שבת דף קכו. א

פקק החלון ונגר הנגרר במדינה וקנה שהתקינו לנעילה, באיזה אופנים מותר להשתמש בהם?

האם צריך שיהיה תלוי האם צריך שיהיה קשור
לר' אליעזר, ולת"ק דנגר צריך צריך
לר' יהודה [1] לא צריך צריך
לרשב"ג [2] לא צריך לא צריך

מה דין נגר הנגרר במקדש ובמדינה?

במקדש במדינה
כשהיה קשור ותלוי נועלים בו
כשהוא רק קשור [3] נועלים בו לת"ק: אין נועלים בו
לר' יהודה ורשב"ג: נועלים בו
כשאינו קשור ואינו תלוי לת"ק: אין נועלים בו [4]
לר' יהודה ורשב"ג: נועלים בו
לת"ק ור' יהודה: אין נועלים בו
לרשב"ג: נועלים בו

שבת דף קכו: א

כיסוי הכלים או קרקעות האם הוא מיטלטל בשבת?

כיסוי כלים כיסוי כלים שנתחברו בקרקע [5] כיסוי קרקעות
כשיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת
כשאין להם בית אחיזה ניטלין בשבת לת"ק: ניטלין בשבת
לר' יוסי: אין ניטלין בשבת
אין ניטלין בשבת

כמה קופות יכול לפנות בשביל האורחים או ביטול בית המדרש?

מאוצר קטן מאוצר גדול כשלא התחיל באוצר כשמתפנה הכל
לרב חסדא ארבע חמש - ולא יותר לא יפנה לא יפנה
לשמואל כמה שצריך רק שלא יגמור יפנה לא יפנה
-------------------------------------------------

[1] והבין ר' ירמיה וכן אמר רבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן, שכשיטת ר' יהודה היא שיטת חכמים דמשנתנו שאמרו "בין כך ובין כך פוקקין בו", ולפ"ז הפירוש הוא דבין אם הוא תלוי באויר ובין אם ב' ראשיו נמצאים על הארץ פוקקין בו - והוא שיהיה קשור.

[2] והבין ר' אבא בשם רב כהנא, שכשיטת רשב"ג כן היא שיטת חכמים דמשנתנו שאמרו "בין כך ובין כך פוקקין בו", ולפ"ז הפירוש הוא דבין אם הוא קשור ובין אם אינו קשור פוקקין בו - והוא שיהיה הפקק מוכן מאתמול לפקוק בו את החלון.

[3] ביארו התוס' (בד"ה שקשור), שהיכא שהנגר קשור אפי' אם יהיו שני הראשים מונחים על הארץ דינו כקשור, ולאו דוקא כשנגרר ממש שרק ראשו אחד מגיע לארץ. וע"ע במאירי.

[4] ה"ק ת"ק: ו"המונח כאן וכאן אסור" - דהיינו כשאינו קשור ואינו תלוי אלא מונח על הארץ אסור אפי' במדינה. ופירש"י שהאיסור כשתוקע אותו בשבת משום בונה דאורייתא. ותוס' (בד"ה והמונח) חולקים, וס"ל שאין איסור בונה דאורייתא בזה. ולכן נראה לר"ת שכל הנידון כאן הוא איסור טלטול מוקצה.

[5] כגון תנורים, וכמו שפירשה הגמ' בלישנא אחרינא, דיעוין במהרש"ל שאין הלישנות חולקות אלא הלישנא אחרינא מפרשת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף