FROM PREVIOUS CYCLE 
ROSH HASHANAH 26-30 - Dedicated Dr. Shalom Kelman of Baltimore, MD. May the Zechus of helping thousands study the Torah provide a Refu'ah Sheleimah for his father, Dr. Herbert (Isser Chayim ben Itta Fruma) Kelman.

1)

THE WAR WITH AMALEK (Yerushalmi Halachah 8 Daf 17b)

משנה (שמות יז) והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' וכי ידיו של משה עשות מלחמה או שוברות מלחמה

(a)

(Mishnah): The Pasuk states (Shemos 17, 11), "And it happened, that when Moshe lifted up his hand Yisrael was stronger etc. Do the hands of Moshe win or lose the war?

אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלן ומכונין לבן לאביהן שבשמים הן מתגברין ואם לאו היה נופלין

(b)

Rather, as long as Yisrael looked upwards and directed their heart to their Father in heaven, they would be stronger; otherwise, they would fall.

גמרא ריב''ל אמר עמלק כושפן היה מה היה עושה היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו.

(c)

(Gemara - R. Yehoshua ben Levi): Amalek was a sorcerer. What did he do? He only assigned soldiers to fight whose birthday was on that day - he explained that people do not fall so readily on their birthday (as their Mazal is strong).

מה עשה משה עירבב את המזלות הה''ד (חבקוק ג) שמש ירח עמד זבולה וגו'. וכתיב (שם) [דף יח עמוד א] נתן תהום קולו רום ידיהו נשא מרום ידיהו נשא נתן תהום קולו.

(d)

What did Moshe do? He mixed up the constellations, as the Pasuk states (Chavakuk 3, 11), "The sun and moon stood in their places etc.'' And the previous Pasuk states, "the depths lifted its voice, and the heights (of the heavens) raised their hands'' -

שמואל אמר (דניאל ח) וצבא תנתן על התמיד בפשע בפשעה של תורה. (שם) ותשלך אמת ארצה אימתי שישראל משליכין דברי תורה לארץ המלכות העכו''ם הזאת גוזרת ומצלחת מ''ט ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה

(e)

Shmuel: (The raising of Moshe's hands alludes to Torah study, as) the Pasuk states (Daniel 8, 12), "A fixed time (a reference to enemy rulers) will be given to the (enemies stopping the) Tamid offering (a reference to Yisrael who consistently study Torah) because of sin'' - because of the sin of refraining from studying Torah.

[דף כב עמוד א (עוז והדר)] ואין אמת אלא תורה היך מה דאת אמר (משלי כג) אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה.

(f)

'Truth' refers to Torah, as the Pasuk states (Mishlei 23, 23), "Acquire truth and do not sell it - wisdom, discipline and understanding''.

א''ר יודה בר פזי (הושע ח) זנח ישראל טוב אויב ירדפו ואין טוב אלא תור' היך מה דאת אמר (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו

(g)

R. Yehuda bar Pazi: The Pasuk states (Hoshea 8, 3), "Yisrael has abandoned the good, therefore the enemy will pursue him''. 'Good' only refers to Torah, as the Pasuk states (Mishlei 4, 2), "As I have given you a good teaching, do not forsake My Torah''.

2)

THE COPPER SERPENT (Yerushalmi Halachah 9 Daf 18a)

משנה כיוצא בו (במדבר כא) ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס וגו' וכי נחש ממית ומחיה אלא כל זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלן ומשעבדין את לבן לאביהן שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקין

(a)

(Mishnah): Similarly, the Pasuk states (Bamidbar 21, 8), "Hash-m said to Moshe - Make for yourself a serpent (snake) and put it on the top of a pole etc.'' Can a serpent kill or give life? Rather, as long as Yisrael are looking up and subjugate their hearts to their Father in heaven, they were healed; otherwise, they deteriorated.

גמרא א''ר יסא בארבעה מקומות נאמר עשה לך בשלשה פירש ואחד לא פירש

(b)

(Gemara - R. Yasa): In four places, Hash-m commanded a person with the phrase "make for yourself''. In three places Hash-m explained his command; in one place he did not explain.

(בראשית ו) עשה לך תיבת עצי גפר (במדבר י) עשה לך שתי חצוצרת כסף (יהושוע ה) עשה לך חרבות צורי' (במדבר כא) עשה לך שרף לא פירש.

(c)

The Pasuk states (Bereishis 6, 14), "Make for yourself a Gofer wood vessel''. The Pasuk states (Bamidbar 10, 2), "Make for yourself two silver trumpets''. The Pasuk states (Yehoshua 5, 2), "Make for yourself sharp knives''. The Pasuk states (Bamidbar 21, 8), "Make for yourself a serpent'' - but Hash-m did not explain which material to use.

אמר משה עיקרה לא נחש הוא. לפיכך (שם) ויעש משה נחש נחשת. מיכן היה ר''מ דורש שמות.

(d)

Moshe said, "(Hash-m used the term Saraf as a snake) Is not a Saraf a snake ("Nachash'')? Moshe therefore made it from copper ('Nechoshes') since "Nechoshes' comes from the word Nachash (snake), as the Pasuk states (Bamidbar 21, 9), "And Moshe made a Nachash Nechoshes (a copper snake)''. It is based on this that R. Meir would expound names.

חד בר נש הוה שמיה כידור אמר לון ר''מ הובא לכון מיניה. בר נש ביש הוא (דברים לב) כי דור תהפכת המה.

(e)

There was once a man called Kidor. R. Meir told the people to stay away from Kidor, as he was an evil man, as the Pasuk states (Devarim 32, 20), "Ki-dor Tahpuchos Hemah'' - they are a generation of 'reversals'.

ר' לוי בשם ר' חמא ב''ח (במדבר כא) והיה הנשוך אין כתיב כאן אלא כל הנשוך אפילו נשיכת כלב (אפילו נשיכת נחש)[פתן ועקרב וחיה רעה]. ולא דמיא נשיכת כלב יראה נשיכה נחש והביט.

(f)

R. Levi quoting R. Chama bar Chana: The Pasuk does not state (Bamidbar 21, 8), "It shall be that one who was bitten...''; rather, it says, "...all who were bitten''. This includes even the bite of a dog, a cobra, a scorpion or a wild animal. For the bite of a dog, the Pasuk required looking, but for the bite of a snake, the Pasuk required merely glancing.

ר' יודה גוזריא בשם ר' אחא נשיכת כלב שאינו ממינו וראה נשיכת נחש שהוא ממינו והביט

(g)

R. Yuda Guzraya quoting R. Acha: The bite of a dog, which is not the same species as the copper snake, requires looking. The bite of a snake, which is the same species as the copper snake, requires merely glancing.

ורבנן אמר נשיכת כלב שאינו מחלחל וראה נשיכת נחש שהוא מחלחל והביט

(h)

Rabbanan: The bite of a dog, which does not spread inside the body, requires merely looking from afar. The bite of a snake that does spread requires looking from nearby.

3)

PEOPLE WHO MAY NOT BLOW (Yerushalmi Halachah 10 Daf 18a)

משנה חרש שוטה וקטן אינו מוציא את הרבים ידי חובתן

(a)

(Mishnah): A deaf mute, a fool and a child cannot blow for others.

זה הכלל כל שאינו חייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן

(b)

The general rule is - anyone that is not obligated in the matter cannot cause others to fulfill it.

גמרא תני אבל אמרו אשה מברכת לבעלה עבד לרבו קטן לאביו

(c)

(Gemara - Beraisa): The law is - a woman may bless on behalf of her husband, a slave for his master and a child for his father.

ניחא אשה מברכת לבעלה עבד לרבו קטן לאביו לא כן א''ר אחא בשם ר' יוסה בר נוחריי כל שאמרו בקטן כדי לחנכו.

(d)

Question: The first two cases are understandable, but a child for a father - did R. Acha not say in the name of R. Yosa bar Nuchray that all that was said about a child is in order to educate him (but the child himself does not have any obligation whatsoever)...?

תיפתר בעונה אחריהן. כדי דתנינן תמן מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרים אותו. ועונה אחריהם מה שהם אומרים ותהא לו מאירה. תבוא מאירה לבן עשרים שצריך לבן עשר

(e)

Answer: It is effective when the father repeats the words of the child. This is like the Beraisa that teaches - One who had a slave, woman or child read for him, he should repeat their words and he should be cursed for being an adult who needs a child.

HADRAN ALACH PEREK RA'U'HU BEIS DIN
4)

ROSH HASHANAH THAT OCCURS ON SHABBOS (Yerushalmi Halachah 1 Daf 18a)

[דף יח עמוד ב] משנה יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

(a)

(Mishnah): If Rosh Hashanah occurred on Shabbos, they would blow in the Temple but not outside.

משחרב בית המקדש התקין ריב''ז שיהו תוקעין בכ''מ שיש בו ב''ד

(b)

After the destruction of the Temple, R. Yochanan ben Zakai decreed that they should blow in any place that there is a Beis Din.

אר''א לא התקין ריב''ז שיהו תוקעין אלא ביבנה בלבד

(c)

R. Eliezer: R. Yochanan B''Z only decreed that they should blow in Yavneh.

[דף כב עמוד ב (עוז והדר)] אמרו לו אחד יבנה ואחד כ''מ שיש בו ב''ד

(d)

Rabbanan: Both in Yavneh and in any place where there is a Beis Din.

גמרא ר' אבא בר פפא א''ר יוחנן ורשב''ל הוון יתיבון מקשיי אמרין תנינן י''ט של ר''ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה אין דבר תורה הוא אף בגבולין ידחה אין לית הוא דבר תורה אף במקדש לא ידחה

(e)

(Gemara - R. Abba bar Papa): R. Yochanan and R. Shimon ben Lakish were once sitting and were asking about our Mishnah that teaches that if Rosh Hashanah occurred on Shabbos, they would blow in the Temple but not outside. If it is a Torah obligation, it should override Shabbos even outside; if it is not a Torah obligation, it should not override Shabbos even in the Temple?

עבר כהנא אמרין הא גברא רבה דנישאול ליה.

(f)

Kahana passed by. They said - he is a great man; let us ask him this question...

אתון שאלון ליה אמר לון כתוב אחד אומר (במדבר כט) יום תרועה וכתוב אחד אומר (ויקרא כג) זכרון תרועה הא כיצד בשעה שהוא חל בחול יום תרועה בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין.

(g)

They asked him the question and he replied - one Pasuk states (Bamidbar 29,1), "a day of blowing''; another Pasuk states (Vayikra 23,24), "a remembrance of blowing''. How is this fulfilled? When it is a weekday it is a day of blowing; when it is Shabbos, we merely remember (mention) blowing but we do not actually blow.

ר' זעירה מפקד לחבריי' עולון ושמעין קליה דרבי לוי דרש. דלית איפשר דהוא מפיק פרשתיה דלא אולפן. ועל ואמר קומיהון כתוב אחד אומר יום תרועה וכתוב אחד אומר זכרון תרועה הא כיצד בשעה שהוא חל בחול יום תרועה בשעה שהוא חל בשבת זכרון תרועה מזכירין אבל לא תוקעין. מעתה אף במקדש לא ידחה

(h)

R. Zeirah ordered his colleagues - Go and listen to the discourse of R. Levi, as he will certainly say a novel Torah thought. They went and heard him expound - one Pasuk says "a day of blowing''; another Pasuk says "a remembrance of blowing''. How is this? When it is a weekday it is a day of blowing; when it is Shabbos, we merely remember (mention) blowing but we do not actually blow. If this is so, they should not blow in the Temple on Shabbos either?

תנא (שם) באחד לחדש. מעתה אפילו במקום שהן יודעין שהוא באחד לחדש ידחה.

(i)

Question (Beraisa): The Pasuk states (Vayikra 23, 24), "on the first of the month'' (whichever day of the week it occurs). This should mean that in any place where they know it is the first of the month, it should override Shabbos.

תני רשב''י (שם) והקרבתם במקום שהקרבנות קריבין.

(j)

Answer (Beraisa - R. Shimon ben Yochai): (Vayikra 23, 25), "...and you shall sacrifice...'' - in the place where sacrifices are brought.

אמרין חבריי' קומי ר' יונה והכתיב (ויקרא כה) והעברת שופר תרועה בחדש השביעי וגו'

(k)

Question (Chevraya to R. Yona): The Pasuk states (Vayikra 25, 9), "And you shall pass a Shofar of Teruah sounds in the 7th month etc.'' - this blowing overrides Shabbos in the entire land?!

אמר לון זו את מעביר בארצכם הא אחרת לא.

(l)

Answer (R. Yona): This law applies only to Yovel.

אמרין ליה או נאמר זו אתם מעבירין בארצכם הא אחרת בין בארץ בין בח''ל.

(m)

Question (Chevraya): Perhaps it is only the Shofar of Yovel that must pass around the Land of Israel, but another type of Shofar must be blown even outside of the Land?

א''ר יונה אילו הוה כתיב תעבירו שופר בארצכם [דף כג עמוד א (עוז והדר)] הייתי אומר כאן מיעט ובמקום אחר ריבה אלא בכל ארצכם כאן ריבה ובמקום אחר מיעט

(n)

Answer (R. Yona): If the Pasuk would have said "pass a Shofar in your Land'', this would be true. However, the Pasuk said "in all of our land'' - this comes to exclude any place outside of the Land of Israel.