סנהדרין דף נ"ח ע"א

גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ונשא נשים כדלהלן שנתגיירו, האם יקיים או יוציא?

אחותו מן האם אחותו מן האב אחות אביו מן האם אחות אביו מן האב אחות אמו מן האם אחות אמו מן האב
לר' מאיר יוציא יקיים יוציא יקיים יוציא יוציא [1]
לרבנן יוציא יקיים יוציא יקיים יוציא יקיים

גר דלהלן, האם גזרינן ביה גם בשאר האב? [לעיל תד"ה הורתו].

הורתו ולידתו שלא בקדושה הורדתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הורתו ולידתו בקדושה
לרש"י לא גזרינן ביה לא גזרינן ביה גזרינן ביה
לתוס' לא גזרינן ביה לא גזרינן ביה לא גזרינן ביה [2]

האם בן נח מותר בעריות דלהלן?

אחות אביו אשת אביו לאחר מיתה אחות אמו
לר' אליעזר [3] אסור מותר אסור
לר' עקיבא [4] מותר אסור מותר

-------------------------------------------------

[1] ס"ל לר"מ, דכין שיש כאן שם צד אם, גזרינן בה כדי שלא יבוא להתיר אחותו מהאם.

[2] ס"ל לתוס' בתי' הראשון, דמותר אפי' באחותו מהאם שנולדה מקודם, דליכא למיגזר ביה כלום. ובתי' השני ס"ל שאין הבדל בין הורתו ולידתו בקדושה להורתו ולידתו שלא בקדושה ובשניהם אסור בשאר האם ומותר בשאר האב, והא דלא נקט ליה, משום שאינו מותר בכל שאר האב, דמה שנולדו אח"כ בקדושה הוא אסור.

[3] ר' אליעזר דורש מקרא דעל כן יעזוב איש את אביו - היינו אחות אביו, (דלא מיירי באישות - דומיא דאמו שלא מיירי באישות). ואת אמו - היינו אחות אמו, וס"ל שאשת אביו לאחר מיתה מותרת לו.

[4] ר"ע דורש על כן יעזוב איש את אביו - היינו אשת אביו - אפי' לאחר מיתה. ואחות אביו באמת מותרת, דהא אין ב"ד של ישראל ממיתים עליה. ואת אמו - היינו אמו מאנוסתו, אבל אחות אמו באמת מותרת, כמו אחות אביו.

עוד חומר לימוד על הדף