שבת דף קיט. א

וכבדתו" - כיצד מכבד את השבת בסעודתו? [תוד"ה רב].

לפירש"י - דפליגי לתוס' - דלא פליגי
לרב - שאמר להקדים כשמקדים הסעודה
הוא כבוד שבת
כשדרכו לאחר בחול
ומשנה ומקדים
לשמואל - שאמר לאחר כשאוכל כשהוא מתאוה
הוא כבוד
כשדרכו להקדים בחול
ומשנה ומאחר
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף