סנהדרין דף ס"ו ע"א

המקלל באופנים דלהלן, האם חייב מיתה?

קילל אביו ואמו בכינוי בירך את ה' (ולא שם בשם)
לר' מאיר חייב פטור [1]
לר' מנחם בר' יוסי פטור חייב

סנהדרין דף ס"ו ע"ב

מאורסת שזינתה, במה מיתתה?

היתה קטנה היתה נערה היתה בוגרת
אליבא דר' מאיר לר' יאשיה: פטור
לר' יונתן: חנק
בסקילה בחנק
אליבא דרבנן בסקילה בסקילה בחנק

מה דרשו התנאים דלהלן מאלו הפסוקים?

ומתו גם שניהם ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
לר' יאשיה שיהיו שניהם בני עונשים [2] אפי' שעדיין היא בתולה רק הראשון בסקילה
לר' יונתן למעט מעשה חדודים להביא הבא על הקטנה מדעתה

הבא על קטנה נשואה מה דינו? [תד"ה עד].

לתי' א' בתוס' לעוד י"ל בתוס' לרבינו תם [3]
אליבא דר' מאיר פטור פטור חייב
אליבא דרבנן פטור חייב חייב

-------------------------------------------------

[1] דהא כתיב בנוקבו שם יומת, ולא כתוב בנוקבו יומת, ומייתר תיבת שם, ור"מ לא דריש לה כר' מנחם בר' יוסי לענין אביו ואמו לחייב רק בשם ולפטור בכינו, וא"כ ע"כ שמייתר לומר שאינו חייב עד שיברך שם בשם.

[2] כן פירש"י. ור"ת בתד"ה עד פירש, ששניהם בני אותה מיתה.

[3] הנה ר"ת מפרש שעד שיהיו שניהם שוים במיתה אחת, והכוונה שאם היתה בת עונשים היתה באותה מיתה שלו, וא"כ אין למעט מפסוק זה נשואה קטנה בין לר"מ ובין לרבנן, דהא בנשואה אם היתה בת עונשים היתה בחנק, וגם הוא בחנק, ושפיר חשיבי במיתה אחת.

עוד חומר לימוד על הדף