1)

TOSFOS DH MECHABEH

תוספות ד"ה מכבה

(SUMMARY: Tosfos explains that a candle lit for Shabbos is worse than a candle lit by a Cheresh etc. regarding Menorah.)

וא"ת אמאי מכבה וחוזר ומדליק בהגבהה סגי כיון דהנחה עושה מצוה דאטו מי גרע דלוקה ועומדת מהדליקה חש"ו

(a)

Question: Why does he have to extinguish it and light it again? He should suffice with picking it up, since placing it makes the Mitzvah. Is a candle that is already lit worse than a candle that is lit by a Cheresh, Shotah, or Katan?

וי"ל דמיירי שהדליקה מתחלתה לצורך שבת ולכך גרע מהדליקה חש"ו דהתם שמדליקה בעתה ניכר הדבר שהוא מדליקה לשם חנוכה ריב"א

(b)

Answer: The case is where he originally lit it for Shabbos. It is therefore worse than if a Cheresh etc. were to light it, as when it is lit in its proper time it is apparent that it is lit to be a Chanukah candle. (Riva)

2)

TOSFOS DH SHEMA MINAH

תוספות ד"ה שמע מינה

(SUMMARY: Tosfos explains that while the Halachah is to be lenient, the custom is to be stringent.)

וא"כ מותר להדליק מנר לנר ומכל מקום כיון שנהגו העולם להחמיר אין לשנות המנהג

(a)

Observation: If so, it is permitted to light from one candle to another. Even so, since the custom has become to be stringent not to do so, the custom should not be changed.

3)

TOSFOS DH MEI'REISH

תוספות ד"ה מריש

(SUMMARY: Tosfos explains that it is obviously a special Mitzvah to use olive oil for Shabbos candles.)

נראה דאנר חנוכה קאי ומשום טעמא דמסיק דנפיש נהוריה טפי אבל לנר שבת פשיטא דשמן זית מצוה מן המובחר לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו כדמוכח במתניתין דכולהו מודו ביה דמדליקין

(a)

Explanation: This seems to be referring to Chanukah candles, as the Gemara concludes that the reason is because it provides more light. However, for Shabbos candles it is obvious that it is a special Mitzvah to use olive oil, as the wick draws it better than any other fuel, as is apparent from our Mishnah that everyone admits it can be used.

4)

TOSFOS DH KOL HA'SERAFIM

תוספות ד"ה כל השרפים

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding the definition of Seraf.)

פירש בקונטרס שרף גומא

(a)

Explanation #1: Rashi explains that Seraf refers to Guma.

ואין נראה לר"ת דהא דיו אין זה גומא כדאמרינן בפ"ב דגיטין (דף יט. ושם) בכל כותבין בדיו בסם ובסקרא ובקומוס ומפרש בגמרא קומוס גומא

(b)

Question #1: Rabeinu Tam does not think this is correct. Dyo is not Guma, as stated in Gitin (19a), "One can write with anything, with Dyo, Sam, Sikra, Kumus, etc." The Gemara there explains that Kumus is Guma.

ודיו נמי אין זה מי עפצים שרגילין להניח בהן גומא דהא בברייתא קתני התם כתבו במי טריא ועפצא דהיינו עפצים כשר משמע דלאו היינו דיו דקתני במתניתין

(c)

Question #2: Dyo is not gallnut water in which people usually put Guma, as the Beraisa there states that if it was written with water of Tarya and Aftza, meaning gallnuts, it is kosher. This implies that it is not the Dyo stated in the Mishnah.

ועוד דכשר משמע דיעבד ובדיו היא עיקר הכתיבה

1.

Question #2 (cont.): Additionally, "kosher" implies it is kosher b'Dieved, as opposed to Dyo which is what one is supposed to use Lechatchilah.

ועוד דבפרק כל היד (נדה דף כ. ושם) אמרינן פלי קורטא דדיותא ובדיק דהיינו דיו שלנו שהוא קשה ולא של עפצים ואין דרך להניח גומא לתוך דיו שלנו

(d)

Question #3: Additionally, in Nidah (20a) we say that he cut up pieces of dry ink and checked (blood). This refers to our ink that is hard, not that made from gallnuts. It is also uncommon for us to put gallnuts into our ink.

אלא שרף [דהכא] היינו לחלוחית של אילן כמו שאנו עושין דיו שלנו וכן יש בנדה בפ"ק (דף י:) גבי בתולה זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי וכן בפ' כל שעה (פסחים לט. ושם) ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין דע"כ ההוא שרף היינו לחלוחית

(e)

Explanation #2: Rather, Seraf [discussed here] refers to the wetness from the tree, which is in our Dyo. Similarly, the Gemara in Nidah (10b) says regarding a virgin, "This one's sap is common, the sap of the other is not." Similarly, the Gemara in Pesachim (39a) says that a bitter vegetable has sap and its face is dark. The Seraf mentioned there means moisture.

ועל כן היה פוסל ר"ת ס"ת שאין כותבין בדיו שלנו דשאר לא מיקרי דיו כדפי' ואמרי' בפ' הבונה (לקמן קג:) כתבו שלא בדיו הרי אלו יגנזו ומוקמי' לה בהקומץ רבה (מנחות דף לד) בס"ת

(f)

Opinion: This is why Rabeinu Tam would rule that a Sefer Torah that is not written with our Dyo is invalid, as other types of ink are not called Dyo as we have explained. We say later (103b) that if it was written without Dyo it should be put in Genizah, and we say in Menachos (34a) this refers to a Sefer Torah.

23b----------------------------------------23b

5)

TOSFOS DH HADAR

תוספות ד"ה הדר

(SUMMARY: Tosfos explains that on Shabbos Rosh Chodesh Chanukah we read the Haftorah regarding the candles in Sefer Zecharyah.)

ונראה לרשב"א כשחל ר"ח טבת להיות בשבת שיש להפטיר בנרות דזכריה משום פרסומי ניסא ולא בהשמים כסאי שהיא הפטרת ר"ח

(a)

Opinion: The Rashba understands that when Rosh Chodesh Teves falls on Shabbos, the Haftorah that should be read is the one regarding candles in Sefer Zecharyah, due to the spreading of the miracle of candles. The normal Haftorah read on Shabbos Rosh Chodesh, "Hashamayim Kisi," should not be read.

ועוד כיון שהמפטיר קורא בשל חנוכה יש לו להפטיר מענין שקרא

1.

Opinion (cont.): Additionally, since the Maftir reads a Maftir (from the Torah) related to Chanukah, he should similarly read a Haftorah related to Chanukah.

ומה שמקדימים לקרות בשל ר"ח משום דבקריאת התורה כיון דמצי למיעבד תרוייהו תדיר ופרסומי ניסא עבדינן תרוייהו ותדיר קודם

2.

Opinion (cont.): The reason that we first read from the Torah regarding Rosh Chodesh is because we have the ability to read from both topics. We therefore read both the one that is commonly read (Rosh Chodesh) and the one that helps publicize the miracle of Chanukah (Chanukah), and we know the rule is that something more commonly done is done before whatever is less commonly done.

אבל היכא דלא אפשר למעבד תרוייהו פרסומי ניסא עדיף ועוד דבקריאת התורה אין כל כך פרסומי ניסא שאינו מזכיר בה נרות כמו בהפטרה

3.

Opinion (cont.): However, if we would not be able to do both, we would say that it is preferable that the publicizing of the miracle should be done. Additionally, there is not a lot of publicizing of the miracle done during the reading of the Torah, as it does not even mention candles, unlike the Haftorah.

ועוד נראה לרשב"א דעל כן הקדימו של ר"ח כדי שהמפטיר יקרא בשל חנוכה ויפטיר בנרות דזכריה

4.

Opinion (cont.): It also appears to the Rashba that they had the Torah reading of Rosh Chodesh first in order that the Maftir should read regarding Chanukah and read a Haftorah regarding the candles in Sefer Zecharyah.

6)

TOSFOS DH HACHI GARSINAN

תוספות ד"ה ה"ג

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between a husband and wife or merely a wife who was careful regarding candles.)

פי' הבעל והאשה לכך אמר תרי גברי רברבי נפקי מהכא ולקמן אמר חזא דהוה רגילה האשה לבדה לכך קאמר דנפיק חד גברא רבא בזכותה

(a)

Explanation: This refers to both the husband and wife. This is why it says that two great men came out of this marriage. Later, the Gemara merely says that he saw "she" was used to this, referring to the woman herself. This is why he said that one great man came out of her, in her merit.

7)

TOSFOS DH DVEI NASA

תוספות ד"ה דבי נשא

(SUMMARY: Rabeinu Tam and the Rashba argue regarding whether the term Bei Nasa is only used regarding a father who passed away.)

אומר ר"ת דכבר נפטר אביו לכך קאמר בהאי לישנא דאי מחיים הוה ליה למימר דבי אבוה

(a)

Explanation: Rabeinu Tam says that his father had already passed away. This is why he used this terminology (Bei Nasa). If he was still alive, he should have said, "d'Vei Avuha" - "of his father's house."

ואומר ר"ת בשם רבינו שמואל שכשכותבין כתובה אם אבי הכלה מחיים כותבין דהנעלת ליה מבי אבוה ואם כבר מת כותבין דהנעלת ליה מבי נשא

(b)

Opinion #1: Rabeinu Tam adds in the name of Rabeinu Shmuel that when one writes a Kesuvah and the father of the Kalah is still alive we write, "that she is bringing him from her father's house." If he has already passed away we write, "that she is bringing him from Bei Nasa."

ולרשב"א נרא' דאפי' מחיים אשכחן דקאמר בי נשא

(c)

Opinion #2: According to the Rashba it seems that we even find this term "Bei Nasa" used when someone is alive.

בפרק מי שהחשיך (לקמן דף קנו.) לוי בריה דרב הונא בר חייא אשכחיה לגבלא דבי נשא דקגביל וספי לתוריה בטש ביה אתא אבוה אשכחיה כו' ויכול לכתוב בכתובה כאשר ירצה

1.

Proof: This is apparent from the Gemara later (156a) where it says that Levi, the son of Rav Huna the son of Rav Chiya, came across the person who used to prepare the food for his father's animals. He saw him kneading it and giving it to his father's oxen. Levi therefore rebuked him. His father came and found him etc. (This clearly shows one can use the term "Bei Nasa" to refer to a father who is alive.) Accordingly, one can write whichever term he prefers.

8)

TOSFOS DH GEZEIRAH

תוספות ד"ה גזרה

(SUMMARY: Tosfos explains the decree of Rabah and the question of Abaye.)

וא"ת בכל שמנים שאין מדליקין בהן בשבת נגזור יו"ט אטו שבת ובמתני' תנן אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט משמע דבשאר שמנים מדליקין

(a)

Question: Why don't we decree that one cannot light on Yom Tov with oils that cannot be used for lighting on Shabbos, as one might come to use it on Shabbos if he uses it on Yom Tov? Our Mishnah states that one cannot use impure Terumah oil on Yom Tov, implying that on Yom Tov one can generally use the other oils that we said in the previous Mishnah one cannot use on Shabbos.

וי"ל דבשאר שמנים דכיון דאין נמשכין אחר הפתילה כי שרי ביו"ט לא אתי למישרי בשבת דפשיטא הוא דאיכא למיגזר בהן שמא יטה אבל שמן שריפה אי שרי ביו"ט איכא למטעי ואתי למשרי בשבת כיון דנמשך אחר הפתילה לפי שאינו פשוט לעולם דטעמא דמתוך שמצוה עליו לשורפו גזרה שמא יטה

(b)

Answer: Since these other oils are not drawn well by a wick, even if we permit them for Yom Tov, people will not come to use them on Shabbos. It is obvious that we should decree they should be forbidden on Shabbos lest a person tilt the candle. However, impure oil of Terumah cannot be permitted on Yom Tov, as a person might mistakenly come to use it on Shabbos as it is drawn well by the wick. It is not clear to everyone that the reason is that he is obligated to burn it. There is therefore a decree that he might come to tilt it on Shabbos.

הקשה ה"ר אליעזר דהכא מפרש רבה דטעמא גזרה יו"ט אטו שבת ולקמן (דף כד:) מפיק מקרא דהוא לבדו

(c)

Question: Rebbi Eliezer asks that in our Gemara, Rabah explains that the reason is a decree of Yom Tov due to Shabbos. Later (24b), the Gemara derives this from the Pasuk, "Hu Levado." (What is the real reason?)

והשיב לו רבינו שמואל דע"כ לקמן הוי רבא שהוא אחר אביי והכא רבה שהרי משיב לו אביי תלמידו וגם פליג עליה רב חסדא חבירו

(d)

Answer: Rabeinu Shmuel answered that the Gemara later is referring to Rava who was after Abaye. Our Gemara is referring to Rabah, as his student Abaye is answering him, and Rabah's colleague Rav Chisda is arguing on him.

אך קשה מאי פריך הכא אביי אלא מעתה ביו"ט לישתרי והוא גופיה מפיק לקמן דאין מדליקין בשמן שריפה מעולת שבת בשבתו

(e)

Question: However, it is difficult to understand Abaye's question that it should be permitted on Yom Tov. Abaye himself derives later from the Pasuk, "Olas Shabbas b'Shabbato" that one cannot use impure Terumah oil!

ונראה לפרש דאביי ורבא לקמן לא קיימי אמאי דקאמר מ"ט אין מדליקין לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט ולית להו האי גזרה [תרומה אטו קדשים] אלא קיימי לפרושי מנ"ל שאין שורפין קדשים ביום טוב

(f)

Answer #1: It seems that Abaye and Rava are not discussing the Gemara's statement that we do not light because we do not burn Kodshim on Yom Tov. They do not hold of the decree that we forbid Terumah due to Kodshim. Rather, they are explaining how we know that we do not permit burning Kodshim on Yom Tov.

ורשב"א מפרש הכי אלא מעתה ביום טוב לישתרי אי אמרת בשלמא דמיירי ביום טוב שחל בערב שבת וטעמא לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב כדמוקי לה רב חסדא שפיר אלא כיון שאמרת טעמא דאין מדליקין בשבת גזירה שמא יטה השתא לא מצי לפרושי דביום טוב אין מדליקין לפי שאין שורפין קדשים ביו"ט

(g)

Answer #2: The Rashba explains the question, "If this is the case, why don't we permit it on Yom Tov" as follows. It would be understandable if the case was regarding a Yom Tov that fell on Erev Shabbos, and the reason would be because we do not burn Kodshim on Yom Tov as stated by Rav Chisda. However, since you said that the reason we do not light it on Shabbos is due to a decree lest one come to tilt it, one can no longer explain that we do not light in on Yom Tov because we do not burn Kodshim on Yom Tov.

דהא מה שייך יו"ט למיתני הכא כיון דביו"ט טעמא אחרינא הוא אלא צריך לפרש דביו"ט נמי שמא יטה ומאי יטה שייך ביו"ט

1.

Answer #2 (cont.): Why would the reason be regarding Yom Tov if Yom involves a different reason altogether? Rather, it must be that the reason is that one will come to tilt on Yom Tov. However, how does this apply to Yom Tov (when tilting is not forbidden)?

ולפ"ז מתיישב לישנא אלא מעתה דמשמע שיש לפרש בענין אחר שלא יקשה ביו"ט לישתרי ולא קשה דאביי אדאביי

2.

Answer #2 (cont.): According to this explanation, it is understandable why the term "Ela mei'Atah" is used, as this implies that there is a different explanation possible which will not leave us with a question that it should be permitted on Yom Tov. There is also no contradiction in Abaye.

ואם תאמר דהכא גזר רבה יו"ט אטו שבת ושבת גופיה שמא יטה א"כ סבר דגזרינן גזרה לגזרה ובריש פירקין קאמר היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה

(h)

Question: In our Gemara, Rabah makes a decree regarding Yom Tov due to Shabbos. It is only forbidden on Shabbos itself due to a decree lest one tilt the candle. If so, Rabah holds that we make a decree to a decree. Yet in the beginning of the chapter Rabah said, "It itself is a decree, and we should get up and make a decree to a decree!"

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF