1)

TOSFOS DH KEITZAD TZOLIN: V'TOCHVO L'TOCH PIV

תוס' ד"ה כיצד צולין: ותוחבו לתוך פיו

(SUMMARY: Tosfos explains why one does it this way.)

אומר ר"י, מש"ה תוחבו דרך פיו -לפי שנותן הגס שבשפוד למטה כדי שלא יפול הפסח, ואז הוי בית השחיטה למטה, וקדייב דמא דרך שם.

(a)

Clarification: The reason that one sticks the spit-rod through the mouth, the Ri explains, is because one holds the thick end (of the spit-rod)at the bottom, to prevent the Pesach from falling off. And that being the case, the location of the Shechitah needs to be at the same end, to enable the blood to drip into the fire.

2)

TOSFOS DH NECHTACH MIMENU EIVER EIN ZEH MEKULAS

תוס' ד"ה נחתך ממנו אבר אין זה מקולס

(SUMMARY: Tosfos proves that Mekulas is not crucial.)

נראה לריב"א דמצוה לקלסו, אבל משום הכי לא מיפסיל ...

(a)

Halachah: The Riva explains that although roasting it Mekulas is a Mitzvah, it is not crucial.

מדאמר לקמן בפרק האשה (דף פח:) גבי 'ה' שנתערבו עורות פסחיהן'. ופריך 'והא איכא חד דלא נפיק'?

1.

Proof #1: Since the Gemara later in Perek ha'Ishah (Daf 88:) in connection with 'Five people whose Pesachim got mixed up' asks 'But there is one who is not Yotzei?'

ומשני 'משום דלא אפשר, דהיכי נעביד - נייתי כל חד וניתנו "אי דידי בעל מום הוה, להוי האי פסח; ואי לא, להוי שלמים". הא איכא חזה ושוק'.

2.

Proof #1 (cont.): And it answers 'Because there is no other way. How should we doit? If each one were to bring a Pesach and stipulate that "If the blemished animal is mine, then let this animal be the Pesach'; and if it isn't, Let it be a Shelamim!' But how about the Chazeh ve'Shok?

ופריך 'וניתי כל חד כהן בהדיה?'

3.

Proof #1 (cont.): Then the Gemara asks 'Let each one bring a Kohen with him?'

והשתא איך יעשו כן, והא חזה ושוק דאסורים לזרים, אי אפשר לצלותן עם הפסח, וצריך לחותכן, ולא הוי מקולס?

4.

Proof #1 (cont.): Now how can they do that? Seeing as there is the Chazeh ve'Shok, which is forbidden to Zarim, they cannot be roasted together with the Pesach, and they would need to cut out, in which case it will no longer be 'Mekulas'?

אלא משום הכי אין נפסל.

(b)

Conclusion: Unless we say that this not disqualify the Korban.

וכן תנא לקמן (דף עה.) 'חתכו ונתנו על גבי גחלים, רבי אומר "אומר אני, שזה צלי אש".

(c)

Proof #2: And so we learned in a Beraisa later (Daf 75.) 'If one cuts it and places it on the coals, Rebbi says "I say that this is considered "Tz'li Eish!" '

משמע חתכו לגמרי.

1.

Proof #2: (concl.): This implies that one cuts it up into pieces.

מיהו רש"י פירש לקמן 'חתכו' - שלא הבדילו, אלא צירמו בשנים ושלשה מקומות.

(d)

Refutation: However, Rashi there interprets 'cuts it up' to mean that one did not divide it into pieces, but that one simply made cuts in two or three places.

3)

TOSFOS DH HAI MULAISA SHARYA

תוס' ד"ה האי מולייתא שריא

(SUMMARY: Tosfos proves that, unlike Rashi, meat does not need to be salted before roasting, reconciling that with various Sugyos that suggest otherwise.)

פי' בקונטרס, אע"פ שלא מלחו אלא לצלי,

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this speaks even though it was only salted for roasting.

ולר"ת נראה דלצלי לא בעי מליחה כלל...

(b)

Explanation #2: Rabeinu Tam maintains that meat for roasting does not need to be salted at all.

דלא מיבעיא כשנצלה הבשר יפה יפה ונפלט כל הדם דשרי, דיותר מפליט ע"י האש מע"י המלח ...

1.

Explanation #2 (cont.): Let alone there where the meat is roasted thoroughly, so that it exudes all its blood, which it does via fire better than via salt ...

דמעשים בכל יום שמבשלים כבד אחר צלייתו, אע"פ שמחמירים לבשלו אחר מליחתו.

(c)

Support: It happens every day that one cooks liver after roasting, even though one is strict not to cook it after salting.

אלא אפילו לא נצלה כל צורכו, דלא נפלט כל הדם, מותר.

(d)

Conclusion: But even if it not thoroughly roasted, where it has not exuded all its blood, it is permitted ...

אע"ג דאמרינן בפ"ק דכריתות (דף ד: ודף כב.) דאיכא לאו בדם האברים?

(e)

Implied Question: In spite of the Gemara in the first Perek of K'risus (Daf 4:), which declares that there the blood in the limbs is subject to a La'av ...

ה"מ דוקא כשפירש, אבל כל זמן שלא פירש ולא יצא לחוץ, שרי.

(f)

Answer: That speaks specifically where it emerged (from the body), but as long as it has not done so, it is permitted ...

כדמוכח בפ' מפנין (שבת דף קכח.) ד'בשר טפל מותר לטלטלו, משום דחזי לאומצא', אלמא יכול לאוכלו בלא מליחה.

(g)

Proof #1: As is evident in Perek Mefanin (Shabbos, Daf 128.) which permits moving unsalted mean on Shabbos, since it is fit to be eaten in its raw state.

ועוד דאמר בפ' כל הבשר (חולין דף קיא.) ד'כבד, אחר שחלטוהו ברותחין או בחלא, מותר לבשלו, לפי שמצמיתין הדם בתוכו, ואין מניחין אותו לפלוט.

(h)

Proof #2: Furthermore, the Gemara says in Perek Kol ha'Basar (Chulin, Daf 111.) that once one has scalded liver in boiling water or in vinegar, one is permitted to cook it, because they cause the blood to contract, and do not let it be exuded.

דקאמר התם 'רב הונא חלטי ליה בחלא, ורב נחמן חלטי ליה ברותחין.

1.

Proof #2 (cont.): Because the Gemara relates there that Rav Huna caused it to contract by placing it in vinegar; whereas Rav Nachman scalded it in boiling water.

סבר רב פפא קמיה דרבא למימר "חלייה אסור". אמר ליה, אי חלייה אסור, איהו נמי אסור, דכי היכי דפליט הדר בלע;

2.

Proof #2 (cont.): When Rav Papa in the presence of Rava, theorized that the its vinegar should be forbidden, the latter said that if the vinegar is forbidden, then it is forbidden, too, since 'If it exudes, it will also absorb'.

אלא ודאי חלייה נמי שרי, דמצמית הדם ואין מניחו לפלוט, ואפ"ה שרי באכילה.

3.

Conclusion: Consequently, there is no doubt that its vinegar is also permitted, because it causes the blood to contract and does not allow it to be exuded, in spite of which it may be eaten.

ואין לאסור צלי שלא נמלח ולא נצלה כל צורכו, משום שמחמת האש, הדם נפרש מבפנים מצד זה לצד זה ...

(i)

Refuted Suggestion: Neither can one prohibit roasted meat that has neither been salted nor properly roasted due to the fact that, because of the fire, the blood moves inside from one side to the other ...

דמה שיוצא לחוץ משרק שריק, ומה שנשאר בפנים, אע"פ שפירש מצד זה לצד זה, לא הוי כדם האברים שפירש.

(j)

Refutation: Since the blood that emerges slips off the meat, whereas what remains inside, even though it has moved from one side to the other, does not have the same Din as the blood of the limbs that has emerged.

דהא איכא מאן דאסר במסכת חולין (דף קיב.) לאכול ככר שחתך עליה בשר מפני דם הבשר שנכנס לתוכו ...

(k)

Proof: Because there is an opinion in Maseches Chulin (Daf 112.) which prohibits eating a loaf on which one cut meat, due to the blood of the meat that entered it ...

ואפילו הכי משמע דבשר עצמו מותר, אע"פ שלא יצא כל דמו.

1.

Proof (cont.): Yet it implies that the meat itself is permitted, despite the fact that not all its blood emerged.

ודבר תימה הוא לרש"י מה מועלת מליחה מועטת לצלי, דאין הבשר יוצא מידי דמו עד שימלחנו יפה יפה.

(l)

Question on Explanation #1: There is a Kashya on Rashi however: Of what use is a partial salting for roasting, seeing as meat does not exude all its blood until it has been thoroughly salted?

אלא ודאי לא בעי מליחה כלל. וכן קבל ר"י מר"ת.

1.

Conclusion: It is therefore certain that roasting does not need salting at all. And this is also what the Ri learned from Rabeinu Tam.

ובהקומץ רבה (מנחות כא.) גבי 'מליחת קדשים', דקאמר 'כיצד עושה? מביא את האבר ונותן עליו מלח, וחוזר והופכו ונותן עליו מלח, ומעלהו'.

(m)

Changing Text: The Gemara in 'ha'Kometz Rabah (Menachos 21.), in connection with the salting of Kodshim, asks what one must do; and it explains that one brings one limb and salts it, then one turns it over and salts it on the other side and brings it up on the Mizbe'ach.

ויש דגרס בתר הכי 'אמר אביי, וכן לצלי' ...

1.

Changing Text (cont.): There are some texts there that citing Abaye, add 've'Chein li'Tzeli!

לא גרס 'לצלי' אלא 'וכן לקדירה'. וכן כתוב ברוב ספרים

2.

Changing Text (concl.): One needs to change the text from 've'Chein li'Tzeli!' to 've'Chein li'Kedeirah'. And that is the text that appears in most versions.

והא דאמר בפרק קמא דביצה (יא.) 'ושוין שמולחין עליו בשר לצלי'?

(n)

Implied Question: And when the Gemara says in the first Perek of Beitzah (11.) 'And they agree that one may salt meat on it for roasting' ...

לאו משום דבעי מליחה, אלא שמנהג למולחו.

(o)

Answer: This is not because roasting requires salting, but because it is customary to do so.

והא דאמר בכל הבשר (חולין קיג.) 'רב ששת מלח גרמא גרמא. תרי מ"ט לא? משום דפריש מהאי ובלע האי.

(p)

Implied Question: The Gemara in 'Kol ha'Basar' (Chulin 113.) citing Rav Sheishes, who salted one bone at a time, asks 'Why not two?' and answers 'Because the blood exudes from one and is absorbed by the other'.

חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא?

1.

Implied Question (cont.): Then it asks that if one salts one bone too, the blood exudes from one side and is absorbed by the other side?

ד'פריש מהאי גיסא' דקאמר, היינו שפירש לגמרי לחוץ. אבל מבפנים, שרי, כדפרישית.

(q)

Answer: When it says that the blood 'exudes from one side', it means that it actually comes out of the flesh completely, because, as long as it is still inside, it is permitted, as Tosfos explained.

4)

TOSFOS DH K'BOL'O KACH POLTO

תוס' ד"ה כבולעו כך פולטו

(SUMMARY: Tosfos reconciles this statement with the Sugya in Chulin, where some opinions forbid 'ke'Bol'o Kach Polto Lechatchilah, whilst others forbid it even Bedi'eved.)

בפ' כל הבשר (חולין קיא.) שרינן כבדא עילויה בישרא בדיעבד, משום דדם מישרק שריק.

(a)

Implied Question: In Perek Kol ha'Basar (Chulin 111.) the Gemara permits liver on top of meat Bedi'eved, because the blood slips off.

התם לא שייך להזכיר כלל טעם של 'כבולעו כך פולטו', שהדם נופל שם מבחוץ ושריק ואינו נבלע.

(b)

Answer: There the reason of 'ke'Bol'o Kach Polto' is not applicable at all, since the blood there falls outside the meat and slips off without becoming absorbed.

ומטעם 'כבולעו כך פולטו' נמי לא הויא שריא התם גבי כבד אלא בדיעבד.

(c)

Implied Question: However, even if the reason there was 'ke'Bol'o Kach Polto', it would only be permitted there by the case of liver Bedi'eved.

ואע"ג דבא למישרי הכא גבי פסח לכתחלה, אע"ג דבני מעיו בתוכו, ואיכא נמי כבד ...

1.

Implied Question (cont.): Even though here by the case of Pesach, the Gemara permits it Lechatchilah, despite the fact that its innards, including the liver, are placed inside it ...

גבי פסח לא רצו להחמיר

(d)

Answer: The Chachamim did not want to extend the stringency to Pesach ...

משום דכתיב (שמות יב) "ראשו על כרעיו ועל קרבו".

1.

Reason: Seeing as the Torah specifically writes there "Its head, with its legs and with its innards".

ואפילו מאן דאסר בכבדא עילויא בישרא, לא קשה ליה מתניתין דפסח ...

(e)

Implied Question: In fact, even the opinion that forbids by 'the liver on top of the meat' has no problem with the Mishnah regarding Pesach ...

דמדרבנן אסר, ובפסח לא החמירו.

(f)

Answer #1: Since the Isur is only mi'de'Rabbanan, and the Rabbanan were not strict with regard to the Pesach.

אי נמי, הוא יעמיד כגון שמלח בני מעים מליחה גמורה, דאפילו לקדירה מתירו ר"ת על ידי מליחה גמורה.

(g)

Answer #2: Alternatively, he will establish the case of Pesach where they salted the innards thoroughly, in which case one is even permitted to cook them, according to Rabeinu Tam.

ואפילו לפי מנהג העולם, שאין מבשלים כבד על ידי שום מליחה ...

(h)

Implied Question: And even according to the accepted custom not to cook liver even after it has been salted, irrespective of how thorough the salting was ...

מכל מקום כיון דנמלח כמליחת קדירה, נתמעט דמו, ולא אסר טפי משאר בשר שלא נמלח ...

(i)

Answer: Nevertheless once it has been salted for the pot, its blood has been diminished, and it does not render Asur any more than other meat that has not been salted ...

דבשרא על גבי בשרא שרי לכתחלה לכולי עלמא.

1.

Source: Since meat on top of meat is unanimously permitted.

ויש ללמוד היתר במולייתא, אפילו נמלח בשר החיצון ושהה כדי מליחה, והפנימי לא נמלח ...

(j)

Halachah: And one can learn a Heter with regard to forcemeat, even if the outside meat has been salted and remained with the salt the Shi'ur Melichah, whereas the stuffing has not been salted (See Maharsha) ...

מדמייתי ראיה מטפילת בר גוזלא דשרי - מטעם 'כבולעו כך פולטו'

1.

Source: From the fact that the Gemara brings a proof from the stuffed goose that was permitted - because of 'ke'Bol'o Kach Polto'.

אע"פ שמעשים בכל יום שאוסרים בשר שנפל בציר, ומלח שנפלט, ואין מותר אפילו בצלי.

(k)

Implied Question: Even though it happens every day that one forbids meat that has fallen into fish-juice, and salt that has been exuded.

ועדיפא מינה היה אוסר ר"ת תרנגולת שנמלחה בקערה, אף על פי שלא שהתה שם שיעור צלייה ולא פלטה אפילו חצי דמה, ואסרה לאוכלה צלי.

1.

Implied Question (cont.): More than that, Rabeinu Tam declared Asur a chicken that has been salted in a dish, despite the fact that it did not remain there the Shi'ur of roasting, and did not manage to exude even half of its blood; yet he forbade then eating it roasted.

משום דלא מפליג שמואל גבי 'אין מולחין בשר אלא בכלי מנוקב', בין שהה הרבה לשהה מעט.

2.

Reason: Since, regarding the prohibition against salting meat in a receptacle unless it is holed, Shmuel did not distinguish between where it remained there for a long time or for a short time.

74b----------------------------------------74b

5)

TOSFOS DH SHA'NI LEIV D'SHI'A

תוס' ד"ה שאני לב דשיע

(SUMMARY: Tosfos discusses where the S'vara of Shi'a applies and where it doesn't apply, before concluding that it is not Halachah anyway.)

נראה דכל שכן דמבחוץ הוא יותר שיע.

(a)

Clarification: It would seem that on the outside is even more slippery.

ונראה לריב"א, דדוקא לגבי דם דסמיך אמרינן 'דשיע', אבל לענין שמנונית דאיסורא לא, דמפעפע, ולא אמרינן 'שיע'.

(b)

Qualification: The Riva holds that it is specifically in connection with blood that we apply the S'vara that it is slippery, but not in connection with the fat of Isur, which spreads.

ולהכי גבי לב לא קתני ש'אוסר ואינו נאסר' כדקתני גבי כבד.

(c)

Consequence: As a result, by the heart, we do not say that 'It renders Asur, but does not itself become Asur', like we do with regard to the liver.

והתם טעמא לאו משום 'דשיע' אלא 'איידי שהיא טרודה לפלוט, לא בלעה'.

(d)

Reason: And the reason there is not because 'it is smooth', but rather 'because since it is busy exuding, it cannot simultaneously absorb.

ומיהו אור"י בשם ר"ת דהא דמסקינן 'שאני לב דשיע' דיחויא בעלמא הוא.

(e)

Conclusion: The Ri however, citing Rabeinu Tam explains that the Gemara's conclusion declaring the heart different because it is slippery is merely a Dichuy

וכרבה פסקינן בסמוך דמולייתא שריא.

1.

Conclusion (cont.): And the Gemara will shortly Pasken like Rabah, that Mulaysa is permitted.

6)

TOSFOS DH TAFLU LEIH BAR AVZA

תוס' ד"ה טפלו ליה בר אווזא

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashis's interpretation of 'Taflu'.)

פירש בקונטרס דהיינו פשטיד"א.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this is a Pashtida (a pie).

ואומר ר"ת וריב"א, דלשון 'טפל' לא משמע הכי - דמשמע דהיינו טיחה, כמו 'בנות עשירים טופלות אותן בסולת' (לעיל דף מג.).

(b)

Question #1: Rabeinu Tam and the Riva however, maintain that the Lashon 'Tafeil' does not imply that, but rather a smear (a thin layer), like we learned earlier (Daf 43.) 'One smears the daughters of the wealthy with flour'.

ועוד דבפשטיד"א לא אמרינן 'כבולעו כך פולטו', דחזינן דלא פלטי, שמקום מושבם יבש בתנור.

(c)

Question #2: Moreover, we cannot apply 'ke'Bol'o Kach Polto' to Pashtida, since we can see that it does not exude, as much as its location in the oven remains dry.

על כן נראה דהיינו מה שרגילים לטוח בעיסה שבלילתה רכה. ורגילים לעשות סביב קורקבנים ובני מעיים שמשימין אותם בשפוד וטחין סביבותן בעיסה רכה כעין פרפיי"ש.

(d)

Explanation #2: It therefore seems that it refers to the what one tends to smear the food with a liquidy dough; In fact one smears liquidy dough round the chickens stomachs or the innards that one sticks on to a spit-rod, like 'Parpaish'.

7)

TOSFOS DH MA'N D'ASAR AFILU PUMEIH L'TACHAS

תוס' ד"ה מאן דאסר אפילו פומיה לתחת

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between the hollow of the Beis ha'Shechitah and the opening of the Mulyasa.)

אף על גב דאמרינן לעיל 'שאני בית שחיטה, דמחלחל ושרי. אף על גב דלא אמרינן 'כבולעו כך פולטו'.

(a)

Implied Question: Even though we said earlier that 'the area of the Beis ha'Shechitah is different inasmuch as it is hollow, and is therefore permitted even if we do not say 'ke'Bol'o Kach Polto' ...

שאני התם, שהחלל רחב ביותר, ולא דמי לפומא דמולייתא.

(b)

Answer: It is different there, since the hollow is extremely wide, and does not compare the (narrow) opening of the Mulyasa.

8)

TOSFOS DH V'CHEIN BEI'I

תוס' ד"ה וכן ביעי

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation.)

פי' בקונטרס 'דאסמיקו'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that it became red due to a blood-clot.

ובחנם פי' כן ...

(b)

Refutation: This is unnecessary, however ...

משום דפירש רבינו חננאל דאיכא עלייהו קרמא דאסור משום דמא ...

(c)

Explanation #2: Since Rabeinu Chananel explains that they arecovered by a membrane that is Asur on account of the blood ...

כדאמרינן בגיד הנשה (חולין צג.) ה' קרמי הוו: דביעי ... , משום דמא.

(d)

Source: As the Gemara says in 'Gid ha'Nasheh' (Chulin 93.) 'There are five membranes: ... , one of eggs, because of blood'.

9)

TOSFOS DH ASMIK CHALYEIH ASUR

תוס' ד"ה אסמיק חלייה אסור

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's translation and subsequent explanation of the Sugya.)

פירש בקונטרס, 'מוהל היוצא ממנו כשחותכו'.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this is the juice that flows from it when it is cut open ...

ולא גרסינן 'הוא וחלייה.

1.

Explanation #1 (cont.): And he rejects the text 'It and its juice'.

וקשה לר"י, דהיכי דמי? אי נצלה בשר כל צרכו, אף המוהל מותר, דלא גרע ממלחיה, דאמרינן לעיל דאפילו לקדירה שפיר דמי?

(b)

Question #1: How does it speak, asks the Ri? If the meat is fully roasted, then even the juice is permitted, since it is no worse than where one salts it, about which we said above that it is even permitted to cook in a pot?

ואי לא נצלה כל צרכו, אמאי בשר מותר?

1.

Question #1 (cont.): Whereas if it is not fully roasted, why is the meat permitted?

מדלא גריס 'הוא' משמע דבעי למימר דבשר שרי.

2.

Question #1 (cont.): The fact that he (Rashi) does not have the text 'It', implies that he maintains that the meat is permitted.

ותימה, למה יהא מותר, אע"ג דדם האברים שרי, היכא דאסמיק אסור ...

3.

Question #1 (cont.): But why should it be permitted, since even though the blood of the limbs is permitted, once it becomes red it is Asur ...

דהא אליבא דמ"ד 'גומרי מצמית צמתי אסור', על כרחיך צריכין לחלק דאסיר משום דאסמיק, וע"י חתיכה אי אפשר שהיה יוצא כולו?

4.

Question #1 (cont.): This is because according to the opinion which holds that coals cause the meat to close up, and therefore renders it Asur', one is forced to explain that it is forbidden because it turned red, and by cutting it, it is impossible to extract all the blood.

ועוד, מדמייתי בסמוך 'האי חלא דחליט חדא זימנא', מכלל דעד השתא איירי בחלא ממש?

(c)

Question #2: Moreover, since the Gemara will shortly talk about 'Vinegar with which one has already 'pickled' meat once', it is clear that up to that point, the Gemara is talking about real vinegar (and not juice)?

ולשון אחר שפירש 'חלא' - "שחולטים אותו בו אחר צלייתו והוא נסחט לתוכו" קשה ...

(d)

Question #3: And Rashi's second explanation, where he explains that 'Chala (vinegar)' in which one pickles the meat after roasting it, and which is subsequently squeezed into it, is also difficult ...

דאית לן למימר דאי חלייה אסור, איהו נמי אסור, כדמסקינן בכל הבשר (שם קיא.) גבי כבד שהבאתי למעלה?

1.

Question #3 (cont): In that we ought then to say that if the vinegar is forbidden, the meat is forbidden too, as we conclude in 'Kol ha'Basar' (Ibid 111.), regarding the liver, as Tosfos discussed earlier

ועוד, דהתם משמע שהחלא מצמית ולא מפליט?

(e)

Question #4: And besides, it is implied there that vinegar causes the meat to close up and not to exude.

ונראה לר"י כמו שפירש ריב"א בשם ה"ג דבבשר חי איירי ...

(f)

Explanation #2: The Ri therefore accepts the explanation of the Riva in the name of the Halachos Gedolos, who establishes the case by raw meat.

ומנהג הוא כשנותנים בשר חי לתוך החומץ ואינו שוהה בתוכו, לא מפליט מידי, ונצמת הדם בתוך הבשר, והכל מותר, דאכתי לא פירש הדם.

1.

Explanation #2 (cont.): And what happens is that when one places raw meat in vinegar and does not leave it there, not only does it not exude, but it also causes the blood to contract inside the meat. Consequently, everything is permitted, since the blood has not exited the meat.

וכי שוהה בתוכו עד דאסמיק, נעקר ממנו הדם ונפלט לתוכו.

2.

Explanation #2 (cont.): However, if one leaves the meat in the vinegar long enough for it to turn red, this indicates that the blood has exited the meat and exuded into the vinegar.

והיינו דקאמר 'אומצא דאסמיק' - שנשתהה בחומץ עד דאסמיק - 'הוא וחלייה אסור'. אבל אי לא אסמיק, שרי.

(g)

Clarification of Sugya: And when the Gemara says 'That piece of meat that caused it to turn red', it means that it remained in the vinegar until it turned red, then both it and the vinegar are forbidden; but if it didn't, then they are permitted.

וההיא דכל הבשר בדלא אישתהי.

(h)

Clarification of Sugya in Chulin: And the Gemara in 'Kol ha'Basar' speaks where the meat did not remain long in the vinegar.

ורבינא כי לא אסמיק נמי חלייה אסיר סבירא ליה, אפילו לא אישתהי בגו חלא אלא פורתא ...

1.

Clarification of Sugya (cont.): Whereas Ravina declares the vinegar Asur even if the vinegar did not turn red, even if the meat remained in the vinegar only for a short time ...

הוא נפלט מחמת השורייקי.

2.

Clarification of Sugya (cont.): Since the blood is exuded in the form of specks of blood (that are not easily visible) ...

מיהו לא כ"כ שתהא הבשר נאסר בפליטה מועטת כזו.

3.

Clarification of Sugya #2 (cont.): Though not sufficient for the meat to be forbidden via such a small amount as this.

ורב אשי מגמע גמועי, כמסקנא דכל הבשר ד'חלייה נמי שרי'.

(i)

Clarification of Sugya #2 (concl.): Whereas Rav Ashi drank the vinegar, like the conclusion of the Gemara in 'Kol ha'Basar', which permits it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF