SANHEDRIN 17 (10 Av) - Dedicated by Mrs. G. Kornfeld, in memory of her father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi Turkel. Isi Turkel, as he was known, loved Torah and worked to support it literally with his last ounce of strength. He passed away on 10 Av 5740.

סנהדרין דף י"ז ע"א

"...הטייתך לרעה על פי שנים...", היכי משכחת לה?

בסנהדרין קטנה [1] בסנהדרין גדולה
לר' יהודה במוסיפים בלא מוסיפים [2]
לרבנן במוסיפים לא משכחת לה [3]

סנהדרין דף י"ז ע"ב

מי זה האמורא המכונה אמרי בי רב? [תד"ה אלא].

להו"א למסקנא
לרש"י רב הונא בסתם: רב הונא
היכא דמוכח: רב המנונא [4]
לתוס' רב הונא רב הונא [5]

-------------------------------------------------

[1] בסנהדרין קטנה לכו"ע היא בכ"ג, וא"כ אם הרוב מחייבים, הרי זה או שהם י"ב מחייבים וי"א מזכים או י"ג מחייבים וי' מזכים, ואין לך הטייה ע"פ שנים, אלא או אחד או שלוש (ויותר). ותי' הגמ' שמיירי כאן במוסיפים, והינו שאחד עשר מזכים ואחד עשר מחייבים ואחד אומר איני יודע, והוסיפו עוד שנים, ונצטרפו למחייבים, והיינו י"ג מחייבים וי"א מזכים, והרי לך הטייה על פי שנים.

[2] היות שס"ל שסנהדרין גדולה היא שבעים א"כ הטיית רוב היא שנים, ל"ד מזכים ול"ו מחייבים.

[3] דאין מוסיפים על סנהדרין גדולה, רמב"ם פ"ט מסנהדרין הל' ג', ועי' לקמן בדף מ"ב ע"א.

[4] כן פירש רש"י ביבמות דהא דמסקינן הכא דאמרי בי רב הוא רב המנונא ולא רב הונא, הוא היכא שמוכח מתוך הסוגיא כן.

[5] ולא גורסים תוס' בסוגיין לתיבת אלא, דס"ל שהגמ' תירצה על הקושיא והאמר רב הונא אמרי בי רב, אימא רב המנונא, ורצה לומר שלא רב הונא אמר בשם אמרי בי רב אלא רב המנונא. וסיימו, שאפי' לגירסת אלא אפשר לפרש כן.

עוד חומר לימוד על הדף