SANHEDRIN 16 (Tisha b'Av) - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Ra'anana, Israel, in memory of his father, Reb Yisrael Shimon ben Shlomo ha'Levi, whose Yahrzeit is on 10 Av.

סנהדרין דף ט"ז ע"ב

שבט שחילל את השבת או שהודח באיזה מיתה נדון? ובכמה נדון?

במה נדון? בכמה נדון?
שבט שחילל את השבת
(לעיל דף ט"ו סע"ב)
בסקילה - כיחידים בסנהדרין של כ"ג
שבט שהודח לעבודה זרה
(למסקנא של רבינא)
בסקילה - כיחידים [1] בסנהדרין של ע"א

מה דורשים מהפסוקים דלהלן?

כל הדבר הגדול כל הדבר הקשה
לתנא דברייתא הראשונה [2] לצוואה בעלמא בדבר קשה לעשות - שהביאו [3] דבר הקשה למשה
לתנא דברייתא השניה דבריו של גדול - בסנהדרין גדולה [4] להביא דבר קשה אל משה

אין הקומץ משביע את הארי

מצאתי כתוב בהגהות לספר הערוך מכתב יד עתיק (מלפני ארבע מאות שנה), לאחד מהקדושים, וזה תורף דבריו:

כשהארי רעב נותן קומצו (אצבעות ידיו) בתוך פיו ונושכן ומוצץ דמו, ואמר כאן דאין זה הקומץ משביע את הארי.

סנהדרין דף ט"ז ע"ב

באופנים דלהלן האם עושים שלוש ערים נדחות?

בשנים שלושה בתי דין בשנים ושלושה מקומות
זימנין אמר רב וריש לקיש
(דלית להו טעם קרחה)
עושים [5] עושים
זימנין אמר רב ור' יוחנן
(דאית להו טעם קרחה)
אין עושים אין עושין

-------------------------------------------------

[1] דאף ששונה דינו של כל יחיד ויחיד כאן לדון בסנהדרין גדולה, דהא כתוב והוצאת את האיש לשעריך (סנהדרין קטנה) ולא את השבט לשעריך, מ"מ לענין סוג המיתה אינה בסיף כרבים אלא בסקילה כיחיד.

[2] ומפשטות לשון הגמ' משמע שלתנא זה אין מקור שכהן גדול [ולכאורה ה"ה נשיא] נדונים בב"ד של שבעים ואחד, דהא אינו דורש דבר גדול - דבריו של גדול, וא"כ י"ל שנדון בכ"ג כמו כל יחיד. אולם בתוס' רא"ש משמע שגם לשיטתו נדון בשבעים ואחד, רק נשאר בתמיה מנלן.

[3] וז"ל היד רמה, ללמד שעשו [בני ישראל] כמו שציום.

[4] הגם שנכתב בקרא אל משה, מ"מ משה כב"ד של ע"א חשוב. ומזה ששינה הקרא בדיבורו וכתב פעם גדול ופעם קשה, ולא בשניהם גדול או בשניהם קשה, שמעינן תרתי, אחד דבר קשה ואחד דבריו של גדול, ועי' יד רמה.

[5] ועי' בתד"ה אחת או ב', שעושים כן אפי' במקום אחד.

עוד חומר לימוד על הדף