PESACHIM 25 (8 Av) - Dedicated l'Iluy Nishmas Mrs. Lily (Leah bas Pinchas) Kornfeld, who passed away on 8 Av 5765, by her daughter and son-in-law, Diane and Andy Koenigsberg and family. May Lily and her husband's love for Torah and for Eretz Yisrael continue in all of their descendants.

1)

TOSFOS DH MAH L'ORLAH SHE'KEIN LO HAYSAH LAH SHA'AS HA'KOSHER

תוס' ד"ה מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר

(SUMMARY: Tosfos clarifies the definition of Sha'as ha'Kosher'.)

הקשה ריב"א, נילף מערלה שהיתה לה שעת הכושר, כגון נטל ענף מאילן של היתר שלא נגמרו פירותיו, והרכיבו או נטעו?

(a)

Question: The Riva asks that we should learn it from Orlah which had a Sha'as ha'Kosher, such as where one takes a branch from a tree that is permitted, whose fruit is not yet ripe, which one then grafts or plants?

ואומר ר"י, דאינו אוסר אלא מה שגדל אחר שהרכיבו או נטעו, וזה לא היה לו שעת הכושר.

(b)

Answer: The Ri answers that it is only what grows after it has been grafted or planted that is forbidden, and that did not have a Sha'as ha'Kosher;

והענף עצמו אינו נאסר אלא מפני תערובת האיסור. ואם היה יכול להבדיל אותו הענף ממה שגדל אחרי כן, היה מותר.

1.

Answer (cont.): Whereas the branch itself is only Asur because of the Isur that is mixed in it. Indeed, if one was able to separate the branch from what grew afterwards, it would be permitted.

וכן כלאי הכרם, אי לא היה עיקרו נאסר או מעביר עציץ נקוב, חשוב לא היה לו שעת הכושר, שהאיסור הגדל אחרי כן לא היה לו מעולם שעת הכושר.

(c)

Conclusion: Similarly K'lai ha'Kerem, were it not for the fact that the root is forbidden or if one were to pass a holed pot ... , it would be considered as not having had a Sha'as ha'Kosher, since the Isur that grows afterwards never had a Sha'as ha'Kosher.

2)

TOSFOS DH MAH L'CHAMETZ BA'PESACH SHE'KEIN ANUSH KAREIS

תוס' ד"ה מה לחמץ בפסח שכן ענוש כרת

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot bring 'Yochi'ach' from Shor ha'Niskal.)

ומשור הנסקל לא מצי למימר יוכיח ...

(a)

Clarification: One cannot bring a 'Yochi'ach' from Shor ha'Niskal.

דמה לערלה ולשור הנסקל שכן לא היה להם שעת הכושר לאכילה.

1.

Reason: Because they did not have a Sha'as ha'Kosher for eating ... .

3)

TOSFOS DH K'LAI HA'KEREM YOCHICHU

תוס' ד"ה כלאי הכרם יוכיחו

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara in Chulin declines to learn Basar be'Chalav from the same Tochi'ach from K'lai ha'Kerem'.)

בפ' כל הבשר (חולין קטו:) פריך 'ונימא ערלה תוכיח'? ומשני.

(a)

Implied Question: In Perek Kol ha'Basar (Chulin 115:) the Gemara asks 'Let Orlah prove (Tochi'ach)'? and answers.

ונראה לר"י דהוה מצי למילף במה מצינו מכלאי הכרם לחודייהו - דמה כלאי הכרם שכן נעבדה בו עבירה ואסורה באכילה ובהנאה, אף אני אביא בשר בחלב ... '.

1.

Implied Question (cont.): The Ri explains that really the Gemara could have learned a Mah Matzinu from K'lai ha'Kerem on its own - with which a sin was performed and which one may neither eat nor derive benefit from it.

אלא ניחא ליה למילף מכל הני בק"ו דאלים טפי.

(b)

Answer: Only the Gemara prefers to learn from all these Kal va'Chomers, which is more powerful.

4)

TOSFOS DH MAH LI'KELAI HA'KEREM SHE'KEIN LOKIN ALAVSHE'LO KE'DERECH ETC.

תוס' ד"ה מה לכלאי הכרם שכן לוקים עליו שלא כדרך כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn from a Mah Matzinu from K'lai ha'Kerem - that one receives Malkos for deriving benefit from Basar be'Chalav in an irregular manner.)

תימה לרשב"א, היא גופא נילף במה מצינו מכלאי הכרם - שילקו על בשר בחלב שלא כדרך הנאה?

(a)

Question: The Rashba asks why we cannot learn that itself from a Mah Matzinu from K'lai ha'Kerem - that one receives Malkos for deriving benefit from Basar be'Chalav in an irregular manner?

ואומר ר"י, דליכא למילף, דאיכא למימר דשור הנסקל וחמץ שעבר עליו בבל יראה יוכיח, שנעבד בו עבירה ואסור באכילה, ואינו אסור אלא כדרך הנאתו, ד'אכילה' כתיב בהו.

(b)

Answer: The Ri answers that this is not possible, since we can counter it with a Yochi'ach from 'Shor ha'Niskal ve'Chametz she'Alav be'Bal Yera'eh, with which a sin was performed and they are only Asur ba'Achilah in the regular manner, since the Torah writes by them 'Achilah'.

5)

TOSFOS DH IKRAN NE'ESARIN

תוס' ד"ה עיקרן נאסרין

(SUMMARY: Tosfos resolves an apparent contradiction between our Sugya and the Sugya in K'suvos regarding whether the wood of Orlah and Kil'ayim is permitted or not.)

אומר ר"י, שגם הגבעולים והקש שגדל ממנו נאסר, כדאמרינן לקמן (ד' כו:) 'תנור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם, חדש יותץ'.

(a)

Halachah: The Ri rules that the stalks and the stubble that grow from it are forbidden too, as the Gemara says later (on Daf 26:) 'A new oven which has been lit with the peels of Orlah or with the stubble of K'lai ha'Kerem must be broken'.

וקשה לר"י, דבפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ. ושם) גבי 'מוציא הוצאות על נכסי אשתו ... ' מפרש רב יהודה 'אפי' לא אכל אלא חבילי זמורות'.

(b)

Question: The Ri therefore queries this however, from the Gemara in Perek ha'Ishah she'Naflu (Kesuvos Daf 80.) in connection with 'Someone who spends money on hie wife's property ... , where Rav Yehudah explains that even if he ate only branches ...

רב יהודה לטעמיה דאמר 'אכלה ערלה וכלאים ושביעית הוי חזקה' - פי' אע"פ שבכל אלו אין יכול לאכול רק העצים, שהפירות אסורין.

1.

Question (cont.): And the Gemara explains there that Rav Yehudah follows his own ruling, that 'If one ate (the fruit of a field) as Orlah, Kil'ayim and Shevi'is it is considered a Chazakah - even though one is only permitted to eat the wood,seeing as the fruit is forbidden.

אלמא עצי כלאים שרו?

2.

Conclusion: From which we can extrapolate that the wood of Kil'ayim is permitted?

ואומר ר"ת, דהתם מיירי באותן עצים שהיו קודם זריעת כלאים וקודם שהוסיף מאתים, אבל אותן שגדילין אחרי כן אסורין מאחר שהוסיף מאתים.

(c)

Answer: Rabeinu Tam replies that that Gemara speaks about the wood that was there before the Kil'ayim was planted, and before it increased by one two-hundredth.

6)

TOSFOS DH HO'IL V'HAYSAH LO SHA'AS HA'KOSHER KODEM HASHRASHAH

תוס' ד"ה הואיל והיתה לו שעת הכושר קודם השרשה

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Menachos, which states that Kil'ayim did not have a Sha'as ha'Kosher.)

והא דאמרינן בפ"ק דמנחות (דף ו. ושם) גבי 'טריפה דכלאים לא היה להם שעת הכושר'?

(a)

Implied Question: And that what the Gemara says in the first Perek of Menachos (Daf 6. & 6:) that 'T'reifah and Kil'ayim did not have a Sha'as ha'Kosher' ...

התם קאי על 'משקה ישראל', ומשקה לא היה לו לעולם שעת הכושר.

(b)

Answer: That the Gemara says with reference with 'Mashkeh Yisrael' (See Maharam), and liquid did not have a Sha'as ha'Kosher.

7)

TOSFOS DH CHUTZ ME'ATZEI ASHEIRAH

תוס' ד"ה חוץ מעצי אשירה

(SUMMARY: Tosfos clarifies when it is forbidden to heal oneself with Isur Avodah-Zarah and when it is permitted.)

נראה לר"י, דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים אלא בזה, כגון על ידי שדים או שום דבר אחר.

(a)

Clarification: It appears to the Ri that it speaks where it is not possible to cure the patient with other wood, only in this way (See Maharsha), such as via demons or some other way.

משום דאתי למיטעי בתר ע"ז.

1.

Reason: Because then one will err after idolatry.

וגבי בן דמא בע"ז פרק שני (דף כז: ושם) 'שנשכו נחש, ובא יעקב איש כפר סכניא לרפאותו, ולא הניחו ר' ישמעאל, משום דאפיקורסות משכא'.

(b)

Implied Question: And the case of ben Dama, in the second Perek of Avodah-Zarah (Daf 27: & 28.) who was bitten by a snake, and when Ya'akov from the village of S'chanya came to cure him, Rebbi Yishmael wouldn't let him because 'Apikorsus attracts' ...

ומפרש בירושלמי בפ' שמנה שרצים שהיה רוצה ללחוש לו בשם ישו, אבל ע"י תחבושת, שרי, כדאמרי' התם (דף כח.) ד'ר' אבהו רמא ליה יעקב אפיקורסא סמא, אשקיה'.

(c)

Answer: The Yerushalmi (in Perek Shemonah Sheratzim) explains that he wanted to whisper in his ear an incantation in the name of Yeshu, but via regular medication, it would have been permitted, as the Gemara says there (on Daf 28.) that when Rebbi Avahu was sick, Ya'akov the Apikores handed him a medication, which he drank'.

25b----------------------------------------25b

8)

TOSFOS DH AFNA'ARAH HA'ME'URASAH YEHAREG V'AL YA'AVOR

תוס' ד"ה אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור

(SUMMARY: Tosfos discusses when a man or a woman is obligated to give up his/her life to avoid transgressing the La'avin of adultery and murder and when they are not.)

פי' הבועל; אבל היא, תיבעל ולא תיהרג, דקרקע עולם היא, כדאמר בבן סורר ומורה (סנהדרין עד:).

(a)

Explanation #1: This ('Yehareg') refers to the man; because as far as the woman is concerned, she is not obligated to give up her life in order not to be raped.

ובריש כתובות (דף ג:) נמי פריך 'ולידרוש להו דאונס שרי'.

1.

Precedent: And at the beginning of Kesuvos too (Daf 3:) the Gemara asks 'Why not inform them that Oneis is permitted?'

ור"י אומר דשפיר גר' 'תיהרג', דהא דמשמע בבן סורר ומורה ובריש כתובות דאונס שרי, היינו היכא שהיא קרקע עולם ולא עבדה מעשה; אבל לעשות מעשה כגון שאומר לה שתביא הערוה עליה, תיהרג ואל תעשה מעשה.

(b)

Explanation #2: The Ri however, reinstates the text 'Tehareg', based on the Gemara in ben Sorer u'Moreh and at the beginning of kesuvos that Oneis is permitted only there where she is 'Karka Olam' (passive), But where she performs an action, such as where they order her to bring the Ervah on herself, she is obligated to give up her life and not to perform an act.

דמרוצח ילפינן, ורוצח לא מיחייב למימסר נפשיה אלא כשאומר לו להרוג בידים, אבל אם אומר 'הנח לזרוק עצמך על התינוק או תיהרג, אינו חייב למסור עצמו כדי להציל חבירו.

1.

Source: Because we learn it from a murderer, who is not obligated to give up his life unless they order him to actually kill someone else, but not if they command him either to allow them to throw him on a baby and kill him or to be killed. In such a case, he is not obligated to give up his life.

דאדרבה, איכא למימר 'מאי חזית דדמיה דחבריה סומק טפי, דילמא דמא דידי סומק טפי'.

2.

Reason: Because there, on the contrary, one can apply the S'vara 'Who says that your friend's blood is redder than mine? Maybe my blood is redder than his!'

ומיהו לדידיה, אם אומרים לו הנח לתקוע אותך בערוה, יהרג ואל יעבור.

(c)

Ruling: Regarding adultery however, if they order him to allow them to stick him into an Ervah, he is obligated to give up his life rather than comply.

דלא מצי למימר 'לא עבידנא מעשה', דכיון שתוקעין אותו, ואין קישוי אלא לדעת ...

1.

Reason: Since he cannot argue that he is not performing an action; This in turn, because if they stick him into her, we have a principle that 'Ein Kishuy Ela le'Da'as (Hardening of the Eiver only comes with intent')!'

כדאמרי' בריש הבא על יבמתו (יבמות נג.), ומה שהוא מתקשה הוי מעשה.

2.

Conclusion: As we say at the beginning of ha'Ba al Yevimto (Yevamos 53.)

9)

TOSFOS DH LOEFSHAR V'LOMICHAVEN KULI ALMA LO P'LIGI

תוס' ד"ה לא אפשר ולא מיכוין כולי עלמא לא פליגי

(SUMMARY: Tosfos clarifies the many intricacies of the Sugya.)

ללישנא קמא נראה לפרש ד'כ"ע' קאי א'אביי ורבא, ו'לא פליגי דשרי' היינו לרבי שמעון, דרבי יהודה אסר ...

(a)

Clarification: According to the first Lashon 'Kuli Alma' refers to Abaye and Rava, whereas 'Lo P'ligi de'Shari' is said with reference to Rebbi Shimon, since Rebbi Yehudah rules that it Asur ...

דהא רבא מוקי פלוגתא דרבי יהודה ור' שמעון בלא אפשר ולא מיכוון, דבאפשר קאמר דמודה רבי שמעון דאסור.

1.

Reason: Since Rava establishes the Machlokes of Rebbi Yehudah and Rebbi Shimon by Lo Efshar ve'Lo Mechaven, since by Efshar Rebbi Shimon concedes that it is forbidden.

ולאיכא דאמרי, 'לא אפשר ולא מיכוין לכולי עלמא דשרי' - האי 'כולי עלמא' היינו ר' יהודה ור' שמעון.

(b)

Clarification (cont.): But the 'Kuli Alma' in the second Lashon, when it says 'Lo Efshar ve'Lo Mechaven, le'Kuli Alma de'Shari' - refers to Rebbi Yehudah and Rebbi Shimon ...

וא"ש דבאיכא דאמרי לא הדר ונקיט אלא מה שמשנה מלשון ראשון. ולהכי לא נקט בדאיכא דאמרי 'אפשר ומיכוין לכ"ע אסור'.

(c)

Conclusion: And this explains why the second Lashon only mentions what it changes from the first Lashon; and that is why it does mention that Efshar u'Mechaven is Asur according to both opinions.

ומיירי כגון דלא הוי פסיק רישיה, דבפסיק רישיה מודה רבי שמעון.

(d)

Conclusion (cont.): And it speaks where it was not 'P'sik Reisha' (inevitable that one will transgress), because by 'P'sik Reisha', Rebbi Shimon will agree (that it is Asur).

וליכא למימר דאפילו בפסיק רישיה שרי הכא ר' שמעון, משום דהכא מיירי בגרירה דכלים דליכא אלא איסורא דרבנן שהוא חופר כלאחר יד, כדאמר כירה (שבת מו:) ...

(e)

Refutation of Alternative: We cannot say that Rebbi Shimon permits here even P'sik Reisha because it is speaking about dragging vessels, which is only an Isur de'Rabbanan (digging in an irregular manner), as the Gemara states in 'Kirah' (Shabbos 46:) ...

דהא בשמעתא מייתי עלה מידי דאורייתא כגון מעילה וכלאים ופסול פרה.

1.

Reason): Since the Gemara cites in connection with it cases that are d'Oraysa, such as Me'ilah, Kil'ayim and the P'sul of Parah (Adumah).

וצ"ל - דכל הנהו דמייתי לא הוי פסיק רישיה.

2.

Conclusion: Consequently, one is forced to say that all the cases cited by the Gemara are not 'P'sik Reisha'.

'ולא אפשר' דכולי שמעתא נראה לר"י דלא אפשר כדרכו אלא בטורח גדול ...

(f)

Clarification: The Ri also explains that the definition of all the cases of 'Lo Efshar' in the Sugya is that they cannot be performed in the normal manner other than with great difficulty.

דהא שילשול האומנין בקופות חשיב לא אפשר.

1.

Proof: Seeing as the Gemara considers the case of 'lowering the artisans in boxes 'Lo Efshar'.

והא דאמרינן בכתובות (דף ה:) גבי 'מהו לבעול בתחלה בשבת?' דקאמר 'לר' יהודה דאסור משום דבר שאין מתכוון, אע"ג דהוי לא אפשר ולא מיכוין?

(g)

Implied Question: And what the Gemara says in Kesuvos (Daf 5:) in connection with the She'eilah as to 'Whether one is permitted to be intimate for the first time with a virgin on Shabbos', where the Gemara states that, according to Rebbi Yehudah, it is forbidden since it falls under the category of 'Davar she'Ein Miskaven' - even though it is a case of Lo Efshar ve'Lo Mechaven?

וצריך לומר דההיא סוגיא כרבי ירמיה דבמה מדליקין דאסר לר' יהודה לא אפשר ולא מיכוון ...

(h)

Answer: We are forced to establish that Sugya like Rebbi Yirmiyah in Bameh Madlikin (Daf 29:) who maintains that according to Rebbi Yehudah, Efshar ve'Lo Mechaven is forbidden.

אע"ג דאיתותב במאי דאמר 'קטנים אסורים' אפילו לר"ש (איתותב),

(i)

Implied Question: Even though he is disproved there in what he says that 'Ketanim Asurim' even according to Rebbi Shimon ...

מ"מ במאי דאסר אפילו בגדולים לר' יהודה, לא איתותב.

(j)

Answer: He is not however, disproved in what he forbids even Gedolim, according to Rebbi Yehudah.

10)

TOSFOS DH ABAYE K'REBBI YEHUDAH

תוס' ד"ה אביי כרבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos establishes that the source of Isur is the fact that it is Efshar, and goes on to change the text in Bameh Madlikin accordingly.)

נראה דסבר אביי הואיל ואפשר ולא מיכוין אסור, ובלא אפשר ולא מיכוין שרי, אלמא דאיסור משום דאפשר הוא.

(a)

Clarification: Abaye apparently holds that seeing as Efshar ve'Lo Mechaven is forbidden, and Lo Efshar ve'Lo Mechaven is permitted, that the Isur is based on the fact that it is Efshar.

ומה שהיה בספרים בבמה מדליקין (שבת כט:) 'ופליגא דעולא, דאמר עולא מחלוקת בקטנים, אבל בגדולים, ד"ה אסור' שיבוש הוא

(b)

Wrong Text: Because the text in Bameh Madlikin (Shabbos 29:) that 'He argues with Ula, because Ula holds that the Machlokes is by Ketanim, but by Gedolim, everyone agrees that it is forbidden' is erroneous.

דבכולי שמעתא שרי טפי לא אפשר מהיכא דאפשר; וגדולים היינו לא אפשר?

1.

Wrong Text (cont.): Since throughout the Sugya the Gemara is more lenient by Lo Efshar than by Efshar - and Gedolim is synonymous with Lo Efshar?

אלא גרס 'ד"ה מותר'.

(c)

Correct Text: The correct text is therefore ' ... everyone agrees that it is permitted'.

והיינו כלישנא בתרא דהכא, דבלא אפשר ולא מיכוין, כ"ע ל"פ דשרי.

(d)

Conclusion: And this follows the second Lashon in our Sugya, that by Lo Efshar ve'Lo Mechaven, everyone agrees that it is permitted'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF