סנהדרין דף צ"ב ע"א

מי שסיים אכילתו ורוצה להביא לשולחנו עוד פת האם מותר?

להביא פת שלימה להביא פתיתים
כשיש שם פתיתים אסור [1] מותר
כשאין פתיתים מותר מותר

-------------------------------------------------

[1] כן מבואר ברש"י ד"ה דאיכא שכל מה דאמרינן שהוא כאילו עובד ע"ז הוא רק כשיש פתיתים על השולחן, דאז כשמביא שלימה נראה כעורך לגד שולחן. אולם אם אין פתיתים מותר, ועי' במ"ב סי' ק"פ ס"ק ד', שהביא בשם הזוהר שטוב לעשות כן לכתחילה.

עוד חומר לימוד על הדף