סנהדרין דף י"ח ע"א

ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות וכו', כמה היו? [תד"ה נמצאו].

כמה שרים כיהנו כמה שררות היו
ליש מפרשים א' בתוס' 78,600 [1] 78,600
ליש מפרשים ב' בתוס' 60,000 [2] 78,600

מה הן החילוקי דינים בין מלך לכהן גדול הנזכרים במשנה?

לעדות ודיינות לחלוץ ושיחלצו לאשתו לייבם לייבם לאשתו
כהן גדול דן ומעיד וכו' מצוה אסור מצוה
מלך לא דן ולא מעיד וכו' אסור
לר' יהודה: מצוה
אסור
לר"י: מצוה
אסור [3]

סנהדרין דף י"ח ע"ב

באיזה אופנים כהן גדול מעיד? [תד"ה מעיד].

במידי דאיסורא בדיני ממונות
בפני המלך מעיד מעיד [4]
שלא בפני המלך מעיד אינו מעיד

-------------------------------------------------

[1] הוקשה לתוס' דאיך יתכן לחשב את השרי אלפים שש מאות ולהוסיף עליהם את השרי מאות ששת אלפים וכו', הרי כשנוריד לשרים המכהנים מהחשבון לא יהיו לשרים כל כך. ותירצו שהשרים עצמם (מלבד שרי עשרות) לא היו מחשבון השישים רבוא המנויים, דהיו מעל ששים שלא נמנו.

[2] והיש מפרשים השני ס"ל שלעולם לא היו יותר מ60,000 שרים אלא שמתוכם היו 12,0000 שרי חמשים, ומתוך ה12,000 היו ו' אלפים שרי מאות וכו', והגמ' חישבה את חשבון השררות שהיו, והיינו שהיה לשר אחד כמה שררות וכנ"ל.

[3] ולר' יהודה שאמר נושא מלך אלמנתו של מלך, א"כ אם היה אחי המלך שמת ג"כ מלך לכאורה מותר לו לייבם.

[4] והגם שמלך אינו יושב בסנהדרין, י"ל דמיירי שיודע עדות לבנו של מלך, ומשום כבודו של כה"ג בא המלך ויושב בסנהדרין עד שיגמור הכה"ג לעדותו.

עוד חומר לימוד על הדף