סנהדרין דף ס"ז ע"א

מסיתים ומדיחים דלהלן במה נדונים?

הדיוט שהסית נביא שהסית המסית יחיד המסית רבים
לרבנן בסקילה בסקילה בסקילה בסקילה
לר' שמעון בסקילה בחנק בסקילה בחנק

סנהדרין דף ס"ז ע"ב

במה נחלקו התנאים דלהלן בדיני הדרשות?

דין סמוכין דין שני כתובים הבאים כאחד
לבן עזאי מלמדים אין מלמדים
לר' יהודה אין מלמדים [1] מלמדים
כ

-------------------------------------------------

[1] וכתבו בתד"ה וכי, דמכאן ילפינן שר' יהודה לא דריש סמוכין, וביארו שהלימוד מזה שאמר ר' יהודה בלשון וכי מפני שסמכו ענין לו, משמע שס"ל שבשום מקום לא דרשינן סמוכין.

עוד חומר לימוד על הדף