הלכה א' (סג: - סד.)

פסח שני לשוגג ואנוס [ר"ע - איש איש, ר' ישמעאל - צד השוה מטמא ורחוק] ר' ישמעאל - ומזיד [והאיש], ואם לא עשה חייב כרת, משא"כ טמא ודרך רחוקה

זיבה וצרעת וע"ז (מדרבנן) עושין פסח שני [טמא] ולא ציבור טמאי מת [לנפש] ולא בנבנה ביהמ"ק בין הפסחים,

ור"י חולק [כימי חזקיה - שהיו טמאי ע"ז בפסח ראשון]

מח' תנאים אם מעברין שנה מפני הטומאה שיעשו פסח בטהרה או לא [אכלו את הפסח בלא ככתוב - דעיברו בניסן או מפני הטומאה (גולגולת ארנן היבוסי)]

חזקיה לא טיהר הקודש לגמרי מע"ז; הודו לו על ג' ולא הודו על ג'

מחצה זבין ומחצה טמאי מת - לרב אדא בר אהבה הטמאים עושין פסח ראשון והזבין פסח שני,
לרב הונא אין פסח שני [אין תשלומין לפסח בטומאה]

ספק אי הולכין בתר רוב טמאין/טהורין בשעת שחיטה או זריקה

הלכה ב' (סד. - סד:)

דרך רחוקה לר"ע כמידת ממודיעית לירושלים (בבלי - ט"ו מיל) [מח' ר' חייה ובר קפרא אם כדי שיבוא ויזרוק, או כדי תחום ירושלים שיאכל [אין וחדל]]

לר"א ור' יוסי מאסקופת עזרה [ג"ש שם שם ממעשר שני - חוץ לעשיתו; ובדרך לא היה (ולא כ' רחוקה)] ולחוץ [רחוקה - האיש רחוק]

ר"י בן פזי (פ"ו ה"ג) לברייתא מאסקופת ירושלים ולחוץ [ג"ש ממע"ש - חוץ למחיצתו]

כרת רק כשהיה בדרך קרובה [ובדרך לא היה] וגם פשע אחרי ו' שעות [וחדל]

נקוד על מיעוט אותיות - לר' יוסי ורבנן מסלק הנקוד, לרבי תמיד דורש הנקוד ומסלק הכתב

הלכה ג' - ד' (סד: - סה:)

בפסח שני אין איסור חמץ [פרט וכלל - חוץ מגוף הפסח רק מצות ומרורים מעכב]
ואין הלל באכילתו [השיר יהיה לכם כליל התקדש חג - רק הטעון חגיגה]

מח' תנאים אם כרת כשהזיד בראשון, כשהזיד בשני, או בראשון או בשני [מח' אם וחדל וכו' חטאו ישא איירי בראשון/שני/שניהם], בראשון וגם בשני [לא הקריב במועדו (בראשון) חטאו ישא (בשני)]

פסח שני אינו דוחה טומאה [עצמו בא מפני הטומאה (שלא יעשה ראשון בטומאה)]

פסח הבא בטומאה - אכל ממנו זבין וכו' לר"מ בכרת, לר"ש ומשנתנו פטורין [רק כשמותר כל טהור יאכל בשר יש חיוב והנפש וכו' וטומאתו עליו ונכרתה; לר"א היקש לביאת מקדש]

לר"א פטורין על ביאת מקדש [בבלי - וישלחו וכו' כל זב וכל טמא לנפש - בזמן שטמאי מת משתלחין; לר"ש רק בזמן בכל קדש לא תגע - ואל המקדש לא תבא]

הלכה ה' (סה:)

פסח מצרים: הפרשה לשם פסח בעשור לחודש,

מח' אם רק מחוסר אבר פוסל או אף דוקים ותבלולים בעין [שה תמים],

מח' אם הזייה גם על האסקופה ומשם טובל ומזה [מן הדם אשר בסף] או רק על משקוף ומזוזות מן הכלי [בסף מלשון ספות (כלי)],

בחפזון, איסור חמץ רק בט"ו [לא יאכל חמץ היום],

רובע נרבע מוקצה ונעבד פסולים [מן הצאן ולא כל]

הלכה ו' - ז' (סו. - סז.)

פסח שנאבד ונמצא קודם שחיטה/י"א חצות ושחט השני - הוא ותמורתו יסתאב ודמיו שלמים
נמצא אח"כ - הם עצמם שלמים

נמצא אמר חצות ועדיין לא שחט - מח' אי מצוה להקריב הראשון או השני ולשמואל היפה,
והשני יסתאב לשלמים ולר"א יקרב שלמים

אשם שנמצא אחר שחיטת השני - ספק לר' יודן אם קרב עולה,
לר' יוסה יסתאב ודמיו עולה [הוקבע שם אשם ונדחה (משא"כ פסח)]

המיר פסח בי"ג ניסן - לר' זעירה קרב שלמים ור' שמואל בר יצחק חולק

פסח שמתו בעליו בי"ג קרב שלמים, משא"כ בי"ד (אולי אף קודם חצות) [נראה ליקרב פסח]

הפריש נקבה לחטאת ציבור/נשיא - לר' ירמיה לא קדשה קדושת הגוף, לר' יוסה קדשה וולדה מתה

לעולה או לאשם - לר"ש רק קדושת דמים

לפסח (או בן שנתיים) - יסתאב ודמיו לשלמים וקודם חצות דמיו פסח,
לר"ש קודם חצות תימכר בלי מום (קדושת דמים) ואחר חצות קרב שלמים

פסח שתעבור שנתו בין הפסחים קרב שלמים -
לר' יוחנן בשעבר זמן כפרתו (שנתו), לרב חסדא אפי' קודם

חטאת אבודה למיתה - רק בבעלת מום או נמצאת אחר כפרה, ולרבי אפי' קודם

הלכה ח' (סז.)

פסח אשם ועולה שנתערבו - יסתאבו וימכרו ויוסיף מביתו לקנות כל מין בדמי היפה

פסח ובכורות שנתערבו - ר"ש - יאכלו חבורת כהנים הכל עד חצות [אוכלי פסח זריזין הן]

אין קונים בכסף מעשר שני תרומה (ור"ש מתיר), שביעית [שלא יבא לידי פסול], לר' יוסה ר"ש מתיר, לר' יונה לכו"ע [שאני תרומה דזריזין הן]

הלכה ט' - י' (סז: - סח.)

שליח ומשַלֵח ששחטו - השליח אוכל משלו, והמשלח אוכל מן השחוט ראשון ובספק או בב"א לא יאכל כלל ופטור מפסח שני [כר' יוסי דאכילה אינה מעכבת]

יפה שתיקה לחכמים ק"ו לטיפשים

עירוב פסחים - מתנים עם א' מחבורה השניה שאם זה שלו אנו נמנים עמך, ואם שלנו אתה עמנו

ואם יש א' על הפסח, צריך קודם למנות עמו א' מן השוק [אסור להניחו - לר' יוסי בלי בעלים, לר"י בלי א' מבני החבורה הראשונה ומכיון שאסור לשחוט על היחיד הו"ל האחד מן השוק כחבורה ראשונה דמעיקרא לאמנויי קאי]