שבת דף נה. א

האם תמה זכות אבות או ברית אבות? [תוד"ה ושמואל].

זכות אבות ברית אבות
לרבינו תם לשמואל: תמה
לר' יוחנן: לא תמה
לא תמה - ואותה אנו מזכירים בתפלה
לר"י לרשעים: תמה - ואלו דברי שמואל
לצדיקים: לא תמה - ואלו דברי ר' יוחנן [1]
-----

שבת דף נה: א

האם אנשים דלהלן מתו מחמת חטאם - או שיש מיתה בלא חטא ויסורים בלא עון?

משה ואהרן בנימין, עמרם, ישי, כלאב
לרב אמי בחטאם בחטאם
לברייתא דמלאכי השרת בלא חטא ----
לר' שמעון בן אלעזר בחטאם בלא חטא - בעטיו של נחש [2]

מי הם הסוברים שלא חטא ראובן, ומי להיפך?

מה סברתם
ר' שמואל בר נחמני, ר"ש בן אלעזר, רבן גמליאל,
ר' אליעזר המודעי, רבא ואמרי לה ר' ירמיה בר אבא
שלא חטא
ר' אליעזר, ר' יהושע שחטא

האם בני עלי חטאו לשכב את הנשים [3]?

חפני פנחס
לר' שמואל בר נחמני לא חטאו
לרב חטא לא חטא
-------------------------------------------------

[1] ולפ"ז לא פליגי שמואל ור' יוחנן. וראיה לזה, דלקמן בשאלת הגמ' "מאימתי תמה זכות אבות", פירש ר' יוחנן שהוא מימי חזקיה, והוא הרבה קודם החורבן, ואיך אמר כאן שבשעת החורבן "תחון זכות אבות", אלא על כרחך שבשעת החורבן מיירי על הצדיקים כמבואר בגמ', ועליהם אמר "תחון זכות אבות" - שבשבילם לא תמה, ולרשעים תמה כבר מימי חזקיה. וכן מוכח נמי מויקרא רבה, דאיתא התם: לעולם זכות אבות קיימת ולעולם אנו מזכירים אותה.

[2] והסיקה הגמ' בתיובתא לדברי ר' אמי שאמר ד"אין מיתה בלא חטא (-שוגג), ואין יסורים בלא עון (-מזיד)", דהרי בין תנא דמלאכי השרת ודאי חולק עליו (דס"ל שמשה ואהרן מתו בלא חטא), ובין רשב"א ודאי חולק עליו (דס"ל דד' מתו בעטיו של נחש בלא חטא). וכתבו התוס' (בד"ה וש"מ), דהגם שמה שאמר ר' אמרי ד"אין יסורים בלא עון" - לא איתותב, מ"מ הסיקה הגמ' דלא כוותיה לגמרי.

[3] כתבו התוס' (בד"ה כל), שבחטא של בזיון קדשים לכו"ע חטאו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף