rather, from when the lower horizon darkens.

35b----------------------------------------35b

5)

TOSFOS DH Ela l'Inyan Achilah

תוספות ד"ה אלא לענין אכילה

(SUMMARY: Tosfos discusses why he needed to rule like R. Yosi.)

קשה דמשום שיעורא פורתא דהוי כהרף עין לא הוי ליה למיפסק כר' יוסי

(a)

Question: [R. Yochanan] should not have said [that the Halachah follows R. Yosi regarding Terumah] for such a small amount of an eye's blink! (People cannot be so precise. He should have ruled Stam (totally) like R. Yehudah, and even so no one would eat Terumah in the half-second between R. Yehudah's Shi'ur of night and R. Yosi's!)

וליכא למימר דכהרף עין דר' יוסי אינו מיד אחר בין השמשות דר' יהודה ומתאחר הרבה אחריו

1.

Suggestion: The eye's blink of R. Yosi (his Bein ha'Shemashos) does not begin immediately after R. Yehudah's. It is much later.

א''כ הא דאמר רב יהודה כו' בין השמשות דר' יהודה לרבי יוסי כהנים טובלים בו מאי איריא בין השמשות אחר בין השמשות דר' יהודה נמי כהנים טובלים לר' יוסי

2.

Rejection: If so, in Rav Yehudah's teaching "according to R. Yosi, Kohanim may immerse in Bein ha'Shemashos of R. Yehudah", why did he say Bein ha'Shemashos? They may immerse also after R. Yehudah's Bein ha'Shemashos, according to R. Yosi!

וי''ל דאינו מתאחר כל כך שיהא שיעור טבילה בינתיים

(b)

Answer #1: It is not so much later that there is time to immerse in between.

א''נ ספק היה להם אם היה מתחיל מיד אחר דר' יהודה או מתאחר הרבה ולהכי איצטריך למיפסק דלא אכלי כהנים תרומה עד דודאי שלים בין השמשות דרבי יוסי:

(c)

Answer #2: They were unsure whether [Bein ha'Shemashos of R. Yosi] begins immediately after that of R. Yehudah's, or if it is much later. Therefore, he needed to rule that Kohanim may not eat Terumah until R. Yosi's Shi'ur Vadai finished.

1.

Note: It is not taught anywhere how much later R. Yosi's Shi'ur could be! Perhaps due to this uncertainty, people may not rely on the Shi'urim of R. Yehudah based on when the sky darkens, or the time to walk two thirds or three quarters of a Mil after Shki'ah. Rather, they must wait until they see stars.

6)

TOSFOS DH Hiksheh

תוספות ד"ה הקשה

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Yochanan taught his rulings about different matters.)

ה''ר פורת דבשבת גופיה הוה מצי למינקט הלכה כר' יהודה בע''ש וכר' יוסי במוצאי שבת

(a)

Question (Rav Pores): (Why did R. Yochanan rule like R. Yehudah regarding Shabbos, and like R. Yosi regarding Terumah?) He could have taught entirely regarding Shabbos! The Halachah (about when Melachah is permitted) follows R. Yehudah on Erev Shabbos, and R. Yosi on Motza'ei Shabbos!

וכן לענין תרומה הוה מצי למימר הלכה כר' יהודה לענין טבילה וכר' יוסי לענין אכילה

1.

Similarly, he could have taught [entirely] about Terumah! The Halachah follows R. Yehudah regarding Tevilah (how late Kohanim may immerse, and eat Terumah at night), and R. Yosi regarding eating (when they may eat)!

ונראה לר''י דניחא ליה לאשמועינן רבותא דאפי' בשבת דחמיר מיקל ר' יוסי ושרי לעשות מלאכה בבין השמשות דר' יהודה

(b)

Answer (Ri): He prefers to teach a Chidush that even regarding Shabbos, which is stringent, R. Yosi is lenient, and permits Melachah during R. Yehudah's Bein ha'Shemashos...

ואפי' בתרומה דקיל משבת או בתרומה דרבנן מחמיר ר' יוסי דלא אכלי כהנים עד דשלים בין השמשות דידיה

1.

And even regarding Terumah, which is lenient, R. Yosi is stringent, and forbids Kohanim to eat until his own Shi'ur of Bein ha'Shemashos finishes.

7)

TOSFOS DH R. Yehudah ha'Nasi Omer Shelishis Lachlotz v'Chulei

תוספות ד"ה רבי יהודה הנשיא אומר שלישית לחלוץ כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that they light at the next Shofar blast.)

פירש''י ורביעית להדליק את הנר

(a)

Explanation (Rashi): The fourth [blast] is to light Ner [Shabbos].

וכן משמע דלא פליג אתרתי קמייתא

(b)

Support #1: He does not argue about the first two [blasts, to say that one lights the Ner then. Rather, he holds that the blast after the third is to light the Ner.]

ועוד דאמר בסמוך שניה להדליק את הנר כמאן לא כר' נתן ולא כר' יהודה הנשיא

(c)

Support #2: It says below "the second is to light the Ner. Like whom is this? It is unlike R. Nasan, and unlike R. Yehudah ha'Nasi!"

וליכא למימר נמי דאף לחלוץ תפילין קאמר ומדליק נמי בשלישית

1.

Suggestion: [R. Yehudah ha'Nasi] means that the third is even to remove Tefilin, and he lights also at the third.

מדקאמר אלא ג' להדליק את הנר כמאן כר' נתן משמע ולא כר' יהודה הנשיא

2.

Rejection: It says "the third is to light the Ner. This is like R. Noson." This connotes that it is unlike R. Yehudah ha'Nasi!

וקשה דבס''פ ד' מיתות (סנהדרין דף סח. ושם) גבי שחלה ר''א ואותו היום ע''ש היה ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפילין גער בו אביו ויצא בנזיפה

(d)

Question: In Sanhedrin (68a), regarding R. Eliezer fell sick, and it was Erev Shabbos, and his son Hurkenus entered to remove his [father's] Tefilin. His father rebuked him, and [Hurkenus] left reprimanded;

א''ל היאך מניחין איסור סקילה ועוסקין באיסור שבות

1.

[R. Eliezer] said "how do people abandon (lighting the Ner, which if it is done too late is) an Isur punished by stoning, and engage in [removing Tefilin, lest they remain on until night, which is] a mere Isur mid'Rabanan?!

אלמא הדלקת נר קודם לחליצת תפילין

2.

Inference: Lighting the Ner should precede removing Tefilin!

וי''ל דשאני התם דמשום חוליו איחרו מלהדליק את הנר לפי שהיו טרודין בו עד שהיה סמוך לחשכה ולכך אמר יעסוק באיסור סקילה קודם

(e)

Answer: There was different. Due to his illness, they delayed lighting the Ner because they were distracted with [needs of] him, until it was close to dark. Therefore, he said that they should engage first in an Isur Skilah.

ואדרבה משם יש ראיה דחליצת תפילין קודמת מדרצה הורקנוס לחלוץ תפילין קודם הדלקה ומסתמא היה יודע שכך היו רגילין לעשות:

(f)

Strengthening of answer: We can prove from there that [normally] removing Tefilin comes to first, since Hurkenus wanted to remove Tefilin before lighting. Presumably, he knew what they usually do [first].

8)

TOSFOS DH Shesh Teki'os

תוספות ד"ה שש תקיעות

(SUMMARY: Tosfos explains that really, there are Teru'os in the middle.)

כמו שפירש בקונטרס שהיו תוקעין תקיעה תרועה תקיעה

(a)

Explanation (Rashi): They used to blow Teki'ah Teru'ah Teki'ah.

אע''ג דקצת משמע לקמן דשלש ראשונות תקיעות הן דקתני התחיל לתקוע תקיעה שניה

(b)

Implied question: Below, it connotes that the first three were Teki'os! It says "he began Lisko'a (to blow Teki'ah). The second Teki'ah...

לאו דווקא נקט תקיעה

(c)

Answer: This is not precise. (Really, the second blast was Teru'ah).

וכן מוכיח בפרק החליל (סוכה דף נג: ושם) דתנן אין פוחתין מכ''א תקיעות במקדש ואין מוסיפין על מ''ח תקיעות וחשיב באותן מ''ח שלש להבטיל את העם ממלאכה

(d)

Support: In Sukah (53a), a Mishnah teaches "we do not have less than 21 Teki'os [each day] in the Mikdash, and we do not have more than 48 Teki'os. It counts, among the 48, three to stop the nation from doing Melachah;

ואמר בגמרא מתניתין דלא כר' יהודה דתניא רבי יהודה אומר הפוחת אל יפחות משבע והמוסיף אל יוסיף על ט''ז

1.

The Gemara says "our Mishnah is unlike R. Yehudah, for in a Beraisa, R. Yehudah says that one may not blow less than seven, and not more than 16";

ומפרש במאי פליגי ר' יהודה סבר תקיעה תרועה תקיעה אחת היא

2.

It explains the argument. R. Yehudah holds that "Teki'ah Teru'ah Teki'ah" counts as one.

ואם ג' להבטיל את העם ממלאכה כולן תקיעות למה היה ר' יהודה מחשיבם כאחת

3.

If the three to stop the nation from doing Melachah are all Teki'os, why does R. Yehudah count them like one?

9)

TOSFOS DH veha'Tanya Shofar Metaltelin v'Chulei

תוספות ד"ה והתניא שופר מטלטלין כו'

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

תימה לר''י הא ע''כ האי דשרי לטלטל שופר היינו לצורך גופו או לצורך מקומו

(a)

Question (Ri): You are forced to say that we permit moving a Shofar for the need of itself (a permitted use) or its place!

דמחמה לצל אפי' ר' שמעון אסר כמו שאפרש בסמוך דשופר מלאכתו לאיסור הוא

1.

To move it from the sun to the shade [lest it get ruined], even R. Shimon forbids, like I will explain below, that a Shofar is Melachto l'Isur (its primary use is forbidden on Shabbos).

וברייתא דלעיל דאסר להצניעו היינו מחמה לצל והוי כמו מרא שלא יגנב בפרק כל הכלים (לקיין דף קכד:) דהיינו טלטול שלא לצורך

2.

The Beraisa above, which forbids hiding it away, is like from the sun to the shade (it is not for a current need. It is only to avoid loss). It is like a shovel, lest it be stolen (below, 124b) which is moving not for a need. (If so, what is the Gemara's question?!)

ואומר ר''י דמשמע ליה דאסר בברייתא דלעיל אפי' לצורך גופו ומקומו מדקתני לפי שאין מטלטלין ולא קתני לפי שאין מצניעין

(b)

Answer #1 (Ri): [The Makshan] understands that the Beraisa forbids even for the need of itself or its place, since it teaches "since we do not move", and it did not teach "since we may not hide away."

וא''ת וכיון דאיירי הכא הא דמטלטל שופר היינו לצורך גופו א''כ חצוצרות אמאי אין מטלטלין

1.

Question: Since here, "moving a Shofar" refers to for the need of itself, if so, why may one not move a trumpet?

וי''ל דחצוצרות מוקצה יותר משופר כמו שאפרש בסמוך

2.

Answer: A trumpet is more Muktzah, like I will explain below.

ומיהו מתוך פירוש הקונטרס משמע דשופר הוי מלאכתו להיתר:

(c)

Answer #2: Rashi connotes that a Shofar is Melachto l'Heter. (If so, Question (a) is not difficult.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF