שבת דף כג. א

עששית שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו, מה צריך לעשות כדי שתהיה כשרה לנר חנוכה? [תוד"ה מכבה].

לרש"י לתוס'
בהדליקה לצורך חנוכה בהדליקה לצורך שבת
למ"ד הדלקה עושה מצוה מכבה ומדליקה למצות הלילה
למ"ד הנחה
עושה מצוה
מכבה ומגביה ומדליקה למצות הלילה מגביה ומניחה בלבד מכבה ומגביה ומדליקה למצות הלילה

האם מברכים על תקנה דרבנן?

על ודאי דבריהם על ספק דבריהם
לאביי מברכים אין מברכים [1]
לרבא מברכים מברכים [2]

שבת דף כג: א

האם מדליקים בשמן שריפה בשבת או ביו"ט?

בשבת ביו"ט
לרבה אסור, מתוך שמצוה לבערו - שמא יטה אסור, גזרו ביו"ט אטו שבת
לרב חסדא בשבת ויו"ט סתם: מותר [3]
בע"ש שהוא יו"ט: אסור, אין שורפין קדשים ביו"ט
-------------------------------------------------

[1] ולכן אין מברכים על הפרשת דמאי משום שהוא ספק דבריהם, אולם על יו"ט שני תיקנו לברך הגם שהוא מספק, כדי שלא יזלזלו בו.

[2] וזה הטעם שמברכים על יו"ט שני, אולם על דמאי אין מברכים דאינו אפי' ספק דבריהם, מכיון שרוב עמי הארץ מעשרין הן.

[3] דכל מה שאסור, הוא רק אם מדליק ביו"ט עצמו, אבל אם מדליק בע"ש או בעיו"ט שהם חול וממשיך ודולק בשבת וביו"ט - מותר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף