סנהדרין דף נ"ז ע"א

פועל העובד בכרם, האם מותר לו לאכול מהענבים?

בשעת גמר מלאכה שלא בשעת גמר מלאכה
ישראל בישראל, כותי בכותי וכותי בישראל מותר אסור [1]
ישראל בכותי מותר מותר

רודף אחר חבירו, והפך הנרדף והרג לרודף, האם חייב

כשניתן להצילו באחד מאבריו כשלא ניתן להצילו באחד מאבריו
ישראל בישראל, כותי בכותי וכותי בישראל חייב פטור
ישראל בכותי פטור פטור

סנהדרין דף נ"ז ע"ב

בן נח שבא על אשת איש, כיצד דינו?

על אשת איש של בן נח על אשת איש של ישראל
לרב נחמן בעד ודיין אחד ובלא התראה בסנהדרין וב' עדים והתראה
לר' יוחנן בעד ודיין אחד ובלא התראה בעד ודיין אחד ובלא התראה [2]

על איזה עריות בן נח מוזהר?

עריות חייבי מיתות בית דין עריות חייבי כריתות
לר' מאיר בדעת ר' עקיבא מוזהר אינו מוזהר
לחכמים מוזהר [3] מוזהר
פ

-------------------------------------------------

[1] ומה שלא פירשה הגמ' שזהו הכיוצא בו בגזל, הוא משום שזה עצמו גזל גמור ולא רק כיוצא בו.

[2] ומה שדנים להם בדינא דידן הוא אם בא על נערה המאורסה שאין להם, ודנים אותם בעדה ועדים והתראה ובסקילה, וכן באשת איש שנכנסה לחופה ולא נבעלה, שלהם אינה נחשבת אשת איש ולדידן כן, ולכך נדון בדיני ישראל וכנ"ל ובחנק ולא בסיף.

[3] ואם בא על כותיות נדון בדיניהם, ואם בא על עבריות נדון בדינינו, אמנם אין חילוק לענין קטלא אלא לענין נערה המאורסה, שבדיניהם אינו נדון אם בא על נערה המאורסה כותית, ובדיננו נדון אם בא על נערה המאורסה עברית.

עוד חומר לימוד על הדף