סנהדרין דף צ"ג ע"ב

איזה ששה ברכות זכו ששה מבניה של רות?

דוד משיח דניאל חנניה מישאל ועזריה
1 יודע לשאול בהלכה חכמה אין בהם מום
2 יודע להשיב בינה טובי מראה
3 יודע לישא וליתן עצה משכילים בכל חכמה
4 מבין דבר מתוך דבר גבורה יודעי דעת
5 מראה פנים בהלכה דעת מביני מדע
6 הלכה כמותו יראת ה' כח בהם לעמוד בהיכל המלך

סנהדרין דף צ"ג ע"ב

'יהיו סריסים בהיכל מלך בבל' - מה הכוונה?

סריסים ממש נסתרסה ע"ז בימיהם
לרב כן היו כן היה [1]
לרבי חנינא לא היו כן היה

-------------------------------------------------

[1] הסיקה הגמ' שרב מודה דהא והא הוו, דלא יתכן דקרא דכה אמר ה' לסריסים ידבר בגנות הצדיקים, ועל כרחך כוונתו על מה שנסתרסה ע"ז בימיהם.

עוד חומר לימוד על הדף