68b----------------------------------------68b

1)

TOSFOS DH MIFRACH P'RICHA

תוס' ד"ה מפרך פריכא

(SUMMARY: Tosfos clarifies the Gemara in Eruvin according to this statement.)

הילכך ההוא דעירובין ליכא לאוקמא ביבשה ...

(a)

Clarification: Consequently, one cannot establish the case in Eruvin by a dry wart ...

דהא קתני סיפא 'ואם בכלי, כאן וכאן אסור'. ויבשה - כיון דמפרכא, אפילו בכלי נמי שריא.

(b)

Source: Seeing as the Seifa states 'And if it is with a K'li both cases are forbidden'. Now if it was dry, then it would be permitted even with a K'li too.

והכי מוכח בפרק בתרא דעירובין (דף קג.).

1.

Proof: And this is evident in the last Perek of Eruvin (Daf 103.).

2)

TOSFOS DH U'MAH SHECHITAH SHE'HI MISHUM MELACHAH DOCHEH ES HA'SHABBOS EILU ETC. This Dibur belongs to the Mishnah on 65:

תוס' ד"ה ומה שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת אלו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains as to why Rebbi Eliezer needs the Kal va'Chomer, and elaborates.)

תימה לר"י, מה קל וחומר הוא זה, דלמא שאני הני משום דאפשר לעשותן מערב שבת?

(a)

Question: The Ri asks what sort of a Kal va'Chomer this is; perhaps these cases are different, seeing as it was possible to perform them on Erev Shabbos?

ור' אליעזר גופיה אית ליה זה החילוק?

(b)

Proof: Why, Rebbi Eliezer himself holds of this distinction ...

ומשום הכי בפ' רבי אליעזר דמילה (שבת קלב.) מצריך תרי קראי, חד למילה וחד למכשיריה, משום דאפשר לעשותן מערב שבת.

(c)

Source: And it is on account of it that, in Perek Rebbi Eliezer de'Milah, Shabbos (132.) he requires two Pesukim, one for Milah itself, the other, for its Machshirin, which one can prepare before Shabbos.

דאמר התם 'מילה וכל מכשיריה דוחין את השבת, דברי ר' אליעזר.

1.

Source (cont.): Since, quoting Rebbi Eliezer, it says there 'M

מנא ליה לרבי אליעזר הא, דאמר קרא "וביום השמיני" - "ביום", 'ואפילו בשבת'.

2.

Source (cont.): And he learns it there from the Pasuk "u'va'Yom ha'Shemini"; "ba'Yom", 'va'Afilu be'Shabbos'.

והדר קאמר, ע"כ לא פליגי רבנן עליה אלא במכשירים, אבל מילה דברי הכל דחיא. מנא לן?

3.

Source (cont.): And after stating that the Rabbanan can only argue with Rebbi Eliezer with regard to Machshirim, but as far as Milah itselfis concerned, they concede that it overrides Shabbos, the Gemara asks from where we know it?

והשתא מאי קבעי 'מנא לן', תיפוק מההוא קרא ד"ביום" דדריש מיניה ר' אליעזר מכשירים?

4.

Source (concl.): Why does the Gemara find it necessary to ask from where we know it? Why do they not (obviously) learn it from the same Pasuk of "u'va'Yom" from which Rebbi Eliezer learns it?

אע"כ משום דבעינן תרי קראי למילה ולמכשיריה, כדפרישי'.

5.

Source (concl.): We must therefore conclude that two Pesukim are needed, one for Milah and one for Machshirei Milah (as we explained).

ונראה לר"י, דודאי לר' אליעזר לא צריך האי קל וחומר, דהא אפילו מכשירי פסח דהוו מלאכה גמורה, דחו שבת, אע"ג דאפשר לעשותן מערב שבת, כדקאמר (לקמן סט.) בגמרא 'וליעבריה, דהא שמעינן ליה לרבי אליעזר דאמר "מכשירי מצוה דחו" '?

(d)

Answer: It therefore seems to the Ri that Rebbi Eliezer himself does certainly not need the Kal va'Chomer, since even Machshirei Pesach, which comprise a proper Melachah, override Shabbos, even if they could have been performed on Erev Shabbos, as we will learn later (on Daf 60.) 'Let him carry it?', since we have heard Rebbi Eliezer say that "Machshirei Mitzvah override Shabbos" '?

והא דקאמרינן הכא ק"ו, לדבריהם דרבנן קאמר, כלומר אף על גב דאפשר לעשותן מערב שבת, כיון דליכא אלא שבות בעלמא, יותר יש להתירם משחיטה עצמה, דהיא מלאכה גמורה, אף על גב דאי אפשר לעשותה מבערב.

1.

Answer cont.): And he mentions the Kal va'Chomer here, that is according to the Rabbanan, as if to say - even though it is possible to perform them on Erev Shabbos, seeing as it is only a Sh'vus (de'Rabbanan), there is more reason to permit them than to permit Shechitah itself, which is a proper Melachah (even where it was impossible to perform it on Erev Shabbos).

ותימה לר"י, מכשירי פסח מנא ליה לרבי אליעזר דדחו שבת, דהא גבי מילה מצריך תרי קראי?

(e)

Question #1: TheRi asks from where we learn that Machshirei Pesach override Shabbos, according to Rebbi Eliezer, bearing in mind that for Milah he requires two P'sukim?

וכי תימא דגמר מסוכה ולולב ומצה ושופר ועומר ושתי הלחם, דמוכח התם דדחו מכשיריהם שבת ...

(f)

Refuted Answer: And if you will suggest that he learns it Succah, Lulav, Matzah, Shofar, Omer and Sh'tei ha'Lechem, by all of which it is evident that thir Machshirin override Shabbos.

הא איכא למיפרך דמה להנך שכן בשעת דחייתו מיד יכול לקיים מצותן, אבל פסח אינו נאכל אלא בלילה?

(g)

Refutation: But one can ask on that by pointing out that by all of them, it is possible to perform the respective Mitzvos even as he overrides Shabbos, this is not possible by the Koban Pesach, which can only be eaten at nighttime.

ועוד. אי מהתם יליף, אמאי איצטריך "במועדו" גבי פסח ...

(h)

Question #2: Furthermore, if we were to learn it from them, why would the Torah then need to write "be'Mo'ado" also by Pesach ...

דקאמר ר' אליעזר 'עקרת מה שכתוב בתורה "במועדו". 'אפי' בשבת' '?

(i)

Source: As Rebbi Eleizer said (to Rebbi Akiva) 'You negated what is written in the Torah "be'Mo'ado", 'even on Shabbos'?

3)

TOSFOS DH MAH RE'AYAH R'SHUS L'MITZVAH

תוס' ד"ה מה ראיה רשות למצוה

(SUMMARY: Tosfos resolves a contradiction between Rebbi Eliezer here and Rebbi Eliezer in Shabbos.)

משמע דמכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותן מערב יו"ט, אסירי לר' אליעזר.

(a)

Clarification: This implies that Machshirei Ochel Nefesh that could have ben performed on Erev Yom-Tov are forbidden according to Rebbi Eliezer.

והקשה ר"ש כהן, דבריש תולין (שבת ד' קלז:) אמרינן דרבי אליעזר עדיפא מדר' יהודה, ושרי אפי' מכשירי דאפשר מערב יו"ט?

(b)

Question: The Rash Kohen queries this however, from the Gemara at the beginning of 'Tolin' (Shabbos Daf 137:, which states that Rebbi Eliezer goes even further than Rebbi Yehudah to permit even Machshirei Ochel Nefesh that could have ben performed on Erev Yom-Tov?

ותירץ לו ר"י, דלא שרי אלא דוקא במשמרת, דלא דמיא מלאכה כולי האי.

(c)

Answer: The Ri answered him that he only permitted using a strainer, which is not so similar to a Melachah.

4)

TOSFOS DH HA'KOL MODIM BA'ATZERES D'BA'INAN LACHEM

תוס' ד"ה הכל מודים בעצרת דבעינן לכם

(SUMMARY: Tosfos explains why the Rebbi Eliezer in our Mishnah views eating on Atzeres as R'Shus and not Mitzvah.)

תימה לריב"א, א"כ מאי קאמר רבי אליעזר 'מה ראיה רשות למצוה', דנימא עצרת תוכיח שהיא מצוה?

(a)

Question: If so, asks the Riva, why did Rebbi Eliezer ask (in our Mishnah) how Rebbi Yehoshua can learn R'shus (Achilas Adam) from Mitzvah (Tzorech Gavohah), since we can counter that Atzeres, which is a Mitzvah (to eat meat), yet it does not override the Sh'vus of Shabbos.

וי"ל, דהא דבעי רבי אליעזר בעצרת "לכם", לאו דוקא מקרא אלא מסברא.

(b)

Answer: That what Rebbi Eliezer requires "Lachem" is not from a Pasuk but from a S'vara.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF