הלכה א' (סח. - סט:)

אכילת ערב שבת וערב פסח - לר"י עד 9 (וע"ש 91/2) [יכנס בתאוה] ויפסיק משתחשך,
לר' יוסה עד שתחשך וא"צ להפסיק, לחכמים פורס מפה ומקדש

לתני ר' חייה אף מיני תרגימא ושתייה אסור

מצה אסור ערב פסח [כבא על ארוסתו], לר"י בן בתירה אף חמץ [פסח בשחרית כשר]

אף עני מיסב [להודיע שיצאו לחירות] וד' כוסות אפי' מתמחוי

ר' יונה לא התענה תענית בכור בער"פ

ספק אם מיסב עבד לפני רבו ואשה לפני בעלה

ישמח אשתו ובניו - לת"ק ביין, לר"י ור"ט לנשים בנעלים וחגורות, לקטנים באגוזים

ד' כוסות [ד' גאולות, כוסות של פרעה, מלכיות, כוסות פורענות לאומות וכנגדן ד' כוסות של נחמות לישראל] רביעית (2 X 2 X 15/6 אצבעות), אפי' בב"א, בהפסק גדול (לק"ע לא [ישתכר קצת]), של שביעית (חזו"א - ישייר אחר ביעור), בקונדיטון, חי, מזוג הרבה, אדום

שיעור הוצאת יין חי בשבת 1/4 רביעית, מזוג לת"ק כדי גמייה ולר"י רביעית, קרוש כזית

חכמת אדם תאיר פניו

הלכה ב' - ג' (סט: - ע.)

לב"ש קידוש ואח"כ יין [יום גורם יין, כבר קידש היום קודם]

לב"ה יין ואח"כ קידוש [יין גורם קידוש, תדיר]

בהבדלה לר' יוסי לכו"ע יין קודם [הבדלה אף בשכר, תדיר],
לר' מנא לכו"ע הבדלה קודם [כבר נתחייב, יין לא גורם]

ר' זעירא - מבדיל על שכר, קידוש רק ביין ובדיעבד יוצא מהש"ץ מקדש ישראל ויום השבת

חברייא בשם ר' יוחנן - צריך לטבל חזרת ב' פעמים [מצות צריכות כוונה]

לר' זעירא בשם ר' יוחנן רק לכתחלה [רק להיכרא; מצות ומרורים]

לר"ל פעם אחת (ושואל שבכל הלילות אנו מטבילין עם הפת וכו') אא"כ טיבל בשאר ירקות

מודה ר' יוחנן שיצא בהיסב למצוה ולא כיוון להדיא

לר' אלעזר ב"ר צדוק חרוסת מצוה [ריב"ל - זכר לטיט (עבה); י"א זכר לדם (רכה)]

אחרי טיבול ראשון מביא מצה חזרת וחרוסת וזכר לפסח וחגיגה

הלכה ד' - ה' (ע. - עא.)

מזגו כוס שני, והבן שואל (טבילה ב' פעמים, כולו מצה, כולו צלי), מתחיל בגנות (בעבר הנהר וכו') ומסיים בשבח, דורש מארמי אובד אבי, ר"ג - פסח מצה מרור, בכל דור ודור וכו',

לב"ש רק עד אם הבנים שמחה [עדיין לא נגאלו],
לב"ה למעינו מים [מ"מ גאולה בחצי היום, אלא כיון שהתחיל במצוה גמור]

כנגד ד' בנים דיברה תורה (תשובה לחכם - בחוזק יד, לטיפש - אין מפטירין וכו' שלא יאכל בחבורה אחרת)

ברכת גאולה - לר"ט אינו חותם [ברכה קצרה], לר"ע גם בקשה לעתיד וחותם גאל ישראל

מח' ברייתות אם מברך זמן רק בג' רגלים או בכל מקראי קודש [אתי מזמן לזמן]

הלכה ו' - ז' (עא. - עא:)

כוס שלישי לברהמ"ז, רביעי גומר הלל, ולא ישתה ביניהן [שלא ישתכר ויאמר הלל]

לא אמרו שירה בגאולת מצרים [רק תחלת גאולתן], מרדכי ואסתר [בחו"ל; לא נגאלו ממלכות]

אין מפטירין באפיקומן - מיני זמר (אלא הלל), מיני מתיקה, לא יעברו חבורה

לא יאכלו פסח אם ישנו כל החבורה [היסח הדעת],
ר' יוסי - נתנמנמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו

פיגול ונותר מטמאין ידים ותרומה ומצטרפין לכזית [שיעור עונש אכילתן]

ספק אם יוצא מטמא (ויצטרך לקלוף קצת בשר ומשליך וקולף וכו' [חתיכת רוב כפרוש ואינו מגע בית הסתרים])

פסח אחר חצות מטמא ידים [מסיח דעת (לכו"ע)]

לר' ישמעאל ברכת אכילת פסח פטור של זבח (חגיגה) ולא להיפך [עיקר פוטר טפל]

לר"ע צריך לברך על שניהם

הדרן עלך מסכת פסחים