1)

WHEN WORKING IN SHEMITAH DISQUALIFIES (Yerushalmi Halachah 5 Daf 15b)

ר' שמעון אומר מתחילה לא היו קורין אותן אלא אוספי שביעית משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית.

(a)

(Beraisa - R. Shimon): At first, they used to call them gatherers of Shevi'is. After Anasim became rampant, they called them Socharei Shemitah.

א"ר יודן אימתי בזמן שאין להן אלא היא אבל יש לו אומנות שלא היא הרי זה כשר.

(b)

R. Yudan says, when is this? It is if he has no other [profession]. If he has another profession, he is Kosher.

היך עבידא יושב ובטל כל שני שבוע כיון שבאת שביעית התחיל פושט את ידיו ונושא ונותן בפירות שביעית אם יש עמו מלאכה אחרת כשר ואם לאו פסול.

(c)

How we know that [whether or not he has another profession]? If he is idle all years of the Shemitah cycle, and once the seventh year comes, he begins doing business with Peros Shemitah, if he has another profession, he is Kosher. If not, he is Pasul;

אבל אם היה עסוק במלאכתו כל שני שבוע כיון שבאת שביעית התחיל מפשט את ידיו ונושא ונותן בפירות שביעית אף על פי שאין עמו מלאכה אחרת כשר.

1.

However, if he engaged in work all years of the Shemitah cycle, and once Shevi'is came, he began doing business with Peros Shemitah, even if he has no other profession [in Shemitah], he is Kosher.

רבי בא בר זבדא רבי אבהו בשם רבי לעזר הלכה כרבי יודה דמתניתא.

(d)

(R. Ba bar Zavda citing R. Avahu citing R. Elazar): The Halachah follows R. Yehudah of the Beraisa.

איקלס רבי בא בר זבדא דמר שמועה משום דזעיר מיניה.

1.

[R. Ba] was praised for saying a teaching in the name of someone (R. Avahu) smaller than himself.

[דף טז עמוד א] תני ר' חיי[ה] לחומרא היך עבידא יושב ועוסק במלאכתו כל שני שבוע כיון שבאת שביעית התחיל מפשט ידיו ונושא ונותן בפירות שביעית אף על פי שיש עמו מלאכה אחרת פסול.

(e)

R. Chiyah taught stringently [R. Yehudah's distinction] "how we know?" If he engaged in work all years of the Shemitah cycle, and once Shevi'is came, he began doing business with Peros Shemitah, even if he has another profession, he is Pasul;

לא בדא ר' בא בר זבדא רבי אבהו בשם ר' לעזר הלכה כר' יהודה דמתני'. תמן ר' בא בר זבדא דמר שמועה משום זעיר מיניה אוף הכא כן.

(f)

Question: Was it not in this case that R. Ba bar Zavda cited R. Avahu citing R. Elazar, that the Halachah follows R. Yehudah of the Beraisa. There, R. Ba said a teaching in the name of someone smaller than himself [and was praised for this. This shows that the Halachah follows him.] If so, also here! (Pnei Moshe - this question was asked in Shevi'is. At a time of Ones, Chachamim permitted to plow once in Shevi'is and plant in order to pay the king's tax. A fine was levied against one who plowed twice. According to R. Chiyah, we should fine even one who plowed once!)

א"ר יוסי בי ר' בון תמן אין מלכות אונסת ברם הכא המלכות אונסת.

(g)

Answer (R. Yosi bar Bun): [R. Chiyah] discusses when the kingdom does not force [to pay a tax]. Here (we fine only one who plowed twice) is when the kingdom forces.

בראשונה כשהיתה המלכות אונסת הורי ר' ינאי שיהו חורשין חרישה הראשונה.

1.

Initially, when the kingdom forced, R. Yanai ruled that people may plow once.

2)

FOR WHICH MITZVOS MUST ONE BE MOSER NEFESH? DISQUALIFIES (Yerushalmi Halachah 5 Daf 16a)

חד מומר לעכו"ם הוה איעבר בשמיטתא חמתון רמיין קובעתיה. אמר לון האסטו שרה מרדה. שרא לכון מירמא קובעת.

(a)

An apostate to serve idolatry passed by in Shemitah and saw Yisraelim making piles. He said "is this right, that you may do so? May you make piles?!" (Based on Aruch ha'Shalem, cited in Chomas Yerushalayim and Alei Tamar.)

א"ר יעקב בר זבדי קשייתה קומי רבי אבהו לא כן אמר זעירא ורבי יוחנן בשם רבי ינאי. רבי ירמיה ר' יוחנן בשם ר' שמעון בן יהוצדק נמנו בעליית בית נתזה בלוד. על [צ"ל כל - קרבן העדה] התורה מניין אם אמר עובד כוכבים לישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה חוץ מע"א וגילוי עריות ושפיכות דמים יעבור ואל ייהרג.

(b)

Question (R. Yakov bar Zavdi, to R. Avahu): Didn't Ze'ira and R. Yochanan say in the name of R. Yanai, and R. Yirmeyah cited R. Yochanan in the name of R. Shimon ben Yehotzadak, that for the entire Torah, if a Nochri tells a Yisrael to transgress one of the Mitzvos in the Torah, except for idolatry, Arayos or murder, he transgresses, and he is not killed...

הדא דתימר בינו לבין עצמו אבל ברבים אפילו על מצוה קלה אל ישמע לו כגון פפוס ולליינוס אחיו שנתנו להן מים בכלי זכוכית צבועה ולא קיבלו מהן.

1.

This is when he is alone, but if it is b'Rabim, even for a small Mitzvah, he does not heed him [to transgress], like Papus and Lulainus his brother. They gave to them water to drink in a colored glass Kli (KORBAN HA'EDAH), and they did not accept (they forfeited their lives. Why did R. Yanai permit plowing in Shemitah?)

אמר לא אתכוין משמדתהון אלא מגבי ארנונין.

(c)

Answer (R. Avahu): [The kingdom] does not intend that we abandon Torah, rather, to collect the tax.

מה הן רבים

(d)

Question: What is considered b'Rabim?

רבנן דקיסרין אמרין עשרה דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל.

(e)

Answer (Rabanan of Kisarin): It is 10, for it says "v'Nikdashti b'Soch Bnei Yisrael."

ר' בינא זעירא חמוניה פרי חורי חמרא בשבתא.

(f)

R. Bina Ze'ira, they saw him making a donkey work on Shabbos (they forced him to do so).

ר' יונה ור' יוסי הורון למפי לארטיקנס בשובתא.

(g)

R. Yonah and R. Yosi ruled that people should bake on Shabbos for the troop leader.

א"ר מני קשיתה קומי ר' יונה אבא ולא כן א"ר זעירא ר' יוחנן בשם ר' ינאי רבי ירמיה רבי יוחנן בשם ר' שמעון בן יהוצדק נמנו בעליית בית נתזה וכו'.

(h)

Question (R. Mana, to R. Yonah Aba): Didn't R. Ze'ira and R. Yochanan say in the name of R. Yanai, and R. Yirmeyah cited R. Yochanan in the name of R. Shimon ben Yehotzadak, that they voted in the upper story in Beis Nitzeh (that if a Nochri tells a Yisrael to transgress... b'Rabim, he must be killed, and not transgress)!

לא אתכוון משמדתהון אלא איתכוון מיכול פיתא חמימא.

(i)

Answer (R. Yonah Aba): He does not intend that we abandon Torah, rather, to eat warm bread.

מה הן רבים

(j)

Question: What is considered b'Rabim?

רבנן דקיסרין אמרין עשרה דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל.

(k)

Answer (Rabanan of Kisarin): It is 10, for it says "v'Nikdashti b'Soch Bnei Yisrael."

ר' אבונא בעי רבי אמי עכו"ם מהו שיהו מצווין על קידוש השם.

(l)

Question (R. Avuna, to R. Ami): Are Nochrim commanded about Kidush Hash-m?

אמר ליה ונקדשתי בתוך בני ישראל ישראל מצווין על קידוש השם ואין העכו"ם מצווין על קידוש השם.

(m)

Answer (R. Ami): "V'Nikdashti b'Soch Bnei Yisrael" - Yisrael are commanded about Kidush Hash-m. Nochrim are not commanded about Kidush Hash-m.

רבי ניסי בשם רבי לעזר שמע לה מהדא לדבר הזה יסלח ה' לעבדך וגו'. ישראל מצווין על קידוש השם ואין העובדי כוכבים מצווין על קידוש השם.

(n)

(R. Nisi citing R. Lazar): We learn this from "la'Davar ha'Zeh Yislach Hash-m l'Avdecha..." (Na'aman accepted not to serve idolatry, and he told Elisha that his master will lean on him when he bows to idolatry, and Elisha condoned this.) This shows that Yisrael are commanded about Kidush Hash-m, but Nochrim are not commanded about Kidush Hash-m.)

רבי בא בר זמינא הוה מחיט גבי חד בר נש ברומי אייתי ליה בשר נבילה אמר ליה אכול א"ל לי נא אכיל. א"ל אכול דלא כן אנא קטיל לך. א"ל אין בעית מיקטול קטול דלי נא אכול בשר נבילה.

(o)

R. Ba bar Zamina was sewing clothes in a Nochri's house in Romi. [The Nochri] brought to him a Neveilah and said "eat!" He said "I will not eat." He said "eat, for if not, I will kill you!" He said "if you want to kill, kill. I will not eat Neveilah."

א"ל מאן מודע לך דאילו אכלתה הוינה קטלין לך. אי יהודי יהודי אי ארמאי ארמאי.

1.

The Nochri: Who informed you that had you eaten, I would have killed you? [I hold that] a Yisrael [must fulfill obligations of] a Yisrael; a Nochri [must conduct like] a Nochri.

אמר רבי מנא אילו הוה רבי בא בר זמינא שמע מיליהון דרבנן (מיזל) [צ"ל מיכל - פני משה] הוה

2.

R. Mana: Had R. Ba bar Zamina heard Rabanan's teaching (that for other Mitzvos, not in public he transgresses, and he is not killed) he would have eaten.

(בהדא - הגהות ר' יוסף דיננער מוחקו) טייב בזמן זה מהו

(p)

Question: (A Mishnah (Shevi'is 4:2) says that if a field was Nitaivah, i.e. plowed twice in Shevi'is, one may not seed it in Motza'ei Shevi'is.) If it was Nitaivah nowadays [that Shemitah is mid'Rabanan], what is the law? (We explain like Ridvaz.)

ר' ירמיה סבר מימר בטל הדין בטלה גזירתא

(q)

Answer #1 (R. Yirmeyah): The law [Shemitah mid'Oraisa] is Batel. The decree [to forbid in Motza'ei Shevi'is] is Batel.

ר' יוסי סבר מימר לעולם הגזירה במקומה עד שיעמיד בית דין אחר ויבטלה.

(r)

Answer #2 (R. Yosi): The decree is in force until another Beis Din nullifies it.

ודכוותה מאימתי אדם זוכה לפירותיו בשביעית ר' ירמיה סבר מימר משיתנם לתוך כליו

(s)

[They argue] similarly about when one acquires his Peros in Shevi'is [nowadays that it is mid'Rabanan]. R. Yirmeyah says, it is from when he puts them in his Kli (since they are Hefker only mid'Rabanan, he acquires them);

רבי יוסי סבר מימר אפילו נתונים בתוך כליו לא זכה סבר דינון דידיה ולית אינון דידיה.

1.

R. Yosi says, even if he puts them in his Kli he did not acquire. He thinks that they are his, and they are not his.

רבי מנא כד עאל פרוקלא בציפורי הורי מפקא נחתומיא בשוקא.

(t)

R. Mana, when a Nochri official came to Tzipori, ruled that bakers should bring bread out in the market to sell (due to Ones).

רבנין דנוה הורו מפי חמיע בפיסחא.

(u)

Rabanan of Danuha ruled [that bakers should bake] Chametz during Pesach (due to Ones).

א"ר יוסי בי רבי בון אני פי מלך שמור אני פי מלך מלכי המלכין אשמור שאמר לי בסיני אנכי ה' אלהיך

(v)

(R. Yosi bei R. Bun): [When Nebuchadnetzar told Chananyah, Misha'el and Azaryah to bow to the image, they said] "Ani Pi Melech Shemor" - I will guard the [words of] the mouth of the King, the King of kings, who commanded me at Sinai "Anochi Hash-m Elokecha";

. ועל דברת לא יהיה לך אלהים אחרים על פני שבועת אלהים לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא

1.

"V'Al Divras" refers to "Lo Yihyeh Lecha Elohim Acherim Al Panai"; "Shevu'as Elokim" refers to "Lo Sisa Es Shem Hash-m Elokecha l'Shav."

כד כד הזה נבוא ההוא גברא וההן כלבא שניהן שוין.

2.

'Kad Kad ha'Zeh Navo (these letters allude to Nebuchadnetzar)' - that man and a dog are the same. (For other things you are king, e.g. taxes, but for this, you are like an empty Kli that makes a big noise, and like a dog that barks; we do not heed you.)

רב יהודה בשם רב הלכה כרבי יהודה:

(w)

(Rav Yehudah citing Rav): The Halachah follows R. Yehudah (if he has another profession, he is Kosher).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF