SHABBOS 147 (10 Av) - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Ra'anana, Israel, in memory of his father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel. Isi Turkel, as he was known, loved Torah and worked to support it literally with his last ounce of strength. He passed away on 10 Av 5740.

שבת דף קמז. א

האם מותר לצאת בסודר כשהוא מקופל [1] על כתיפו?

כשנימא קשורה לו באצבעו שלא יפול בלא קשירת נימא לאצבעו
לת"ק, ולפסק רב חסדא מותר
להורקנוס מותר אסור

האם מותר בשבת לעשות בבגדו כעין צורת מרזב? [תוד"ה מהו].

אדעתא לכנופי [2] אדעתא דלהתנאות [3]
לפירש"י [4] אסור משום מתקן כלי (מכה בפטיש) מותר
לפירוש התוס' [5] אסור משום איסור הוצאה מותר

שבת דף קמז: א

האם מותר לאדם להשתטף כל גופו [6] בחמין שהוחמו בע"ש או בצונן?

בחמין בצונן
לר' מאיר אסור אסור
לר' שמעון מותר מותר
לר' יהודה אסור מותר

האם מותר לאדם אחר שהתנגב במגבת להביאה לביתו?

לאדם אחד
אפי' שהתנגב בי' מגבות
לי' בני אדם
אפי' שהתנגבו במגבת אחת
לתנא דמתניתין - בן חכינאי אסור מותר
לר' שמעון, לרבי, לשמואל, לר' יוחנן מותר
-------------------------------------------------

[1] כן ביאר הגר"א (באות א'), שהחידוש בסודר הוא, שאפי' שהוא מקופל מותר. וביאור הדברים, דדוקא בטלית אין דרך לבישתה כשהיא מקופלת כלל. וגם הסוחרי כסות שהיו רגילים לעשות כן, הוא לא משום מלבוש, אלא כדי שיוכלו להעביר הרבה טליתות בבת אחת. משא"כ בסודר, מצאנו שדרך הרטנין (לפירש"י אנשים במקום ששמו כן, ולפירוש התוס' אנשים שהיו רצים והיו מקפלים את הסודר שלא יפריע להם במרוצתם) ללובשו כך.

[2] פי', שעושה כן כדי לקבץ את כפלי הטלית, שתהא מתוקנת תמיד ועומדת בקיפולה כך לעולם.

[3] פי', שעושה כן לפי שעה, וכל פעם שלובש את הטלית עושה בה צורה זו כדי להתנאות בה.

[4] רש"י מפרש שמיירי בבגדים ארוכים, שהיו מרימים אותם מן הארץ ע"י שהיו מקפלים אותם בכפלים כלפי מעלה - ומחזיקים את הכפלים ע"י חוטים, ואז נעשה כמין כיסים וזה נקרא מרזב.

[5] לפירושם מיירי בנידון הוצאה. ו"מרזב" פירושו, שנותן את צד הימני של הטלית על כתפו השמאלי - ואינו פושטו על הכתף אלא מונח כן מקופל, כדי שיוכל לילך במהרה, וכשעושה כן נראה הבגד כולו כיסים כיסים, וכל כיס נראה כעין מרזב.

[6] דהיינו ששופך את המים עליו, ולא טובל ורוחץ בהם, דבדרך רחיצה אסור.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף