שבת דף קיח. א

מה הם החילוקים שיש בין תמחוי לקופה?

תמחוי [1] קופה
א. הוא חלוקת מזון הוא חלוקת מעות
ב. מתחלקת בכל יום - ב' סעודות ליום מתחלקת פעם בשבוע [2]

אין פוחתין מככר הניקח בפונדיון כשהשער ד' סאין בסלע, כיצד הוא החשבון?

ארבע סאין סלע
שוה... כ"ד קבין [3] מ"ח פונדיונים [4]
-------------------------------------------------

[1] היא קערה גדולה, ובה היו אוספים מזון מבעלי בתים.

[2] ומי שיש לו י"ד סעודות בידו לא יטול ממנה. והגם שלפי רבנן בעינן ט"ו סעודות - דהרי אוכל ג' סעודות בשבת, ולפי ר' חידקא ט"ז סעודות - דאוכל ד' סעודות בשבת, מ"מ משנה זו היא אליבא דר"ע שאמר "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות" - ואין לו להטיל כבוד שבתותיו על הבריות. אמנם כשהגיע כבר למידה זו שצריך ליטול מן הבריות, נוטל לרבנן ט"ו סעודות, ולר' חידקא ט"ז.

[3] כיצד, בכל סאה יש ששה קבין, נמצא שבד' סאין יש כ"ד קבין.

[4] כיצד, בכל סלע יש ארבע דינרים, ובכל דינר יש שש מעות, ובכל מעה יש ב' פונדיונים. 4 כפול 6 כפול 2 = מ"ח. ולפ"ז בפונדיון אחד אפשר לקנות חצי קב קמח. והכלל הוא, שכשנותן חצי קב קמח לאופה מקבל ככר האפוי מרבע קב קמח, דהרבע השני לוקח האופה בשכרו. והרי לנו שככר אפוי הלקוח בפונדיון הוא עשוי מרובע הקב קמח - שהוא שיעור של ששה ביצים. ובככר זו יש ב' סעודות, נמצא שבכל סעודה יש ג' ביצים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף