שבת דף קכז. א

אלו דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא?

המנויים במשנה שמנה ר' יוחנן [1]
א כיבוד אב ואם -----
ב גמילות חסדים א) הכנסת אורחים
ב) ביקור חולים
ג) עיון תפלה [2]
ג הבאת שלום ד) הדן חברו לכף זכות
ד תלמוד תורה ה) השכמת בית המדרש
ו) גידול בנים לתלמוד תורה

שבת דף קכז: א

למי מותר לאכול דמאי?

לסתם בני אדם לעניים ולאכסניא [3]
לתנא דמשנתנו אסור מותר
לבית שמאי אסור

קדם הלוי ליטול מעשר שני לפני שעשו תרומה גדולה, האם צריך להפריש תרומה גדולה?

כשלא נעשה עדיין כרי כשכבר נעשה כרי
לר' אבהו בשם ר"ל פטור [4] חייב [5]
להו"א דרב פפא פטור
-------------------------------------------------

[1] מבואר בגמ' וברש"י, שכל הששה דברים שמנה ר' יוחנן הם נכללים תוך שלשה (מארבעה) הדברים המנויים במשנה.

[2] דכתיב (משלי יא:יז) "גֹּמֵל נַפְשׁוֹ אִישׁ חָסֶד" - והמתפלל על עצמו בכוונה (שזה הפירוש עיון תפלה), הוא גומל עם נפשו חסד.

[3] פירש"י דמיירי בחיל של מלך ישראל. (וכוונתו, שהטיל על הציבור לזונם, והחיילים האלו חשובים כעניים, ולכן מותר להאכיל להם דמאי אבל לא טבל שיש בו איסור מיתה).

[4] דרשינן מדכתיב (במדבר יח:כו) "וַהֲרֵמֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה' מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר" - מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. פי', כיון שהוא כבר הגיע לשלב של מעשר - שצריך להפריש ממנו מעשר מן המעשר אין מפרישים ממנו כבר תרומה גדולה.

[5] דכתיב (במדבר יח:כט) "מִכֹּל מַתְּנֹתֵיכֶם תָּרִימוּ" - ומשמע שאפי' מן המעשר צריך להרים תרומה גדולה. ולכאורה הפסוקים סותרים, ועל כרחך שהפסוק המחייב מיירי שעשה כרי (-אידגן) - שכבר נתחייב במעשר. והפסוק הפוטר מיירי בשלא עשה עדיין כרי - ולא חל עליו חיוב. וכתבו התוס' (בד"ה האי) בתירוץ הראשון, דאפי' לא ראה את פני הבית, אי אידגן חייב. ובתירוץ השני כתבו להיפך, שרק אם ראה את פני הבית - צריך להרים ממנו תרומה גדולה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף