1) TOSFOS DH DH I NAMI PALGA U'PALGA

תוספות ד"ה א"נ פלגא ופלגא ...

(SUMMARY: Tosfos query why we need to come on to 'Safek Nefashos Lehakeil' to declare him Patur, or why he is Patur at all).

תימה, אליבא דמאן קא מסיק הכי, אי אליבא דמאן דאמר (מכות דף טו:) 'התראת ספק לאו שמה התראה', בלאו טעמא ד'ספק נפשות להקל' פטרינן ליה, מטעמא דלאו שמה התראה, אפילו סבירא לן דספיקא להחמיר?

(a) Question (Part 1): According to whom does this conclusion go? If it is according to the opinion in Makos that holds 'Hasra'as Safek La'av Sh'mah Hasra'ah', we ought to declare him Patur without the reason of 'Safek Nefashos Lehakeil', since the warning is not valid, even if we were to hold 'Safek Nefashos Lehachmir'?

ואי אליבא דמ"ד 'התראת ספק שמה התראה', היכי פטרינן ליה הכא, אם נמצא שישראל הרג, הא מחייבינן ליה ב'הכה את זה וחזר והכה את זה', ואף על גב דספק הוה? ובנותר שאמרו לו 'אל תותיר'?

(b) Question (Part 2): Whereas according to the opinion there that holds 'Hasra'as Safek Sh'mah Hasra'ah', on what grounds do we declare him Patur here, seeing as, if it turns out that he killed a Yisrael, how will this case differ a. from that of 'Hikah es Zeh, ve'Chazar ve'Hikah es Zeh', where he is Chayav (for striking his father) even though each one is a Safek? And b. from that of where they warn a man not to leave over a Korban, and he does, where he is Chayav, even though it is a Safek at the time that they warn him as to whether he will transgress?

וי"ל, דשאני התם שיודע בברור שיבא לידי ודאי איסור אם יותיר או אם יכה שניהם, משום הכי שמה התראה. אבל הכא ב'זורק אבן לגו', אינו יודע שיבא לידי ודאי איסור, שאינו יודע את מי יכה.

(c) Answer: Both those cases are different, inasmuch as the sinner knows for sure that he will definitely transgress the La'av of Nosar or of striking one's father, should he leave over or should he strike both men, whereas in our case, he does not know at the outset that he will come to transgress a Vaday Isur, since he does not know whom the stone will hit.

2) TOSFOS DH VE'CHOL KAVU'A KE'MECHTZAH AL MECHTZAH DAMI

תוספות ד"ה וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי

(SUMMARY: Tosfos grapples with the problem from where Rebbi Shimon learns 'Kol Kavu'a ... ').

מהכא נפקא לן בכל דוכתי, כדאיתא פ"ק דכתובות (ד' טו. ושם).

(a) Clarification: It is from here that we learn the principle of 'Kol Kavu's ... ' throughout Shas.

ותימה, ר"ש דלית ליה הך דרשה, מנא ליה?

(b) Question: From where does Rebbi Shimon, who does not agree with this D'rashah, learn it?

ואין לומר, משום דמסקינן ר"ש כרבי - דיליף 'נתינה' 'נתינה', ואייתר ליה "וארב לו" לכל קבוע.

(c) Suggested Answer: It cannot be because, as we conclude, Rebbi Shimon holds like Rebbi, who Darshens 'Nesinah' 'Nesinah', leaving "ve'Arav lo" redundant, to learn from it "Kol Kavu'a ... '.

דאכתי לתנא דבי חזקיה אליבא דר"ש קשה, מנא ליה 'כל קבוע'?

(d) Refutation #1: Since the Kashya remains from where will Tana de'bei Chizkiyah (who argues with Rebbi) in Rebbi Shimon learn it (See Maharsha).

ועוד, כיון דפטר ר"ש אפילו בכולם ישראלים, עד שיאמר 'לפלוני אני מתכוין', לא שייך למידרשיה כלל?

(e) Refutation #2: And besides, seeing as Rebbi Shimon declares Patur even where they are all Yisre'eilim (unless he says that he is aiming at one specified person), one cannot Darshen 'Kol Kavu'a at all.

וי"ל, דיש לפרש לר"ש בתשעה ישראלים וחד כותי, ואמר 'לאותו שעומד שם אני מתכוין'. דמפטר מטעם 'כל קבוע' מ"וארב לו" ...

(f) Answer (Part 1): According to Rebbi Shimon, one can establish the case where there are nine Yisre'eilim and one Kuti, and where he says that he is aiming at one specified person, where he is Patur from "ve'Arav lo" from 'Kol Kavu'a' ...

וכי האי גוונא, אם כולם ישראלים חייב.

(g) Answer (Part 2): Whereas in the same case, if they would all be Yisr'eilim, he would be Chayav.

3) TOSFOS DH U'MAFKA MI'DE'RABBANAN

תוספות ד"ה ומפקא מדרבנן

(SUMMARY: Tosfos firstly discuss Rebbi Yochanan's opinion in 'Eilu Na'aros', whether he really holds Chayvei Misos Shogegin are Chayav, then whether there are Tana'im who disagree with Tana de'bei Chizkiyah, who holds that they are Patur, and finally, how Tana de'bei Chizkiyah explains the Pasuk "ve'Nasata Nefesh Tachas Nafesh").

תימה, דבפרק אלו נערות (כתובות דף לד: ושם) דס"ד מעיקרא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש בחייבי מיתות שוגגין' אי פטורין מן התשלומין אי לא ...

(a) Question (Part 1): In Perek Eilu Na'aros, the Gemara initially thinks that Rebbi Yochanan and Resh Lakish argue as to whether 'Chayvei Misos Shogegin' are Patur or not ...

ופריך 'מי איכא למ"ד חייבין, והתנא דבי חזקיה ... ?' ומתוך קושיא זו מוקי פלוגתא בחייבי מלקות שוגגין. ומאי קושיא, הא איכא הכא תנאי דלית להו תנא דבי חזקיה?

(b) Question (Part 2): The Gemara then asks how can anyone hold Chayav, seeing as this clashes with Tana de'bei Chizkiyah ... ? And it is due to this Kashya that the Gemara establishes the Machlokes by Chayvei Malkos Shogegin.

ומאי קושיא, הא איכא הכא תנאי דלית להו תנא דבי חזקיה?

(c) Question (Part 3): What is now the Kashya, seeing as we have in our Sugya a Tana who does not agree with Tana de'bei Chizkiyah?

וי"ל, דהא דפליגי עליו לאו משום דלית להו היקישא לענין ממון אחר דבהדי מיתה, כגון 'זרק חץ בשבת מתחלת ד' לסוף ד' וקרע שיראין בהליכתו', דאמר התם באלו נערות (דף לא.) דפטור; או לדמי ולדות דבהדי מיתה דאשה;

(d) Answer #1 (Part 1): The reason that the Tana argues with him is not because he does not hold of the Hekesh regarding 'other money that he becomes Chayav together with the Chiyuv Misah, such as where he shot an arrow on Shabbos that traveled four Amos that tore silks as it traveled, about which the Gemara rules in 'Eilu Na'asros' that he is Patur, as he is in a case where he killed the babies together with the woman.

אבל לענין דמי הנהרג דוקא פליגי, משום דגלי רחמנא "ונתתה נפש ... " - ממון,

(e) Answer #1 (Part 2): And they argue exclusively with regard to paying the value of the murdered man, with regard to whom the Torah reveals "And you shall pay for the soul - money.

ומיהו קשה, דבריש הנחנקין לקמן (דף פד:) משמע דאיכא תנאי דלית להו היקישא כלל - דקאמר 'הניחא למאן דאית ליה תנא דבי חזקיה, אלא למאן דלית ליה, היקישא למה לי'?

(f) Question: The Kashya remains however, from the Sugya at the beginning of 'ha'Nechnakin', which implies that there is a Tana who disagrees with the Hekesh of Tana de'bei Chizkiyah altogether, as the Gemara asks (with regard to the Hekesh of "Makeh Adam" to "Makeh Beheimah") 'That is very well according to the opinion that holds like Tana de'bei Chizkiyah, but according to those who don't, why do we need the Hekesh?'

וי"ל, דהיינו תנא דברייתא דרבי חגא מדרומא דפרק ד' וה' (ב"ק דף מב. ושם) דדריש 'אנשים כי נתכוונו זה לזה, אע"פ שיש אסון באשה, יענשו'. אלמא לית ליה?

(g) Answer (Part 1): The Tana concerned is that of the Beraisa of Rebbi Chaga from the south, cited in Perek Arba va'Chamishah, who Darshens 'Men who mean to strike each other, even though an accident happened to the woman, are subject to punishment'. So we see, that he does not hold of Tana de'bei Chizkiyah ...

ומ"מ, בכתובות חשיב ברייתא דחזקיה עיקר טפי, משום דחזקיה בריה דר' חייא ושונה ברייתות של אביו, כדאמרינן 'כל ברייתא דלא מיתניא בי רבי חייא ... '.

(h) Answer (Part 2): Nevertheless, the Gemara in Kesuvos considers the Beraisa of Chizkiyah more significant, seeing as he was the son of Rebbi Chiya, who presented the Beraisos of his father, about whom we say 'Any Beraisa that is not learned in the Beis-ha'Medrash of Rebbi Chiya and Rebi Oshaya is not authentic.

ועי"ל, דבכתובות (דף לה. ושם) פריך לר' יוחנן, דקים ליה דאית ליה ברייתא דחזקיה ...

(i) Answer #2 (Part 1): Alternatively, the Gemara in Kesuvos queries Rebbi Yochanan, whom we know, holds like Tana de'bei Chizkiyah ...

דלעיל בההוא פרקא (דף לב:) תנא התם 'הבא על אחותו, יש לה קנס'.ופריך ממתניתין ד'אלו הן הלוקין הבא על אחותו, וקי"ל דאינו לוקה ומשלם'?

(j) Answer #2 (Part 2): Since earlier in the Perek, the Gemara queried the Mishnah 'ha'Ba al Achoso, Yesh Lah K'nas, from the Mishnah in Makos 've'Eilu Hein ha'Lokin, ha'Ba al Achoso', and we have a principle 'Ein Lokin u'Meshalem?

ומשני ר' יוחנן 'בדלא אתרו ביה', וקתני סיפא 'בא על בתו אין לה קנס, מפני שמיתתו מיתת ב"ד'.

(k) Answer #2 (Part 3): And Rebbi Yochanan there establishes the Mishnah of K'nas where the man did not receive a warning; and the Seifa there rules 'Ba al Bito, Ein Lah K'nas, Mipnei she'Misaso Misas Beis-Din.

והא דלא מותיב ממתניתין גופיה?

(l) Implied Question: Why did the Gemara then not ask directly from the Mishnah?

לפי שצריך להקשות מתוך הדיוק, ומקשה בפשיטות הלשון מברייתא דחזקיה.

(m) Answer: Because it would have then been necessary to first extrapolate from the Mishnah, so the Gemara preferred to ask directly from the Beraisa of Chizkiyah.

וא"ת, וכיון דתנא דבי חזקיה מפקא מדרבי ומדרבנן, 'ונתתה נפש ... ' במאי מוקי ליה, לא בממון ולא במיתה, דאתרוייהו מיפטר מתכוין להרוג את זה והרג את זה'?

(n) Question: Seeing as Tana de'bei Chizkiyah precludes from both Rebbi and the Rabbanan, how will we establish the Pasuk "ve'Nasata Nefesh Tachas Nafesh", since it can be speaking neither about Mamon nor about Misah, since 'Miskaven Laharog es Zeh, ve'Harag Zeh' is Patur from both of them?

ודוחק לומר דלא מוקי קרא ב'מתכוין להרוג את זה והרג את זה', דהא פשטיה בהכי איירי, שמתכוין לחבירו - דכתיב "וכי ינצו אנשים", וכתיב "ואם אסון יהיה ... ' - באשה.

(o) Rejected Answer: And it is a Dochek (pushed) to answer that the Pasuk is not speaking about 'Miskaven Laharog es Zeh, ve'Harag Zeh', since when the Pasuk writes "ve'Chi Yinatzu Anashim", it implies that one man meant to hit the other, Yih'yeh", and when it continues "ve'Im Ason Yih'yeh", it implies that he hit the woman instead.

ומהאי טעמא קשה לן לעיל, לר"ש האי "ונתתה נפש תחת נפש" מאי עביד ליה.

1. Precedent (Part 1): Indeed, that is precisely what prompts the Gemara to ask earlier how Rebbi Shimon will explain the Pasuk "ve'Nasata Nefesh Tachas Nafesh" ...

ואי מיתוקם קרא בנתכוון לאותו עצמו שהרג, מאי קשיא ליה?

2. Precedent (Part 2): Because if the Torah was speaking where the culprit struck the person that he aimed at, there would be nothing to ask.

וצריך לומר, דודאי הש"ס לא דחיק כולי האי, אבל חזקיה על כרחיה מוקי לה הכי, וה"ק "אם יהיה אסון" כלומר דין אסון - שנתכוון לאשה עצמה "ונתתה נפש תחת נפש" ממש.

(p) Answer: One therefore needs to say that although on the one hand, the Gemara would not push to explain the Pasuk like that, Chizkiyah on the other, must hold like that, and he explains the Pasuk like this: "If there will an accident (i..e. Din Ason), that he actually meant to strike the woman, then "You shall pay a Soul for a Soul" (literally).

והשתא סיפיה דקרא דין אסון, ורישיה אסון ממש ...

1. Dual Interpretation of Pasuk (1): It now transpires that whereas the Seifa is speaking about a Din Ason, the Reisha is referring to a real Ason ...

"דלא יהיה אסון" לאו בדין אסון איירי, דבכל ענין שיש אסון, פטור לחזקיה מממון.

2. Dual Interpretation of Pasuk (2): This is because "Im Lo Yih'yeh Ason" cannot be referring to Din Ason, only to a real Ason, since wherever an accident occur, Chizkiyah exempts him from paying.

אלא "לא יהיה אסון" כלל קאמר.

3. Dual Interpretation of Pasuk (3): The Pasuk must therefore mean wherever no Ason occurred.

79b----------------------------------------79b

4) TOSFOS DH MAKEH ADAM U'MAKEH BEHEIMAH

תוספות ד"ה מכה אדם ומכה בהמה

(SUMMARY: Tosfos explain how we learn the Hekesh despite the Gemara later, which establishes the Pasuk "u'Makeh Adam Yumas' with regard to wounding one's father).

תימה, דבריש פ' הנחנקין (לקמן פד:) מוקי להאי קרא במכה אביו. ומה שייך בו לחלק בין דרך ירידה לדרך עלייה?

(a) Question: At the beginning of Perek ha'Nechnakin, the Gemara establishes this Pasuk in connection with someone who strikes his father, which is not subject to a distinction between Derech Aliyah and Derech Yeridah?

ויש לומר, דהיקישא לאו מההוא קרא נפקא, אלא מקרא דלעיל מיניה "ואיש כי יכה כל נפש אדם", וכתיב בתריה "מכה נפש בהמה ישלמנה", דההוא ברוצח כתיב, כדאיתא בפ' יוצא דופן (נדה דף מד: ושם).

(b) Answer: We do not learn the Hekesh from that Pasuk, but from the preceding one "ve'Ish ki Yakeh Kol Nefesh Adam", which is followed by "Makeh Nefesh Beheimah Yeshalmenah", and which refers to a murderer, as the Gemara explains in Perek Yotzei Dofen.

ואע"ג דלפי גירסא אחת דבריש החובל (ב"ק דף פג:) משמע דההוא קרא בחובל בחבירו איירי, ליתא לההיא גירסא, כדפרישית שם.

(c) Implied Question: Even though according to one text at the beginning of 'ha'Chovel', it implies that this (latter) Pasuk is speaking about someone who wounds his friend, that text is incorrect, as Tosfos explains there.

ומיהו, בפרק הנחנקין (לקמן ד' פד:) משמע דמקרא דמיתוקם במכה אביו הוי היקישא דתנא דבי חזקיה?

(d) Refutation (Question #1): The Gemara in Perek ha'Nechnakin however, implies that Tana de'bei Chizkiyah learns the Hekesh from the Pasuk which we established by Makeh Aviv?

ועוד משמע בפרק אלו נערות (כתובות ד' לה: ושם) דמכה אדם הוי היקישא, דקאמר 'ולתנא דבי חזקיה ממאי דבחול כתיב, דילמא בשבת כתיב, דבמכה בהמה גופיה איכא לפלוגי?

(e) Question #2 (Part 1): Furthermore, the Gemara in Perek Eilu Na'aros (also) implies that it is from "Makeh Adam" that we learn the Hekesh, since it asks there that, according to Tana de'bei Chizkiyah, how do we know that it is written with regard to a weekday, perhaps it is written with regard to a Shabbos, in which case one can draw a distinction by Makeh Beheimah on its own?

ומשני, לא ס"ד דכתיב "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת" - משמע דמההוא קרא הוי היקישא?

(f) Question #2 (Part 2): And the Gemara refutes this suggestion by citing the entire Pasuk "Makeh Beheimah Yeshalmenah, u'Makeh Adam Yumas", implying that this is the Pasuk from which we learn the Hekesh?

וצ"ל, דאף על גב דמעיקרא בעי לאוקמי קרא במכה אביו, משום דלא כתב ביה 'ומת', היינו משום דצריכינן למדרש מיניה חבורה במכה אביו.

(g) Answer (Part 1): We therefore have to say that even though we initially establish the Pasuk in Question with regard to Makeh Aviv (based on the fact that it does not add "u'Meis") - that is only because we need to Darshen from it where he wounded his father without killing him ...

אבל במסקנא דנפקא לן חבורה ב'אם אינו ענין' מ"נפש בהמה", מיתוקם "מכה אדם" ברוצח, אע"ג דלא כתיב ביה 'ומת'.

(h) Answer (Part 2): But once we learn that via 'Im Eino Inyan' from "Nefesh Beheimah", we establish Makeh Adam by Rotze'ach, despite the fact that Torah has not inserted the word "u'Meis".

ומיהו קשה, דבמסקנא נמי מפיק מיניה התם דמותר להקיז דם לאביו?

(i) Question: The Kashya remains however, according to the Gemara's conclusion, where we permit a son to let his father's blood?

וצ"ל, דמיירי בין במכה אביו בין במכה חבירו: במכה אביו - מדכתיב הכאה סתם, ולא כתיב 'ומת'; ובמכה חבירו 'דבר הלמד מענינו' דומיא דקרא דלעיל מיניה, דמיירי ברוצח.

(j) Answer (Part 1): We therefore need to say that the Pasuk speaks with reference to both Makeh Aviv and Makeh Chavero - To Makeh Aviv, seeing as it refers to Makeh S'tam, without adding va'Meis'; and To Makeh Chaveroased on the principle 'Davar ha'Lameid mi'Inyano' (something that we learn from its context), similar to the preceding Pasuk, which is talking about a murderer.

ולצדדין מיירי - לענין חבירו במיתה, ולענין אביו בחבורה בעלמא.

(k) Answer (Part 2): And the Gemara a divided explanation - with regard to his friend, where he killed him, and with regard to his father, where he merely wounded him.

וכיון דבכולהו איירי קרא, גמרינן שפיר מ"מכה בהמה".

(l) Conclusion: And the fact that the Pasuk speaks about all the cases enables us to learn the Hekesh from Makeh Beheimah.

5) TOSFOS DH BEIN SHOGEG LE'MEIZID

תוספות ד"ה בין שוגג למזיד

(SUMMARY: Tosfos explain the three sections of Tana de'bei Chizkiyah ['Bein Shogeg le'Meizid', 'Bein Miskaven le'she'Ein Miskaven' and 'Bein Derech Yeridah le'Derech Aliyah' with regard to three different Halachos]).

בשלשה עניני ממון איירי תנא דבי חזקיה: ד'בין שוגג למזיד' מיירי בממון אחר בהדי מיתה, ונפקא לן מינה דחייבי מיתות שוגגין פטורין מן התשלומין, משום ד'לא חלקת', דאהכי מייתי לה בסוף המניח (ב"ק דף לה. ושם) ובפרק אלו נערות (כתובות דף לה.).

(a) Clarification (Part 1): Tana de'bei Chizkiyah is speaking about three different aspects of Mamon: 'Bein Shogeg le'Meizid' is speaking about an external Chiyuv Mamon that comes together with Misah. And we learn that Chayvei Misos Shogegin are Patur from paying, due to the principle 'Lo Chilakta' (from Meizid), in which context the Gemara at the end of ha'Meni'ach and in Eilu Na'aros discusses it.

ולענין זה, לכ"ע אית להו היקישא דבי חזקיה כדמוכח באלו נערות (שם), דפריך 'ומי איכא למ"ד חייבי מיתות שוגגין חייבין ... '.

(b) Clarification (Part 2): And in this regard, the Hekesh is unan imouosly accepted, as is evident in 'Eilu Na'aros', when the Gemara asks 'And is there an opinion that holds 'Chayvei Misos Shogegin is Chayav'?

אבל 'בין מתכוין לשאין מתכוין' לאו בממון אחר בהדי מיתה איירי, דמ'שוגג' נפקא, וק"ו הוא; אלא לפטור מדמי הנהרג, ולאפוקי מדרבי, דדריש ב'נתכוין להרוג את זה והרג את זה'; "ונתתה נפש" ממון.

(c) Clarification (Part 3): Whereas 'Bein Miskaven le'she'Ein Miskaven' is not speaking about an external Chiyuv Mamon that comes together with Misah, since we already know that from 'Shogeg', and it is even a 'Kal va'Chomer'. Only it comes to exempt the murderer from paying the value of the victim. And it comes to preclude from Rebbi, who Darshens that by 'Niskaven Laharog es Zeh, ve'Harag es Zeh' - 've'Nasata Nefesh', Mamon.

והשתא קמ"ל תנא דבי חזקיה דכמו 'נתכוין להרוג את זה והרג את שמתכוין, פטור', ה"נ שאין מתכוין, דאהכי מייתי לה בשמעתין.

(d) Clarification (Part 4): And Tana de'bei Chizkiyah now teaches us that just as someone who strikes the person whom he intended to is Patur from paying, so too, will he be Patur if he strikes the person whom he did not intend to hit.

ו'בין דרך ירידה ... ' אתא לאשמועינן דכמו דרך עלייה דלא נתנה שגגתו לכפרה, דלא שקלינן מיניה ממונא, ולפטריה, הכי נמי דרך ירידה, אע"ג דנתנה שגגתן לכפרה. ולפטור מזיד נמי איצטריך.

(e) Clarification (Part 5): And 'Bein Derech Yeridah le'Derech Aliyah' comes to teach us that just as we don't extract money from Derech Aliyah, whose Shogeg is not subject to a Kaparah, so too, do we not extract payment for Derech Yeridah, even though their Shogeg is subject to a Kaparah. And it also teaches us that he Patur by Meizid too.

ויש טועין לומר להפך לפטור שוגג דרך עלייה כמו דרך ירידה.

1. Alternative Explanation: There are some who err and who switch them rond to exempt Shogeg by an upward stroke, just like by a downward stroke ...

אבל באלו נערות בשמעתא ד"לא יהיה אסון", מוכחא סוגיא כמו שפירשתי.

2. Refutation: From the Sugya of "Lo Yih'yeh Ason" in Eilu Na'aros however, it is clear that the above explanation is correct.

6) TOSFOS DH BE'SHOR SHE'LO NIGMAR DIYNO ...

תוספות ד"ה בשור שלא נגמר דינו ...

(SUMMARY: Tosfos discuss a. whether Resh Lakish is speaking about where the other animals are also Chayav Misah or whether they are regular animals, and the ramifications of the two explanations, and b. whether an animal even becomes forbidden whilst it is still alive).

והשתא לרבנן כולן פטורין, משום דאין גומרין דינו של שור אלא בפניו; ור' יהודה סבר 'כונסין אותן לכיפה'.

(a) Clarification: Consequently, according to the Rabbanan they are all Patur, seeing as one can only conclude the Din of an ox in its presence; whereas Rebbi Yehudah holds 'Konsin Osan le'Kipah'.

והקשה ר' יצחק ב"ר מרדכי דבפרק התערובות (מנחות ד' ע: ושם) תנן 'כל הזבחים שנתערב בהן שור הנסקל, אפילו אחד בריבוא, ימותו כולן'.

(b) Question (Part 1): The Rivam asks from the Mishnah in Perek ha'Ta'aruvos, which rules that all Zevachim among which a Shor ha'Niskal becomes mixed up, even if it is only one in ten thousand, they must all die.

והשתא מה התם דרובא דהיתירא ופסידא דקדשים, אמר 'ימותו כולן', הכא דרובא דאיסורא, ודהדיוט, לא כ"ש?

(c) Question (Part 2): That being the case, now that there where the majority are Heter and it is Hekdesh that stands to lose, the Tana nevertheless requires them all to die, in our case, where the majority is Isur and it is Hedyot that stands to lose, how much more so?

ונראה לו דגרסינן כמו שכתוב בספר ישן 'אחד בשור שלא נגמר דינו שנתערב בשוורים אחרים, ולא גרסינן 'שנגמר דינן', אלא איירי בשוורים מעלייא'.

(d) Answer #1 (Explanation #1): The Rivam therefore opts for the text that appears in an old version that establishes it by an ox whose judgement was not completed that became mixed up with other regular oxen, in which case we need to omit the words 'whose Din has been concluded'.

והשיב לו ר"ת, דקתני במתניתין 'כולן פטורין', משמע שהאחרים בני חיובא.

(e) Explanation #2 (Part 1): Rabeinu Tam queries the Rivam's explanation from the Mishnah, which states 'Kulam Peturim', implying that all the oxen are subject to Chiyuv.

ואע"ג דברישא דשמעתא קאמר 'מאי אחרים, אילימא אחרים כשרים, פשיטא? ולא פריך 'פטורין'? פטור מבעי ליה?'

(f) Implied Question: Even though at the beginning of the Sugya the Gemara asks 'What does 'Acherim' mean? If it means Acherim that are Kasher, this is obvious? And note that it does not ask 'Peturim'! 'Patur' is what it should have said?

כיון דמצי למיפרך מגופה, לא חש למידק.

(g) Answer: Since it was able to ask directly, without having to extrapolate, it preferred to do that.

ועוד, דריש לקיש אדר' אבהו קאי, דמשני 'הכא ברוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחים אחרים עסקינן'; ועלה קאי ריש לקיש, ומשני 'באדם כולי עלמא לא פליגי דפטירי ... '. משמע דבההוא עניינא דאוקמא ר' אבהו באדם, מוקי ריש לקיש בשור.

(h) Explanation #2 (Part 3): Moreover (Rabeinu Tam explained), Resh Lakish (the author of the current explanation) is referring to Rebbi Avahu, who answered (the question 'To whom does Acherim refer?) by establishing the case with regard to a murderer whose Din has not yet been concluded who became mixed up with other murderers. And it is in connection with this that Resh Lakish comments that by Adam everyone agrees that that they are all Patur ... . This implies that Resh Lakish establishes the same case by Shor that Rebbi Avahu did by Adam.

לכך נראה כגרסת הספרים.

(i) Conclusion (Part 1): The text in our Sefarim therefore seems to be the correct one ...

אבל נתערב בשוורים מעלייא, אפי' בנגמר דינו היה מודה ר"ל דאמרי' 'ניכבשינהו דניניידו, וכל דפריש, מרובא פריש'.

1. Conclusion (Part 2): But if the ox became mixed up with regular oxen, even if its Din had been concluded Resh Lakish would concede that we mix them up and make them move ... before applying the principle 'Kol de'Parish ... ' (Whatever separates, separates from the majority).

ומתניתין דשלהי ע"ז (דף עד.), דמשמע דשור הנסקל אסור במשהו, מיירי בשנסקל, דליכא למימר ,ניכבשינהו ... '.

2. Answer #2: And the Mishnah in Avodah-Zarah, which implies that Shor ha'Niskal is Asur be'Mashehu, that speaks where it has already been stoned, in which case, the Heter of mixing them up ... does not apply.

ותדע, דלא קתני 'שנגמר דינו'.

3. Proof: Since the Tana there does specifically state 'whose Din was concluded'.

ומתניתין דזבחים דקתני 'ימותו כולן', בנתערב בזבחים מיירי, ולגבוה, וגזירה שמא יבואו עשרה כהנים בבת אחת ומסקי מן (הקבוע למזבח כדאי' התם, אבל בעלמא אמרינן ד'ניכבשינהו דניניידן').

4. Explanation: As for the Mishnah in Zevachim, which rules that all the animals must die (the Rivam's original Kashya), is speaking where it (the Shor ha'Niskal) became mixed up with other Zevachim, for Hash-m; And the reason they are all need to die is to a decree in case ten Kohanim come at one and the same time and sacrifice all ten animals that are still 'Kavu'a' on the Mizbe'ach, as the Gemara explains there. But otherwise, we apply the principle 'Nichbeshinhu ve'Naydinhu'.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF